Procedura obiegu dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze letnim roku akad. 2020/2021

 1. Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 9 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu. Wiadomość powinna zawierać:

  – imię i nazwisko studenta,
  – rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  – kierunek studiów,
  – specjalność/profil dyplomowania,
  – promotora pracy dyplomowej,
  – recenzenta pracy dyplomowej.

 2. Sekretariat jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność przygotowuje kanał w aplikacji Microsoft Teams dla studenta, promotora, recenzenta, jednostki dyplomującej i dziekanatu, w którym możliwe będzie współdzielenie plików. O fakcie tym, osoby zainteresowane są informowane mailowo.
 3. Student umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej, komplet wymaganych dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty decyduje data dostarczenia do jednostki.
 4. Promotor zobowiązany jest do umieszczenia wypełnionych komputerowo i podpisanych za pomocą  certyfikatu PK dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych odręcznie dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 5. Recenzent zobowiązany jest do umieszczenia wypełnionych komputerowo i podpisanych za pomocą  certyfikatu PK dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych odręcznie dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 6. Przewodniczący komisji, w dniu egzaminu zobowiązany jest do komputerowego wypełnienia, podpisania za pomocą  certyfikatu PK i umieszczenia protokołu z egzaminu dyplomowego w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału podpisanego przez siebie i wydrukowanego dwustronnie protokołu nie później niż w kolejnym dniu roboczym po terminie egzaminu dyplomowego.
 7. Zarówno Promotor jak i Recenzent zobowiązani są do zgłoszenia się do sekretariatu jednostki dyplomującej celem podpisania protokołu z egzaminu dyplomowego. Termin podpisania dokumentów ustala sekretariat jednostki dyplomującej.
 8. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.
 9. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu oryginały protokołów z egzaminu dyplomowego nie później niż 5 dni roboczych po terminie egzaminu.

 

Wykaz dokumentów, które student umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu odbycia egzaminu dyplomowego

 1. Plik pdf z pracą dyplomową, która została wgrana również do systemu antyplagiatowego ASAP. Praca dyplomowa powinna być zgodna ze wzorem obowiązującym na Wydziale (wzor pracy dyplomowej WM.docx).

 

Wykaz dokumentów, które promotor dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej oraz umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

 1. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (wydruk pdf z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany za pomocą  certyfikatu PK przez promotora).
 2. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (wydruk pdf z systemu antyplagiatowego ASAP).
 3. Opinia promotora pracy dyplomowej (plik pdf wcześniej wypełniony komputerowo podpisany za pomocą certyfikatu PK i wczytany do systemu antyplagiatowego ASAP).
 4. Karta tytułowa pracy, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta.

 

Wykaz dokumentów, które recenzent dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej oraz umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

 1. Opinia recenzenta pracy dyplomowej (plik pdf wcześniej wypełniony komputerowo podpisany za pomocą certyfikatu PK i wczytany do systemu antyplagiatowego ASAP).

 

Wykaz oryginałów odręcznie podpisanych dokumentów, które Student dostarcza do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność

 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny,
 2. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej,
 3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP),
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK,
 5. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,
 6. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski,
 7. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne – dotyczy osób, które rozpoczęły studia przed 01.10.2019),
 8. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca,
 9. Karta odejścia (wydrukowany e-mail potwierdzający rozliczenie się z biblioteką).

 

Wykaz dokumentów:

 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny,
 2. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej,
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK,
 4. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,
 5. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania),
 6. Kwestionariusz cudzoziemca,
 7. Wzór pracy dyplomowej.
 8. Karta tytułowa pracy, zawierająca potwierdzenie oceny i miejsca przechowywania pracy dyplomowej,
 9. Umowa dotycząca praw autorskich.
Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Obowiązki Studenta

 1. W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym Promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej.
 2. Student pobiera ze strony Wydziału Mechanicznego PK deklarację (link do deklaracji wybory promotora i tematu pracy dyplomowej), którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader, wypełnia oraz zapisuje pod następującą nazwą:
  Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf

  gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:
  – Nazwisko Imię,
  – Kierunek Studiów,
  – Specjalność/blok specjalnościowy,
  – stopień studiów,
  -rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

  Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone)!!!

 3. Student przesyła wypełnioną i podpisaną deklarację mailowo do Promotora do dnia 15.11.2020r. (praca magisterska) lub 15.05.2021 r. (praca inżynierska, praca magisterska studia niestacjonarne).
e-Sesja Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2020/21

8 czerwca 2021 o godz 10:00 odbędzie się e-Sesja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do oglądania w MS Teams klikając w linku :                  Sesja Kół Naukowych

 

Lista zgłoszonych prezentacji na e-Sesję Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2020/21

Logo Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

 
Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

 

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Egzamin dyplomowy składa się z:
  1) prezentacji pracy dyplomowej;
  2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, zaliczenie wszystkich semestrów studiów oraz spełnienie wymogów formalnych i programowych.
 4. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej albo dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy osób, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Data zakończenia semestru wskazana jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, promotor i recenzent, przy czym promotor i recenzent nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji. W składzie komisji powinien być co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 7. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana profesor, lub doktor habilitowany.
 8. W sytuacjach losowych dopuszcza się nieobecność promotora albo recenzenta w czasie egzaminu dyplomowego, przy zachowaniu przynajmniej trzyosobowego składu komisji oraz wymogu uczestnictwa w składzie komisji osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do odnotowania nieobecności promotora albo recenzenta w protokole egzaminu dyplomowego i potwierdzenia losowej przyczyny tej nieobecności.
 9. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej dla potrzeb konkretnego podmiotu gospodarczego dziekan może powołać dodatkowo w skład komisji, z głosem doradczym, przedstawiciela zainteresowanego podmiotu.
 10. Dziekan może podjąć decyzję w sprawie prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym. Dziekan określa zakres i warunki przeprowadzania tego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż w dokumentacji przebiegu studiów stosuje się obowiązującą skalę ocen, a w teczce akt osobowych studenta umieszcza się protokół egzaminu dyplomowego sporządzony w języku polskim albo tłumaczenie protokołu egzaminu dyplomowego na język polski.
 11. Dziekan może opracować szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego sprawdzającego poziom opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdefiniowanych dla tego kierunku, szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego określa zakres, zasady oraz tryb przeprowadzania egzaminu kierunkowego, z zastrzeżeniem, że egzamin kierunkowy przeprowadzany jest w terminie poprzedzającym termin egzaminu dyplomowego.

Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na pytania komisji egzaminu dyplomowego dotyczące trzech zagadnień z zakresu efektów uczenia się zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu. Odpowiedzi udzielone w odniesieniu do każdego z zagadnień podsumowywane są jedną oceną.
 3. Egzamin dyplomowy może, na wniosek studenta lub promotora, mieć charakter otwarty. Pisemny wniosek w tej sprawie należy skierować do dziekana nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Decyzję w sprawie otwartego charakteru egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego. Tryb przeprowadzania otwartego egzaminu dyplomowego określa dziekan.

Ocena egzaminu dyplomowego

 1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia prezentację pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, stosując obowiązującą skalę ocen podaną w § 17 ust. 1 Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 29 maja 2019 r.
 2. Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną oceny prezentacji pracy dyplomowej i ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień.
 3. W przypadku, gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego, ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ważoną oceny prezentacji pracy dyplomowej, ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, oraz oceny egzaminu kierunkowego.
 4. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli ocena egzaminu dyplomowego jest większa lub równa 3,00, przy czym tylko jedna odpowiedź może być oceniona negatywnie.

Rygory

 1. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza ostateczny termin egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w ostatecznym terminie, wyznaczonym przez dziekana zostaje skreślony z listy studentów.
 3. W przypadku gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione dziekan wyznacza nowy termin tego egzaminu. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu siedmiu dni od terminu egzaminu.
 4. Osoby skreślone z listy studentów mogą ubiegać się o wznowienie studiów na zasadach określonych w § 5 Regulaminu Studiów.

 
Wzory podań do pobrania
Specjalności

Inż.produkcji  II stopnia- stacjonarne

studia niestacjonarne I stopnia

Inż.produkcji II stopnia niestacjonarne
Specjalności – studia stacjonarne  I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia – ostateczna lista przydzielonych specjalności (po odwołaniach)

 

 
Spotkanie informacyjne dotyczące wyboru specjalności

Spotkanie informacyjne dotyczące wyboru specjalności
przez studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się
w sobotę 27.03.2021 r.

w sali wirtualnej na platformie ZOOM

 

      dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – sala wirtualna wm-ws04:

        -Mechanika Konstrukcji i Materiałów: prezentacja od 13.45 do 14.00,

       -Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne: prezentacja od 14.05 do 14.20,

      dla kierunku Pojazdy samochodowe – sala wirtualna wm-ws05:

   -Budowa i badania pojazdów samochodowych: prezentacja od 13.45 do 14.00,

   -Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych: prezentacja od     14.05 do 14.20,

 
Rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych

    Lokalizacja sal

Rozkład zajęć na semestr letni roku akad. 2020/2021

Uwaga! Prosimy o uważne śledzenie rozkładu zajęć. Wszelkie aktualizacje będą oznaczane na rozkładzie zajęć kolorem, a informacja, w której grupie zmiana nastąpiła zostanie podana poniżej. ↓

Zajęcia na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w systemie hybrydowym, czyli są to zjazdy weekendowe zdalne (Teams, Zoom, e-learning) lub stacjonarne.

Każdej grupie przypisano wirtualną salę Zoom, w której prowadzone są zajęcia.  Wszystkie informacje (link do połączenia z wirtualną salą) znajdują się w eHMS.

Prowadzący mogą wskazać inną formę realizacji zajęć, o czym poinformują grupę.

Lektorat z języka obcego

Informacje o pierwszych zajęciach z języka obcego na drugim stopniu

studiów niestacjonarnych są dostępne na stronie Studium Języków Obcych:

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/pierwsze-zajecia-z-lektoratu-jezyka-obcego-w-semestrze-letnim-2020-2021/

Na pierwsze zajęcia z języka angielskiego należy się zgłosić zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie:

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/lektorat-na-i-roku-pierszego-stopnia-studiow/

z lektorami na MS Teams dla wszystkich kierunków.

Uwaga aktualizacja dla grupy 81A1, 82M1, 91I1, 92A6

 Grupy ⇓

81A1
81M2
81S2
82M1
82S1
83M1
91A6
91I1

w sprawie zmian w podziale godzin, proszę kontaktować się poprzez poniższy adres mailowy ↓

podzial.wm-n@pk.edu.pl

 
Courses and final works for Erasmus students

 

The topics of final projects must be in line with the research and teaching activities of Faculty of Mechanical Engineering and must be agreed before signing the Learning Agreement. The students are supervised be experienced Professors and can use university laboratories for project purposes.

The following listed courses are available for Erasmus students only in summer semesters.

 

If your require more information, please contact erasmus@mech.pk.edu.pl.

Acronyms:

 • L – Lectures
 • C – Classes
 • Lab- Labs
 • CLab – Computer labs
 • P – projects
 • S – Seminars
 • ECTS – number of ECTS credit points
Course Code Course title
(Number of hours, ECTS)

M1-GM

General mechanics
(15L, 30C, 4 ECTS)

M1-SM

Strength of materials
(15L, 15C, 15Lab, 15P, 5 ECTS)

M1-IE

Introduction to engineering application of the FEM
(30L, 15P, 15Lab, 5 ECTS)

M3-MD

Machine Design
(15L, 15Lab, 15P, 4 ETCS)

M3-TD

Technical drawing and AutoCad
(45P, 4ECTS)

M4-CE

Heat engines
(30L, 15C, 30Lab, 6 ECTS)

M5-ED

Engineering thermodynamics
(15L, 15C, 15Lab, 5 ECTS)

M5-FM

Fluid mechanics
(15L, 30C, 15Lab, 5 ECTS)

M5-HMT

Heat and mass transfer
(30L, 30C, 5 ECTS)

M5-RAC

Refrigeration and AC plants
(30L, 30C, 6 ECTS)

M6-M

Machining
(15L, 15Lab, 15K, 4 ETCS)

M6-NC

Fundamentals of electro physical and chemical machining
(15L, 7Lab, 8P, 4 ECTS)

M6-IT

Software (IT) systems for production enterprises
(15L, 15C, 15P, 4ECTS)

M6-CN

Simulation and CNC technology
(30L, 30Lab, 15P, 6 ECTS)

M6-IR

Fundamentals of robotics
(15L, 15Lab, 15P, 4 ECTS)

M6-IA

Introduction to automatics
(30L, 15C, 15 Lab, 15P, 6 ECTS)

M6-AM

Advanced non-conventional and additive manufacturing processes
(30L, 15Lab, 15P, 5 ECTS)

M6-OM

Operations Management and ERP Systems
Operations Management and ERP Systems

M7-GM

CAD design
(15L, 45P, 5 ECTS)

M8-VP

Virtual prototyping of vehicles 
(60K, 5 ECTS)

M8-IW

Inventories and warehousing

(30L, 15C, 15Lab, 5 ECTS)

M10-MM

In-process metrology
(30L, 15Lab, 15P, 5 ECTS)

M11-HP

Hydraulic and pneumatic drive and control
(30L, 15 Lab, 15Lab)

INT-PL

Polish language 
(45C, 5 ECTS)

Bsc

Final work (final project, B.Sc. theesis) on B.Sc. level
(15 ECTS)

M.Sc.

Final work (final project, M.Sc. theesis) on M.Sc. level
(20 ECTS)

INT-PL    Polish language (45C, 5 ECTS)