Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

 

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Egzamin dyplomowy składa się z:
  1) prezentacji pracy dyplomowej;
  2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, zaliczenie wszystkich semestrów studiów oraz spełnienie wymogów formalnych i programowych.
 4. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej albo dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy osób, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Data zakończenia semestru wskazana jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, promotor i recenzent, przy czym promotor i recenzent nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji. W składzie komisji powinien być co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 7. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana profesor, lub doktor habilitowany.
 8. W sytuacjach losowych dopuszcza się nieobecność promotora albo recenzenta w czasie egzaminu dyplomowego, przy zachowaniu przynajmniej trzyosobowego składu komisji oraz wymogu uczestnictwa w składzie komisji osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do odnotowania nieobecności promotora albo recenzenta w protokole egzaminu dyplomowego i potwierdzenia losowej przyczyny tej nieobecności.
 9. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej dla potrzeb konkretnego podmiotu gospodarczego dziekan może powołać dodatkowo w skład komisji, z głosem doradczym, przedstawiciela zainteresowanego podmiotu.
 10. Dziekan może podjąć decyzję w sprawie prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym. Dziekan określa zakres i warunki przeprowadzania tego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż w dokumentacji przebiegu studiów stosuje się obowiązującą skalę ocen, a w teczce akt osobowych studenta umieszcza się protokół egzaminu dyplomowego sporządzony w języku polskim albo tłumaczenie protokołu egzaminu dyplomowego na język polski.
 11. Dziekan może opracować szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego sprawdzającego poziom opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdefiniowanych dla tego kierunku, szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego określa zakres, zasady oraz tryb przeprowadzania egzaminu kierunkowego, z zastrzeżeniem, że egzamin kierunkowy przeprowadzany jest w terminie poprzedzającym termin egzaminu dyplomowego.

Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na pytania komisji egzaminu dyplomowego dotyczące trzech zagadnień z zakresu efektów uczenia się zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu. Odpowiedzi udzielone w odniesieniu do każdego z zagadnień podsumowywane są jedną oceną.
 3. Egzamin dyplomowy może, na wniosek studenta lub promotora, mieć charakter otwarty. Pisemny wniosek w tej sprawie należy skierować do dziekana nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Decyzję w sprawie otwartego charakteru egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego. Tryb przeprowadzania otwartego egzaminu dyplomowego określa dziekan.

Ocena egzaminu dyplomowego

 1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia prezentację pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, stosując obowiązującą skalę ocen podaną w § 17 ust. 1 Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 29 maja 2019 r.
 2. Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną oceny prezentacji pracy dyplomowej i ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień.
 3. W przypadku, gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego, ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ważoną oceny prezentacji pracy dyplomowej, ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, oraz oceny egzaminu kierunkowego.
 4. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli ocena egzaminu dyplomowego jest większa lub równa 3,00, przy czym tylko jedna odpowiedź może być oceniona negatywnie.

Rygory

 1. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza ostateczny termin egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w ostatecznym terminie, wyznaczonym przez dziekana zostaje skreślony z listy studentów.
 3. W przypadku gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione dziekan wyznacza nowy termin tego egzaminu. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu siedmiu dni od terminu egzaminu.
 4. Osoby skreślone z listy studentów mogą ubiegać się o wznowienie studiów na zasadach określonych w § 5 Regulaminu Studiów.

Przepisy epizodyczne
1.    W terminie do 30 września 2020 r. wymóg złożenia w dziekanacie lub przekazania komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej albo dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży, o którym mowa w § 31 ust. 4 Regulaminu Studiów, nie obowiązuje studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego organizowanego z wykorzystaniem technologii informatycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).

 
Organizacja roku akad. 2020/21

Organizacja roku akad. 2020/21
Organizacja roku akad. 2020/21

Organizacja roku akad. 2020/21
Ogłoszenie techniczne

Szanowni Państwo, mając na uwadze konieczność oszczędzania energii zwracam się z propozycją i prośbą zmniejszenia temp. na termostatach kaloryferów (proszę nie regulować zaworów starego typu), wyłączenia z sieci np. bojlerów oraz podjęcie innych koniecznych działań w administrowanych przez Państwa obiektach na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych. W razie konieczności interwencji służb technicznych w tym zakresie proszę o inf. na adres: techniczny@pk.edu.pl

Z poważaniem Renata Zając Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Tel. 29-77, 20-75
Harmonogram zbierania przez Samorząd legitymacji do podbicia

Link tu: Harmonogram 
ANKIETA INFORMATYKA STOSOWANA
Bezpłatne oprogramowanie Autodesk

Firma Autodesk zapewnia bezpłatny dostęp do narzędzi i zasobów do projektowania 3D dla studentów.
Użytkowanie ograniczone jest do celów edukacyjnych. Oprogramowania udostępnionego na licencji edukacyjnej można używać wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami, badaniami i pracami rozwojowymi w ramach działalności dydaktycznej instytucji edukacyjnej. Nie wolno używać go do celów komercyjnych, zawodowych ani zarobkowych.
Aby pobrać oprogramowanie wystarczy założyć konto na stronie:
https://accounts.autodesk.com/
Konkurs na projekty studencie PK

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że wystartował Konkurs na projekty studenckie PK. Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć. Dzięki udziałowi w konkursie studenci PK mogą już w trakcie nauki realizować w sposób praktyczny swoje projekty, mając za wsparcie kadrę naukową PK oraz mentorów z otoczenia biznesowego.

Do 30 listopada 2019 r. można zgłaszać grupy i pomysły na innowacyjne rozwiązania inżynierskie dla miast i przedsiębiorstw. Grupy projektowe mogą zgłaszać studenci oraz opiekunowie naukowi z PK.

W ramach uzyskanych środków na projekty studenckie mogą być finansowane:
a) materiały zużywalne i eksploatacyjne;
b) wyjazdy studyjne;
c) szkolenia i warsztaty;
d) zakup lub wynajem aparatury badawczej;
e) dodatkowe prace zlecone niezbędne dla realizacji zadań projektu;
f) zakupu oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania tzw. twardych efektów.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://futurelab.pk.edu.pl/index.php/2019/06/20/konkurs/

Projekt koordynuje nowa jednostka Uczelni FutureLab PK (PS-4), która zlokalizowana jest w budynku przy ul. Lea 114. FutureLab dysponuje 220 m kw. powierzchni z salami szkoleniowymi i warsztatowymi, przestrzenią co-workingową oraz kuchnią z jadalnią. Laureaci konkursu na projekty studenckie otrzymują także bezpłatne wsparcie w działaniach promocyjno-marketingowych projektu.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższych informacji Państwa studentom i pracownikom za pośrednictwem kanałów komunikacji, tj. na stronach internetowych oraz np. na stronie Facebook.

Załączamy grafiki do wykorzystania przy tego rodzaju publikacjach (plakat i grafika w formacie do publikacji na Facebooku).

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Z poważaniem

Monika Firlej-Balik
tel. 600426025

-- 
FutureLab
Politechnika Krakowska
ul.Lea 114
31-133 Kraków
www.futurelab.pk.edu.pl
futurelab@pk.edu.pl
 
 
 
 
 
W dniu 31 października 2019 dziekanat będzie nieczynny.

W dniu 31 października 2019 dziekanat będzie nieczynny.
Bezpłatne warsztaty dla studentów

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości udziału w bezpłatnych warsztatach dla studentów Politechniki Krakowskiej, posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.

Szkolenia organizowane są w ramach realizacji Projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”

Warunkiem udziału w projekcie jest:
– posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej i posiadanie wpisu co najmniej na czwarty semestr studiów I stopnia lub na pierwszy semestr II stopnia,
– dostarczenie do Sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru – w tym przypadku letniego, roku akademickiego 2018/2019
W październiku zostały zaplanowane następujące warsztaty:

– sztuka negocjacji WIN-WIN (6h); termin: 17.10.2019 r. (czwartek), 15.00 – 19.30
– warsztat z zakładania firmy (8h); termin: 19.10.2019 r. (sobota), 9.00 – 15.00
– warsztat z tworzenia biznesplanu (16 h); termin 21 i 22.10.2019 r. (pon. i wtorek), 14.00 – 20.00
– zarządzanie zespołem (6h); termin 26.10.2019 r. (sobota), 9.00 – 13.30
– warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych (6h); termin: 29.10.2019 r. (wtorek), 15.00 – 19.30
– zarządzanie zespołem (6h); termin: 30.10.2019 r. (środa), 15.00 – 19.30
– sztuka negocjacji WIN-WIN (6h); termin: 04.11.2019 r. (poniedziałek), 15.00 – 19.30

Uczestnicy warsztatów otrzymują stosowne zaświadczenia o udziale. 

Udział w warsztatach nie wpływa na możliwość udziału w pozostałych szkoleniach w ramach projektu.
Można wziąć udział w więcej niż jednym warsztacie.

Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie www.cj.pk.edu.pl  w zakładce POWER PK XXI 2.0