Budynek Politechniki Krakowskiej

Konkurs – stanowisko wykładowcy (M-05/00/181/47/2018)

image_pdfimage_print

M-05/00/181/47/2018

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ogłasza konkurs na stanowisko
wykładowcy (2 etaty)
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 r.)

w Zakładzie Chłodnictwa i Klimatyzacji
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej

na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.7) z późn. zm. i warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz które:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnego,
 2. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 3. przedstawią doświadczenie potwierdzające kompetencje w zakresie przewidzianych do prowadzenia zajęć (dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne oraz odbyte kursy i szkolenia, staże, współpraca z przemysłem),
 4. przedstawią udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe itp.),
 5. posiadają predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną,
 6. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 7. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 8. posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A618) następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 4. Wykaz dorobku naukowego ,
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 31.08.2018r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi w dniu 13.09.2018r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej przy al. Jana Pawła II 37, w pok. A618 do dnia 14.09.2018r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania