Konkurs – stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego (M-08. 1- 170 / 2018)

image_pdfimage_print

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2018 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego
w Instytucie Pojazdów Szynowych,
w Zakładzie Systemów Logistycznych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 5) z późn. zm. i warunki § 87 Statutu PK oraz które:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa
  i eksploatacja maszyn, transport lub pokrewne
 1. znają tematykę przedmiotów prowadzonych na specjalnościach Logistyka i Spedycja, Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie, Inżynieria Pojazdów Szynowych oraz Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń.
 2. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 1. posiadają doświadczenie w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych,
 2. posiadają wiedzę z zakresu projektowania maszyn, obliczeń numerycznych MES
  oraz optymalizacji topologicznej,
 3. posiadają udokumentowany udział w stażach w międzynarodowych instytucjach badawczych,
 4. posiadają dorobek naukowy potwierdzony udziałem w konferencjach naukowych,
  w publikacjach, itp.),
 5. posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków i realizacji projektów naukowo-badawczych oraz umiejętność zarządzania projektami,
 6. posiadają umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych,
 7. odbyły szkolenie pedagogiczne lub posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie  w pracy
  na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych
 8. posiadają umiejętności administracyjno-organizacyjne.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój 419, tel. 12 374-33-11 w terminie do dnia 7 V 2018 roku  następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. życiorys,
 3. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych,
 4. wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta
  nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym
  jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji
  ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 9 V 2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój 419, tel. 12 374-33-11 w dniach od 14-18.05.2018r, dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania