ogłoszenia

konkurs na stanowisko asystenta

image_pdfimage_print

M-05/00/181/67/2019                                                           Kraków, 9 lipca 2019 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych
(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2019r.)
w Zakładzie Chłodnictwa i Klimatyzacji
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną,  spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 113,116 i 119), ponadto spełniają warunki § 57, ust.1 i ust. 4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
z 29 maja 2019 r. oraz które:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka lub pokrewny,
 • uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 • posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnią go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej,
 • posiadają praktyczne umiejętności obsługi stanowisk laboratoryjnych,
 • posiadają umiejętność współpracy w zespole,

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A 618) następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.
 5. Oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia
  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Termin składania dokumentów upływa dnia 30.08.2019r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2.09.2019r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej przy al. Jana Pawła II 37, w pok. A618 do dnia 13.09.2019r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane
w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania