Dziekanat Socjalny informuje o możliwości składania wniosków o stypendia

image_pdfimage_print

Ostateczny termin składania wniosków mija 4 października 2019 roku.

Bardzo prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na § 1 ust. 6, 7, 8 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PK – szczegółowe informacje tutaj:

„6. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.
7. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
8. Świadczenia przysługują studentowi nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym student może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których były/są one odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy student przebywa/przebywał na urlopie od zajęć. W p00rzypadku przerwania studiów i ponownego podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Do tego okresu  wlicza się wszystkie lata studiów odbywane przed dniem 1.10.2019.”

Wszystkie wnioski składane w dziekanacie muszą być wydrukowane dwustronnie i zawierać wpisaną sumaryczną liczbę lat studiów w odpowiednim miejscu.

Prosimy osoby które starają się o stypendium rektora (wzór nr 4) lub o stypendium specjalne (wzór nr 3), aby złożyli dokumenty na początku września. Pozwoli to zmniejszyć kolejki oczekujących osób starających się o stypendium socjalne. 

Dokumenty niezbędne do stypendium socjalnego:

 1. Uwaga! Jeśli dochód w rodzinie za rok 2018 nie przekroczył kwoty 528zł (netto) na jedną osobę w rodzinie, konieczne jest złożenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (MOPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej. Zaświadczenie powinno zawierać informację czy student znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej do ubiegania się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium – wzór nr 1.
 3. Wzór nr 8 dla osób ubiegających się o zwiększenie stypendium z uwagi na zamieszkanie w DS innej uczelni niż PK lub w kwaterze.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2018 – wszyscy pełnoletni.
 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w 2018 roku – wszyscy pełnoletni. Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu albo karty podatkowej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje takie jak na wzorze nr 10.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące art. 27f ust. 8-10 (kwota za rok 2018)  – dla rodziców.
 7. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w 2018 roku – wszyscy pełnoletni.
 8. Zaświadczenia o pobieraniu nauki rodzeństwa w roku szkolnym/akademickim 2019/2020.
 9. Akt urodzenia dla rodzeństwa niepełnoletniego (ksero wraz z oryginałem do wglądu).
 10. Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2018 rok – wszyscy pełnoletni (osoby ubezpieczane w ZUS).
 11. Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w 2018 roku oraz zaświadczenie o składkach zdrowotnych w 2018 – dla osób ubezpieczanych w KRUS.
 12. Rolnicy proszeni są o napisane oświadczenia czy są zarejestrowani w Urzędzie pracy, gdzie są ubezpieczani zdrowotnie oraz czym się zajmują.
 13. Wzór nr 11 – dla wszystkich pełnoletnich.
 14. W przypadku rozwodu rodziców: wyrok odnośnie rozwodu, wyrok odnośnie alimentów, zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów i decyzje obejmujące cały rok 2018 o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ksero wraz z oryginałem do wglądu).
 15. Decyzje o przyznaniu renty bądź emerytury (ksero wraz z oryginałem do wglądu)
 16. Osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu pracy czy są zarejestrowani oraz czy pobierają zasiłki dla bezrobotnych.
 17. Akt zgonu (ksero wraz z oryginałem do wglądu).
 18. Jeżeli stara się ktoś o dochód utracony należy złożyć (świadectwo pracy, pit 11 z pracy którą się straciło, oraz podanie do Komisji Stypendialnej).
 19. Inne niezbędne dokumenty do wyliczenia dochodu znajdujące się w wykazie dokumentacji służącej do obliczania dochodu w rodzinie studenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Informacje odnośnie dokumentacji, wnioski oraz wzory mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej:

W zakładce: Studenci -> Studia -> Świadczenia dla Studentów

bezpośredni link do strony

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania