Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

image_pdfimage_print

Procedura obiegu dokumentów wymaganych od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze letnim roku akad. 2019/2020

 1. Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem obrony prowadzącej. Widomość powinna zawierać:
 • imię i nazwisko studenta,
 • rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
 • kierunek studiów,
 • specjalność/profil dyplomowania,
 • promotora pracy dyplomowej,
 • recenzenta pracy dyplomowej.
 1. Sekretariat jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność przygotowany kanał w aplikacji Microsoft Teams dla studenta, promotora, recenzenta, jednostki dyplomującej i dziekanatu, w którym możliwe będzie współdzielenie plików. O fakcie tym, osoby zainteresowane są informowane mailowo.
 2. Student umieszcza skany, w postaci plików pdf, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów w zakładce pliki, kanału do którego został przypisany, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem obrony. Jednocześnie student jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej, po uprzednim umówieniu się, kompletu oryginałów wymaganych dokumentów nie później niż 5 dni po terminie egzaminu dyplomowego. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.
 3. Promotor zobowiązany jest do umieszczenia skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych dokumentów nie później niż 5 dni roboczych po terminie egzaminu dyplomowego. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.
 4. Recenzent zobowiązany jest do umieszczenia skanu wypełnionej i podpisanej „Opinii Promotora/Recenzenta dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych dokumentów nie później niż 5 dni roboczych po terminie egzaminu dyplomowego. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.
 5. Przewodniczący komisji, bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest do wypełnienie, podpisania i umieszczenia skanu protokołu z egzaminu dyplomowego w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału podpisanego przez siebie nie później niż 5 dni roboczych po terminie egzaminu dyplomowego. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.
 6. Zarówno Promotor jak i Recenzent w terminie do 5 dni po obronie zobowiązani są do zgłoszenia się do sekretariatu jednostki dyplomującej celem podpisania protokołu z egzaminu dyplomowego (Konieczny jest kontakt z przewodniczącym komisji, celem ustalenia terminu dostarczenia)
 7. Sekretariat jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność przekazuje do dziekanatu wydruki skanów pełnej dokumentacji, zamieszczonej w aplikacji Microsoft Teams, wszystkich przystępujących do egzaminu studentów, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.

 

Wykaz dokumentów, które student umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu odbycia egzaminu dyplomowego

 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny (z01),
 2. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (z02).
  1. Plik pdf z pracą dyplomową, która została wgrana również do systemu antyplagiatowego ASAP. Praca dyplomowa powinna być zgodna ze wzorem obowiązującym na Wydziale (wzor):
 1. Karta tytułowa pracy zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej (z04)
 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (z06).
  1. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (z07).
  2. Zdjęcie do dyplomu w wersji elektronicznej (identyczne, z tymi, które zostaną dostarczone w wersji tradycyjnej – 4 szt. o wymiarach 45 x 65 mm)
  3. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski (z09).
  4. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne).
  5. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca (kwestionariusz)
  6. Karta odejścia Wszelkie pytania związane z obsługą kont bibliotecznych, w tym: okresem ważności kont, prolongatami, zwrotami książek i kartami obiegowymi należy kierować:
   – do Wypożyczalni BPK: wbg@biblos.pk.edu.pl, tel.: 12 628 29 63 (w godz. 8.30-14.00)
   – do Wypożyczalni BWM: wbwm@biblos.pk.edu.pl, tel.: 12 628 36-51 (w godz. 8.30-14.00)

 

Wykaz dokumentów, które promotor umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu odbycia egzaminu dyplomowego

 1. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (skan wydruku z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez promotora).
 2. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (wydruk pdf z systemu antyplagiatowego ASAP).
 3. Skan opinii promotora pracy dyplomowej (wcześniej podpisanej i wczytanej do systemu antyplagiatowego ASAP) (z10).
 4. Skan karty tytułowej pracy, wgranej wcześniej przez studenta, zawierającej informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora.

 

Wykaz dokumentów, które recenzent umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu odbycia egzaminu dyplomowego

 1. Skan opinii renenzenta pracy dyplomowej (wcześniej podpisanej i wczytanej do systemu antyplagiatowego ASAP) (z10),
 1. Skan karty tytułowej pracy, wgranej wcześniej przez promotora, zawierającej informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta.

Wykaz oryginałów dokumentów, które student dostarcza do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, osobiście lub za pośrednictwem poczty

1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny (z01),
2. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (z02),
3. Karta tytułowa pracy zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej (z04),
4. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).
5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (z06).
6. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (z07).
7. Zdjęcie do dyplomu 4 szt. (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.
8. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski (z09).
9. Dowód wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne).
10. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca (kwestionariusz).

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania