zielone autko

Konkurs – stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (M-04/D/99/2018)

image_pdfimage_print

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta naukowo-dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Silników Spalinowych i Mechatroniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) z późn. zm. i warunki § 88 Statutu PK oraz:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra na kierunku: mechatronika, mechanika
  i budowa maszyn, automatyka i robotyka lub pokrewnej,
 • uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów,
 • ukończyły szkolenie pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach studiów doktoranckich lub stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego,
 • posiadają dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i referatami na konferencjach naukowych,
 • mają wiedzę z obszaru mechatroniki, elektroniki i elektrotechniki samochodowej,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego (preferowany j. angielski) oraz biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 05.06.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 13.06.2018 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 15.06.2018 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania