Egzamin Dyplomowy

image_pdfimage_print

Szczegółowy zasady organizacji egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

  1. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
  2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, w której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin egzaminu powinien być zgodny z organizacją ostatniego semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
  3. Skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego oraz jej przewodniczącego proponuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności lub opiekunem kierunku gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
  4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
  5. W jednym terminie przed jedną komisją egzamin dyplomowy może zdawać nie więcej niż 8 studentów.
  6. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów nie później niż 9 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu, bez zbędnej zwłoki przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie, podając datę, miejsce, godzinę rozpoczęcia wraz z listą osób dopuszczonych do egzaminu, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jednostki.
  7. Przekazanie do dziekanatu pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu studentów musi nastąpić nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.

 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania