Egzamin dyplomowy

image_pdfimage_print

Szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

W celu ujednolicenia standardów egzaminu dyplomowego na różnych kierunkach oraz rodzajach studiów prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej ustala się podane niżej zasady;

  1. Egzamin dyplomowy organizuje jednostka dyplomująca zgodnie z Regulaminem studiów na Politechnice Krakowskiej.
  2. Termin egzaminu dyplomowego oraz przewodniczącego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, na której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Ustalony termin jest  podawany do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
  3. Skład osobowy komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczącego proponuje kierujący jednostką organizacyjną, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności.
  4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktycznych kierującego jednostką, w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
  5. W jednym terminie przed jedną komisją egzamin dyplomowy może zdawać 8 studentów.
  6. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów nie później niż 9 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu, niezwłocznie przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie (podając datę, miejsce, godzinę rozpoczęcia wraz z listą osób dopuszczonych do egzaminu) na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jednostki.
  7. Przekazanie do dziekanatu pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu studentów musi nastąpić nie później niż do godz. 10.00 – 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
  8. Zakres i warunki przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku obcym powinny być takie same jak w przypadku przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku polskim.

 

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania