Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

image_pdfimage_print

Na wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej obowiązuje jednolity wzór pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej. Uprzejmie prosimy korzystać z aktualnego wzoru.
Wzór pracy dyplomowej.

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2019/2020

 1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej .
 2. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej
 1. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).
 2. Oświadczenie studenta o zgodności treści egzemplarza pracy dyplomowej dostarczanego do dziekanatu i pliku pracy w ASAP (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami.
 5. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez promotora).
 6. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP).
 7. Oryginał opinii promotora pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej i wczytanej do systemu antyplagiatowego ASAP)
 8. Oryginał opinii recenzenta pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej i wczytanej do systemu antyplagiatowego ASAP)
 9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski
 10. Wypis z dowodu osobistego, potwierdzony przez pracownika jednostki dyplomującej
 11. Zdjęcia do dyplomu 4 szt. (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.
 12. Opłata za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne).
 13. Legitymacja studencka lub oświadczenie dotyczące legitymacji (dotyczy studiów II stopnia).
 14. Kwestionariusz cudzoziemca
 15. Karta odejścia 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania