1

Procedura obiegu dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w semestrze letnim roku akad. 2020/2021

 1. Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 9 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu. Wiadomość powinna zawierać:

  – imię i nazwisko studenta,
  – rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  – kierunek studiów,
  – specjalność/profil dyplomowania,
  – promotora pracy dyplomowej,
  – recenzenta pracy dyplomowej.

 2. Sekretariat jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność przygotowuje kanał w aplikacji Microsoft Teams dla studenta, promotora, recenzenta, jednostki dyplomującej i dziekanatu, w którym możliwe będzie współdzielenie plików. O fakcie tym, osoby zainteresowane są informowane mailowo.
 3. Student umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej, komplet wymaganych dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty decyduje data dostarczenia do jednostki.
 4. Promotor zobowiązany jest do umieszczenia wypełnionych komputerowo i podpisanych za pomocą  certyfikatu PK dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych odręcznie dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 5. Recenzent zobowiązany jest do umieszczenia wypełnionych komputerowo i podpisanych za pomocą  certyfikatu PK dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych odręcznie dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 6. Przewodniczący komisji, w dniu egzaminu zobowiązany jest do komputerowego wypełnienia, podpisania za pomocą  certyfikatu PK i umieszczenia protokołu z egzaminu dyplomowego w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału podpisanego przez siebie i wydrukowanego dwustronnie protokołu nie później niż w kolejnym dniu roboczym po terminie egzaminu dyplomowego.
 7. Zarówno Promotor jak i Recenzent zobowiązani są do zgłoszenia się do sekretariatu jednostki dyplomującej celem podpisania protokołu z egzaminu dyplomowego. Termin podpisania dokumentów ustala sekretariat jednostki dyplomującej.
 8. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.
 9. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu oryginały protokołów z egzaminu dyplomowego nie później niż 5 dni roboczych po terminie egzaminu.

 

Wykaz dokumentów, które student umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu odbycia egzaminu dyplomowego

 1. Plik pdf z pracą dyplomową, która została wgrana również do systemu antyplagiatowego ASAP. Praca dyplomowa powinna być zgodna ze wzorem obowiązującym na Wydziale (wzor pracy dyplomowej WM.docx).

 

Wykaz dokumentów, które promotor dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej oraz umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

 1. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (wydruk pdf z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany za pomocą  certyfikatu PK przez promotora).
 2. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (wydruk pdf z systemu antyplagiatowego ASAP).
 3. Opinia promotora pracy dyplomowej (plik pdf wcześniej wypełniony komputerowo podpisany za pomocą certyfikatu PK i wczytany do systemu antyplagiatowego ASAP).
 4. Karta tytułowa pracy, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta.

 

Wykaz dokumentów, które recenzent dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej oraz umieszcza w aplikacji Microsoft Teams w zakładce „Pliki” kanału do którego został przypisany w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

 1. Opinia recenzenta pracy dyplomowej (plik pdf wcześniej wypełniony komputerowo podpisany za pomocą certyfikatu PK i wczytany do systemu antyplagiatowego ASAP).

 

Wykaz dokumentów, które Student dostarcza do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność

 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny,
 2. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej,
 3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP),
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK,
 5. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,
 6. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski,
 7. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne – dotyczy osób, które rozpoczęły studia przed 01.10.2019),
 8. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca,
 9. Karta odejścia (wydrukowany e-mail potwierdzający rozliczenie się z biblioteką),
 10. Legitymacja studencka – przekazanie legitymacji studenckiej do dziekanatu musi nastąpić nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego (nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, których legitymacja zachowuje ważność do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów).

Wykaz dokumentów:

 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny,
 2. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej,
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK,
 4. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,
 5. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania),
 6. Kwestionariusz cudzoziemca,
 7. Wzór pracy dyplomowej.
 8. Karta tytułowa pracy, zawierająca potwierdzenie oceny i miejsca przechowywania pracy dyplomowej,
 9. Umowa dotycząca praw autorskich.Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Obowiązki Studenta

 1. W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym Promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej.
 2. Student pobiera ze strony Wydziału Mechanicznego PK deklarację (link do deklaracji wybory promotora i tematu pracy dyplomowej), którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader, wypełnia oraz zapisuje pod następującą nazwą:
  Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf

  gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:
  – Nazwisko Imię,
  – Kierunek Studiów,
  – Specjalność/blok specjalnościowy,
  – stopień studiów,
  -rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

  Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone)!!!

 3. Student przesyła wypełnioną i podpisaną deklarację mailowo do Promotora do dnia 15.11.2020r. (praca magisterska) lub 15.05.2021 r. (praca inżynierska, praca magisterska studia niestacjonarne).Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

 

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Egzamin dyplomowy składa się z:
  1) prezentacji pracy dyplomowej;
  2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, zaliczenie wszystkich semestrów studiów oraz spełnienie wymogów formalnych i programowych.
 4. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej albo dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy osób, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Data zakończenia semestru wskazana jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, promotor i recenzent, przy czym promotor i recenzent nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji. W składzie komisji powinien być co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 7. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana profesor, lub doktor habilitowany.
 8. W sytuacjach losowych dopuszcza się nieobecność promotora albo recenzenta w czasie egzaminu dyplomowego, przy zachowaniu przynajmniej trzyosobowego składu komisji oraz wymogu uczestnictwa w składzie komisji osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do odnotowania nieobecności promotora albo recenzenta w protokole egzaminu dyplomowego i potwierdzenia losowej przyczyny tej nieobecności.
 9. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej dla potrzeb konkretnego podmiotu gospodarczego dziekan może powołać dodatkowo w skład komisji, z głosem doradczym, przedstawiciela zainteresowanego podmiotu.
 10. Dziekan może podjąć decyzję w sprawie prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym. Dziekan określa zakres i warunki przeprowadzania tego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż w dokumentacji przebiegu studiów stosuje się obowiązującą skalę ocen, a w teczce akt osobowych studenta umieszcza się protokół egzaminu dyplomowego sporządzony w języku polskim albo tłumaczenie protokołu egzaminu dyplomowego na język polski.
 11. Dziekan może opracować szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego sprawdzającego poziom opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdefiniowanych dla tego kierunku, szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego określa zakres, zasady oraz tryb przeprowadzania egzaminu kierunkowego, z zastrzeżeniem, że egzamin kierunkowy przeprowadzany jest w terminie poprzedzającym termin egzaminu dyplomowego.

Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na pytania komisji egzaminu dyplomowego dotyczące trzech zagadnień z zakresu efektów uczenia się zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu. Odpowiedzi udzielone w odniesieniu do każdego z zagadnień podsumowywane są jedną oceną.
 3. Egzamin dyplomowy może, na wniosek studenta lub promotora, mieć charakter otwarty. Pisemny wniosek w tej sprawie należy skierować do dziekana nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Decyzję w sprawie otwartego charakteru egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego. Tryb przeprowadzania otwartego egzaminu dyplomowego określa dziekan.

Ocena egzaminu dyplomowego

 1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia prezentację pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, stosując obowiązującą skalę ocen podaną w § 17 ust. 1 Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 29 maja 2019 r.
 2. Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną oceny prezentacji pracy dyplomowej i ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień.
 3. W przypadku, gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego, ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ważoną oceny prezentacji pracy dyplomowej, ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, oraz oceny egzaminu kierunkowego.
 4. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli ocena egzaminu dyplomowego jest większa lub równa 3,00, przy czym tylko jedna odpowiedź może być oceniona negatywnie.

Rygory

 1. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza ostateczny termin egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w ostatecznym terminie, wyznaczonym przez dziekana zostaje skreślony z listy studentów.
 3. W przypadku gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione dziekan wyznacza nowy termin tego egzaminu. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu siedmiu dni od terminu egzaminu.
 4. Osoby skreślone z listy studentów mogą ubiegać się o wznowienie studiów na zasadach określonych w § 5 Regulaminu Studiów.

 
Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 1. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, w której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin egzaminu powinien być zgodny z organizacją ostatniego semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
 3. Skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego oraz jej przewodniczącego proponuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności lub opiekunem kierunku gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
 5. Egzaminy dyplomowe na Wydziale Mechanicznym odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 128 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 1 grudnia 2020 r. znak R.0201.148.2020, w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Zarządzeniem nr 133 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 9 grudnia 2020 r., znak R.0201.155.2020, w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.
 6. W szczególnych okolicznościach, na prośbę studenta, który ze względów technicznych nie ma możliwości wzięcia udziału w egzaminie dyplomowym realizowanym zdalnie, lub gdy wymaga tego specyfika pracy dyplomowej, możliwa jest organizacja egzaminu dyplomowego na terenie Politechniki Krakowskiej z zachowaniem rygoru sanitarnego.
 7. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów przed planowanym terminem egzaminu i bez zbędnej zwłoki przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie, podając datę, miejsce, formę, godzinę rozpoczęcia egzaminu, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Termin dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.
 8. Przekazanie do dziekanatu kompletu pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów musi nastąpić nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

 1. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, w której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin egzaminu powinien być zgodny z organizacją ostatniego semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
 3. Skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego oraz jej przewodniczącego proponuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności lub opiekunem kierunku gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
 5. Egzaminy dyplomowe na Wydziale Mechanicznym odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 19 maja 2020 r. znak R.0201.63.2020, w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej oraz Zarządzeniem nr 66 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 czerwca 2020 r., znak R.0201.75.2020, w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.
 6. W szczególnych okolicznościach, na prośbę studenta, który ze względów technicznych nie ma możliwości wzięcia udziału w egzaminie dyplomowym realizowanym zdalnie, możliwa jest organizacja egzaminu dyplomowego na terenie Politechniki Krakowskiej.
 7. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu i bez zbędnej zwłoki przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie, podając datę, miejsce, formę, godzinę rozpoczęcia egzaminu, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams z pakietu Office 365.
 8. Przekazanie do dziekanatu wydruków skanów pełnej dokumentacji, zamieszczonej w aplikacji Microsoft Teams, wszystkich przystępujących do egzaminu studentów musi nastąpić nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

 1. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, w której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin egzaminu powinien być zgodny z organizacją ostatniego semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
 3. Skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego oraz jej przewodniczącego proponuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności lub opiekunem kierunku gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
 5. Egzaminy dyplomowe na Wydziale Mechanicznym odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 19 maja 2020 r. znak R.0201.63.2020, w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej oraz Zarządzeniem nr 66 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 czerwca 2020 r., znak R.0201.75.2020, w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.
 6. W szczególnych okolicznościach, na prośbę studenta, który ze względów technicznych nie ma możliwości wzięcia udziału w egzaminie dyplomowym realizowanym zdalnie, możliwa jest organizacja egzaminu dyplomowego na terenie Politechniki Krakowskiej.
 7. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu i bez zbędnej zwłoki przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie, podając datę, miejsce, formę, godzinę rozpoczęcia egzaminu, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams z pakietu Office 365.
 8. Przekazanie do dziekanatu wydruków skanów pełnej dokumentacji, zamieszczonej w aplikacji Microsoft Teams, wszystkich przystępujących do egzaminu studentów musi nastąpić nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

vN

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

 1. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, w której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin egzaminu powinien być zgodny z organizacją ostatniego semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
 3. Skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego oraz jej przewodniczącego proponuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności lub opiekunem kierunku gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
 5. Egzaminy dyplomowe na Wydziale Mechanicznym odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 53 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 19 maja 2020 r. znak R.0201.63.2020, w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej oraz Zarządzeniem nr 66 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 czerwca 2020 r., znak R.0201.75.2020, w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.
 6. W szczególnych okolicznościach, na prośbę studenta, który ze względów technicznych nie ma możliwości wzięcia udziału w egzaminie dyplomowym realizowanym zdalnie, możliwa jest organizacja egzaminu dyplomowego na terenie Politechniki Krakowskiej.
 7. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu i bez zbędnej zwłoki przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie, podając datę, miejsce, formę, godzinę rozpoczęcia egzaminu, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams z pakietu Office 365.
 8. Przekazanie do dziekanatu wydruków skanów pełnej dokumentacji, zamieszczonej w aplikacji Microsoft Teams, wszystkich przystępujących do egzaminu studentów musi nastąpić nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

IU PRACY DYPLOMOWEJ
Warsztat pisania pracy dyplomowej

Biblioteka PK zaprasza studentów Politechniki Krakowskiej na szkolenie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej w ramach Tygodnia Biblioteki PK.

W trakcie pisania pracy dyplomowej studenci mogą napotkać szereg problemów:
– trudność wyboru tematu pracy,
– trudność wyboru i selekcji aktualnego stanu literatury na dany temat,
– ocena wiarygodności i rzetelności publikacji,
– nieznajomość, bądź nieumiejętność doboru odpowiednich źródeł i narzędzi wyszukiwawczych,
– nieznajomość zasad tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów,
– nieznajomość zagadnień własności intelektualnej, w tym własności autorskiej i przemysłowej.
 

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:
1. Procedura dyplomowa na Politechnice Krakowskiej – wymogi merytoryczne, redakcyjne, zalecenia edytorskie, procedura antyplagiatowa, archiwizowanie prac;
2. Wybór tematu i zakresu pracy dyplomowej;
3. Opracowanie strategii wyszukiwania materiałów i publikacji oraz narzędzia ułatwiające ich wybór;
4. Wyszukiwanie informacji i publikacji (katalog biblioteczny, multiwyszukiwarka, bazy danych, repozytoria naukowe, wyszukiwarki naukowe);
5. Selekcja i weryfikacja materiałów oraz publikacji o charakterze naukowym;
6. Dostęp do materiałów i publikacji naukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej – udostępnianie w Bibliotece PK, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BPK, zasady udostępniania baz danych, rodzaje licencji, zagadnienia Open Access;
7. Narzędzia ułatwiające gromadzenie, porządkowanie i zarządzanie literaturą przedmiotu – menedżery bibliografii Mendeley, style bibliograficzne i przypisy;
8. Prawo autorskie i jego naruszenia (plagiat, ghostwriting, guest authorship); „drapieżne” czasopisma.

Istnieje możliwość zmodyfikowania tematyki szkolenia w zależności od potrzeb studentów – czekamy na sugestie:
tel. 12 628 29 67
mail: oin@biblos.pk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!