Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego

image_pdfimage_print

M-03/180-213/2018

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

o g ł a s z a

 KONKURS 

na objęcie z dniem 01.03.2019r.
stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego
w Instytucie Konstrukcji Maszyn

w Zakładzie Nanomechaniki, Materiałów i Konstrukcji Kompozytowych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukowo-dydaktyczną, spełniają określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce art.116 i 119, ponadto spełniają warunki §88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
z roku 2016 oraz które:

 1. posiadają co najmniej stopień magistra inżyniera w dyscyplinach mieszczących się
  w nowej dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna,
 2. posiadają doświadczenie dydaktyczne (np. zdobyte w ramach studiów doktoranckich, stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego),
 3. wykazują aktywną działalność w ramach Studenckich Kół Naukowych,
 4. mają dorobek zawodowy lub praktykę zawodową,
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 6. posiadają umiejętności posługiwania się programami MES,
 7. posiadają publikacje z listy A/B wykazu MNiSW, patenty, wdrożenia, ekspertyzy-odpowiadające min. 15 pkt/na osobę,
 8. posiadają otwarty przewód doktorski (pożądane),
 9. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 10. uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów,
 11. Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.
 4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

W/w dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, 31 – 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pok. nr A317, tel. 12 628 34 09, w terminie do 31.01.2019r:

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.02.2019 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II 37, w budynku A pok. A317 w dniach od 14 do 15 lutego 2019r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania