Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego

image_pdfimage_print

M-02.1.224/2019  

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza

KONKURS

na objęcie, z dniem 1 lipca 2019 roku,
stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Inżynierii Materiałowej
w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Geopolimerów
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową – dydaktyczną, spełniają warunki określone w art. 116 i 119  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., jak również warunki określone w § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz:

 • Posiadają stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
 • Posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego – preferowany jest język angielski.
 • Posiadają ukończony kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego.
 • Posiadają dorobek naukowy w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem geopolimerów  (udział w konferencjach naukowych, publikacje, itp.).
 • Posiadają umiejętności i doświadczenie w nawiązywaniu oraz prowadzeniu współpracy
  z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenie w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej (udział w projektach międzynarodowych, pobyty w ośrodkach zagranicznych itp.).
 • Posiadają umiejętności administracyjno-organizacyjne.
 • Wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć, w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej: 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II  37, budynek D, pokój D104, tel. 12 628 34 50, do dnia: 17.06.2019 roku, poniższe dokumenty: 

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK.
 2. Życiorys.
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie  informacji przekazanych przez kandydatów.
 1. Wykaz dorobku naukowego.
 2. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy. 

Rozstrzygnięcie konkursu, na Wydziale Mechanicznym PK, nastąpi dnia: 18.06.2019 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
Politechnika Krakowska zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjęciu decyzji tylko wybranego kandydata.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej:

31-864 Kraków, al. Jana Pawła II  37, budynek D, pokój D104 do dnia 30.06.2019 r.

Dokumenty nieodebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania