Konkurs – stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (M-05/00/181/47/2018)

image_pdfimage_print

M-05/00/181/47/2018

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta naukowo-dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018r.)

w Zakładzie Chłodnictwa i Klimatyzacji
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.6) z późn. zm. i warunki § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka lub pokrewny,
 • uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów ,
 • ukończyły szkolenie pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach studiów doktoranckich lub stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego,
 • posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i naukowo-technicznych,
 • aktywnie działali w ramach Studenckich Kół Naukowych,
 • posiadają publikacje z listy A/B wykazu MNiSzW, patenty, wdrożenia, ekspertyzy – odpowiadające min. 15pkt./osobę
 • posiadają otwarty przewód doktorski (pożądane),
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego (preferowany j. angielski)
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • posiadają praktyczne umiejętności obsługi stanowisk laboratoryjnych,
 • posiadają umiejętność współpracy w zespole,

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A618) następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 4. Wykaz dorobku naukowego
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 31.08.2018r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi w dniu 13.09.2018r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej przy al. Jana Pawła II 37, w pok. A618 do dnia 14.09.2018r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania