Konkurs – stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (M-08.1-318/2018)

image_pdfimage_print

M-08.1-318/2018

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2018 r.
stanowiska asystenta naukowo – dydaktycznego
w Instytucie Pojazdów Szynowych,
w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) z późn. zm. i warunki §88 Statutu PK oraz które:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera (kierunek transport, budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewne),
 2. uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów (min 4,70),
 1. znają tematykę przedmiotów prowadzonych na specjalnościach: Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie, Inżynieria Pojazdów Szynowych oraz Logistyka i Spedycja,
 1. posiadają ukończony staż (min. 5 miesięcy) w jednostce naukowej przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego,
 1. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 1. posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 2. posiadają wiedzę z zakresu podstaw eksploatacji maszyn, projektowania i budowy pojazdów szynowych, systemów i infrastruktury transportu szynowego,
 3. posiadają dorobek naukowy potwierdzony referatami konferencyjnymi, publikacjami, udziałem w ekspertyzach lub innych opracowaniach na zamówienie organów władzy publicznej lub przedsiębiorców itp.),
 4. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 5. posiadają udokumentowaną działalność w ramach Studenckich Kół Naukowych,
 1. pożądane jest uczestnictwo w studiach doktoranckich,

Jednocześnie informujemy, że nie jest konieczne spełnienie wszystkich wymagań. Wymagane jest aby Politechnika Krakowska była podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój 419, tel. 12 374-33-11 w terminie do dnia 3 VIII 2018 roku  następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. życiorys,
 3. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera,
 4. wykaz dorobku naukowego,
 5. udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 10 sierpnia 2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój 419, tel. 12 374-33-11 w dniach od 20-21.08.2018r, dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania