rozdanie

Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

image_pdfimage_print

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

  1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej.
  2. Zdjęcia do dyplomu 4 szt (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.
  3. Ksero dowodu osobistego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Instytut Dyplomujący.
  4. Dowód wpłaty za druk dyplomu 60 zł.
  5. Student, który życzy sobie jeden egzemplarz odpisu dyplomu w języku obcym wypełnia odpowiednie miejsce na podaniu, dokonuje opłaty 40 zł  + 1 zdjęcie (takie samo jak w punkcie 2, o wym. 4,5 x 6,5). Student może otrzymać odpisy dyplomu w jednym wybranym przez siebie języku obcym (angielski, niemiecki , francuski, hiszpański rosyjski).
  6. Legitymację studencką student zwraca wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego lub w dniu egzaminu dyplomowego (z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).
  7. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego po skreśleniu składa podanie o jednokrotne wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
  8. Instytut składa w dziekanacie komplet dokumentów + skład komisji egzaminacyjnej + załączniki najpóźniej do godz. 10.00 – 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
  9. Studenci skreśleni z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy dyplomowej zobowiązani są (po zatwierdzeniu pracy przez promotora) zgłosić do instytutu dyplomującego chęć wprowadzenia pracy do systemu ASAP. Jednostki dyplomujące przekazują listę takich studentów do dziekanatu najpóźniej 20 dni przed obroną.
  10. Załączniki:

Załącznik 1. Strona tytułowa.
Załącznik 2. Druga strona pracy.
Załącznik 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań
Załącznik 4. Opinia promotora.
Załącznik 5. Recenzja pracy dyplomowej.
Załącznik 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 8. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania)
Załącznik 10. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
Załącznik 11. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów)
Załącznik 12. Kwestionariusz cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce.
Załącznik 13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK

*załączniki 1 i 2 umieszczane są w pracy. Przy złożeniu pracy dyplomowej do Instytutu niezbędne jest wypełnienie załączników od 1 do 8 (załączniki 7 i 8 drukowane są z systemu antyplagiat). Załącznik nr 9 wypełniany jest przez studenta, który posiada osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania