Konkurs – stanowisko Asystent – ½ etatu naukowego + ½ etatu naukowo-dydaktycznego (M-10.89.111.2018)

image_pdfimage_print

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2018 r.
stanowiska Asystent – ½ etatu naukowego + ½ etatu naukowo-dydaktycznego

w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) oraz Statutu PK §88, są wymienione w projekcie PRELUDIUM 14 oraz:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera (kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub inny równorzędny, Automatyka i Robotyka)
 2. posiadają potwierdzoną wiedzę zakresu metrologii współrzędnościowej
 3. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 4. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego
 5. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz autorstwem lub współautorstwem  publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, minimalny dorobek 15 pkt
 6. wykazują umiejętność analitycznego i twórczego myślenia
 7. posiadają doświadczenie w metodach oceny niepewności pomiarów oraz programowaniu współrzędnościowych systemów pomiarowych
 8. uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów
 9. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek 6c, pokój c107, tel. 12 628-32-38, 37-50 w godzinach 9:00 – 14:00 w terminie do dnia 08.06.2018 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów,
 4. Wykaz dorobku naukowego.
 5. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki,
 6. Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 11.06.2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania