Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej.
 2. Zdjęcia do dyplomu 4 szt (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.
 3. Ksero dowodu osobistego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Instytut Dyplomujący.
 4. Dowód wpłaty za druk dyplomu 60 zł.
 5. Student, który życzy sobie jeden egzemplarz odpisu dyplomu w języku obcym wypełnia odpowiednie miejsce na podaniu, dokonuje opłaty 40 zł  + 1 zdjęcie (takie samo jak w punkcie 2, o wym. 4,5 x 6,5). Student może otrzymać odpisy dyplomu w jednym wybranym przez siebie języku obcym (angielski, niemiecki , francuski, hiszpański rosyjski).
 6. Legitymację studencką student zwraca wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego lub w dniu egzaminu dyplomowego (z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).
 7. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego po skreśleniu składa podanie o jednokrotne wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
 8. Instytut składa w dziekanacie komplet dokumentów + skład komisji egzaminacyjnej + załączniki najpóźniej do godz. 10.00 – 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
 9. Studenci skreśleni z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy dyplomowej zobowiązani są (po zatwierdzeniu pracy przez promotora) zgłosić do instytutu dyplomującego chęć wprowadzenia pracy do systemu ASAP. Jednostki dyplomujące przekazują listę takich studentów do dziekanatu najpóźniej 20 dni przed obroną.
 10. Załączniki:

Załącznik 1. Strona tytułowa.
Załącznik 2. Druga strona pracy.
Załącznik 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań
Załącznik 4. Opinia promotora.
Załącznik 5. Recenzja pracy dyplomowej.
Załącznik 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 8. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania)
Załącznik 10. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
Załącznik 11. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów)
Załącznik 12. Kwestionariusz cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce.
Załącznik 13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK

*załączniki 1 i 2 umieszczane są w pracy. Przy złożeniu pracy dyplomowej do Instytutu niezbędne jest wypełnienie załączników od 1 do 8 (załączniki 7 i 8 drukowane są z systemu antyplagiat). Załącznik nr 9 wypełniany jest przez studenta, który posiada osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne.
Warsztat pisania pracy dyplomowej

Biblioteka PK organizuje szkolenie dla studentów PK I-III roku dotyczące przygotowania pracy dyplomowej pt. „Warsztat pisania pracy dyplomowej”.

Termin: 16 maja 2018 r., godz. 10:00

Miejsce: Czytelnia Główna Biblioteki PK

Link do pełnej treści ogłoszenia: https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/aktualnosci/warsztat-pisania-pracy-dyplomowej-16-maja-2018,275
Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

Załącznik 1.  Strona tytułowa.
Załącznik 2. Druga strona pracy.
Załącznik 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań
Załącznik 4. Opinia promotora.
Załącznik 5. Recenzja pracy dyplomowej.
Załącznik 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik 7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 8. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
Załącznik 9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania)
Załącznik 10. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
Załącznik 11. Kwestionariusz cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce.
Załącznik 12. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK. Deklarację składają studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego od roku akademickiego 2018/2019.
Załącznik 13. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej magisterskiej/licencjackiej/inżynierskiej

 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ
Egzamin dyplomowy

Szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

W celu ujednolicenia standardów egzaminu dyplomowego na różnych kierunkach oraz rodzajach studiów prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej ustala się podane niżej zasady;

 1. Egzamin dyplomowy organizuje jednostka dyplomująca zgodnie z Regulaminem studiów na Politechnice Krakowskiej.
 2. Termin egzaminu dyplomowego oraz przewodniczącego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, na której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Ustalony termin jest  podawany do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
 3. Skład osobowy komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczącego proponuje kierujący jednostką organizacyjną, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności.
 4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktycznych kierującego jednostką, w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
 5. W jednym terminie przed jedną komisją egzamin dyplomowy może zdawać 8 studentów.
 6. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów nie później niż 9 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu, niezwłocznie przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie (podając datę, miejsce, godzinę rozpoczęcia wraz z listą osób dopuszczonych do egzaminu) na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jednostki.
 7. Przekazanie do dziekanatu pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu studentów musi nastąpić nie później niż do godz. 10.00 – 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
 8. Zakres i warunki przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku obcym powinny być takie same jak w przypadku przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku polskim.

 
Informacje dla instytutów dyplomujących

I.    Za instytut dyplomujący uważa się instytut, który prowadzi specjalność.
II.  Za organizację, przeprowadzenie egzaminu dyplomowego oraz poprawność wypełnienia protokołu egzaminacyjnego odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
III. Korekta protokołu, która wynikła z błędu rachunkowego (nie powodująca zmianę oceny) wymaga podpisu jednego z członów komisji (w pierwszej kolejności przewodniczącego). W przypadku innych zmian korektę ocen muszą zatwierdzić podpisem wszyscy członkowie komisji.
Zasady ogólne

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 24 kwietnia 2015 r.
Praca dyplomowa

Informacja dla studentów przygotowujących pracę dyplomową

Student kończący studia zobowiązany jest do złożenia egzemplarza pracy dyplomowej: w formie drukowanej dwustronnie i w formie elektronicznej w systemie antyplagiatowym PK. Wymagania stawiane obydwu formom pracy przedstawione zostały poniżej.

1. Forma pisemna pracy dyplomowej

Praca dyplomowa w formie drukowanej dwustronnie powinna być trwale oprawiona w miękkiej oprawie papierowej i w formie elektronicznej.

1.1. Praca dyplomowa powinna zawierać, w kolejności (dotyczy wszystkich studentów ostatniego sem. studiów):

 • Stronę tytułową (zał. 1),
 • Stronę drugą pracy (zał. 2),
 • Rozgraniczenie zakresu merytorycznego tylko do prac współautorskich (wymagana zgoda Dziekana jeżeli praca ma kilku autorów) ( zał. 3),
 • Spis treści,
 • Ważniejsze oznaczenia,
 • Tekst pracy,
 • Wykaz literatury,
 • Streszczenie pracy w języku angielskim o objętości min. 2500 znaków wliczając spację,
 • Załączniki, jeśli takie zostały przygotowane.

UWAGA!
Dodatkowo, zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 19.12.12 r., studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego po 31.03.2013 r. obowiązują jednolite zasady (przedstawione poniżej w linku) dotyczące układu graficznego pracy dyplomowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej.

(dotyczy studentów składających pracę po 31.03.2013 r.)

WZÓR PRACY DYPLOMOWEJ

 

1.2. Współautorstwo pracy

W przypadku, gdy praca ma kilku autorów (wymagana jest wcześniejsza zgoda dziekana na wniosek promotora pracy), w pracy powinno znajdować się wyraźnie opisane rozgraniczenie zakresu merytorycznego opracowanego przez każdego z autorów oraz podanie, które z rozdziałów pracy są jego autorstwa (zał. 3).

2. Forma elektroniczna pracy dyplomowej

Praca w wersji elektronicznej powinna być umieszczona w systemie antyplagiatowym PK. Wersja elektroniczna pracy dyplomowej musi być zgodna z wersją drukowaną. W przypadku, gdy praca jest autorstwem kilku osób istotnym jest, aby opinia promotora oraz recenzenta odnosiła się w swojej treści do poszczególnych zakresów pracy, realizowanych przez każdego z autorów.

 

 

3. Zasady sporządzania prac dyplomowych w języku obcym

Praca dyplomowa wykonana w języku obcym musi spełniać następujące wymagania:

 • praca dyplomowa może być sporządzona w języku angielskim bez akceptacji Rady Wydziału,
 • dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej w innym języku obcym pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku przez promotora oraz uzyskania akceptacji Rady Wydziału,
 • praca sporządzona w języku obcym powinna posiadać przetłumaczone na język polski: tytuł pracy umieszczony pod tytułem oryginalnym, podpisy pod rysunkami i tabelami oraz spis treści,
 • w przypadku sporządzania pracy w języku obcym wymagane jest streszczenie głównych tez pracy w języku polskim, umieszczone w sposób trwały na końcu pracy o objętości około 10% objętości pracy bez rysunków i tabel,
 • recenzja pracy wykonanej w języku obcym przygotowana jest w tym języku lub w języku polskim,