Praca dyplomowa

image_pdfimage_print

Informacja dla studentów przygotowujących pracę dyplomową

Student kończący studia zobowiązany jest do złożenia egzemplarza pracy dyplomowej: w formie drukowanej dwustronnie i w formie elektronicznej w systemie antyplagiatowym PK. Wymagania stawiane obydwu formom pracy przedstawione zostały poniżej.

1. Forma pisemna pracy dyplomowej

Praca dyplomowa w formie drukowanej dwustronnie powinna być trwale oprawiona w miękkiej oprawie papierowej i w formie elektronicznej.

1.1. Praca dyplomowa powinna zawierać, w kolejności (dotyczy wszystkich studentów ostatniego sem. studiów):

 • Stronę tytułową (zał. 1),
 • Stronę drugą pracy (zał. 2),
 • Rozgraniczenie zakresu merytorycznego tylko do prac współautorskich (wymagana zgoda Dziekana jeżeli praca ma kilku autorów) ( zał. 3),
 • Spis treści,
 • Ważniejsze oznaczenia,
 • Tekst pracy,
 • Wykaz literatury,
 • Streszczenie pracy w języku angielskim o objętości min. 2500 znaków wliczając spację,
 • Załączniki, jeśli takie zostały przygotowane.

UWAGA!
Dodatkowo, zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 19.12.12 r., studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego po 31.03.2013 r. obowiązują jednolite zasady (przedstawione poniżej w linku) dotyczące układu graficznego pracy dyplomowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej.

(dotyczy studentów składających pracę po 31.03.2013 r.)

WZÓR PRACY DYPLOMOWEJ

 

1.2. Współautorstwo pracy

W przypadku, gdy praca ma kilku autorów (wymagana jest wcześniejsza zgoda dziekana na wniosek promotora pracy), w pracy powinno znajdować się wyraźnie opisane rozgraniczenie zakresu merytorycznego opracowanego przez każdego z autorów oraz podanie, które z rozdziałów pracy są jego autorstwa (zał. 3).

2. Forma elektroniczna pracy dyplomowej

Praca w wersji elektronicznej powinna być umieszczona w systemie antyplagiatowym PK. Wersja elektroniczna pracy dyplomowej musi być zgodna z wersją drukowaną. W przypadku, gdy praca jest autorstwem kilku osób istotnym jest, aby opinia promotora oraz recenzenta odnosiła się w swojej treści do poszczególnych zakresów pracy, realizowanych przez każdego z autorów.

 

 

3. Zasady sporządzania prac dyplomowych w języku obcym

Praca dyplomowa wykonana w języku obcym musi spełniać następujące wymagania:

 • praca dyplomowa może być sporządzona w języku angielskim bez akceptacji Rady Wydziału,
 • dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej w innym języku obcym pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku przez promotora oraz uzyskania akceptacji Rady Wydziału,
 • praca sporządzona w języku obcym powinna posiadać przetłumaczone na język polski: tytuł pracy umieszczony pod tytułem oryginalnym, podpisy pod rysunkami i tabelami oraz spis treści,
 • w przypadku sporządzania pracy w języku obcym wymagane jest streszczenie głównych tez pracy w języku polskim, umieszczone w sposób trwały na końcu pracy o objętości około 10% objętości pracy bez rysunków i tabel,
 • recenzja pracy wykonanej w języku obcym przygotowana jest w tym języku lub w języku polskim,

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania