1

Kolejna edycja Konkursu FutureLab na innowacyjne projekty studenckie

Zachęcamy Studentów wszystkich lat i kierunków, do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez FutureLab – jednostkę Politechniki Krakowskiej, której ideą jest wsparcie kreatywnych i uzdolnionych studentów, pracujących nad swoimi pomysłami w zespołach projektowych.

Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ przyznane środki umożliwiają sfinansowanie: materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, wyjazdów studyjnych, szkoleń i warsztatów, zakupu lub wynajmu aparatury badawczej, dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji zadań projektu, zakupu oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania tzw. twardych efektów. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli wszystkich wydziałów PK, a przy ocenie projektu brane są pod uwagę następujące czynniki:

– zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu;

– innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia;

– zakres przeprowadzanego projektu i przyjęta metodologia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada br., a wszystkie zasady dotyczące  przesyłania wniosków do  konkursu można znaleźć na stronie FutureLab: futurelab.pk.edu.pl/?p=661

Więcej o laureatach poprzednich edycji można przeczytać TUTAJ.

Konkurs na projekty studenckie. Zdobądź grant na realizację innowacyjnego pomysłu. Finansujemy materiały zużywalne, opiekę mentorską, wyjazdy studyjne, szkolenia, marketing projektu. Zgłoś pomysł i grupę do 30 listopada. Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie www.futurelab.pk.edu.pl
Rusza rekrutacja na specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych

Inżynieria Pojazdów Szynowych to uruchomiona w 2017 roku innowacyjna specjalność, prowadzona w systemie dualnym na kierunku Inżynieria Środków Transportu przez Katedrę Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Główną cechą tej specjalności jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami branżowymi – od tworzenia programu kształcenia, przez współudział w prowadzeniu zajęć przez praktyków z branży, po udostępnianie infrastruktury laboratoryjnej i symulacyjnej przez firmy partnerskie. Studenci są przygotowani do przyszłej pracy zawodowej w profilach kompetencyjnych takich jak: konstruktor mechanik, technolog mechanik, inżynier ds. obliczeń, inżynier projektu, inżynier ds. eksploatacji, inżynier ds. serwisu. Grupy studenckie liczą maksymalnie 15 osób, co zapewnia odpowiedni kontakt dydaktyczny studenta z wykładowcą i wykwalifikowanymi praktykami z branży – w myśl relacji „mistrz – uczeń”.

Największą innowacją w stosunku do innych prowadzonych specjalności są płatne staże inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) trwające przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas stażu student efektywnie wykorzystuje zdobytą na uczelni wiedzę oraz umiejętności. Pracuje, realizując konkretne zadania z profilu kompetencyjnego wybranej firmy lub instytucji, używa systemów informatycznych, których obsługi nauczył się podczas laboratoriów komputerowych na uczelni. Praca dyplomowa inżynierska jest realizowana z tematyki związanej z projektami wykonywanymi podczas stażu w przemyśle pod kierunkiem dwóch promotorów: przedstawicieli uczelni i przemysłu.

Na specjalność mogą aplikować studenci WSZYSTKICH kierunków Wydziału Mechanicznego, a rekrutacja jest dwuetapowa – zgłoszenie kandydatury i rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie szczegóły dot. rekrutacji można znaleźć TUTAJ.
Druki do pobrania

Podanie do prodziekan dr hab. inż. Magdaleny Niemczewskiej-Wójcik, prof. PK

Podanie do prodziekana dr hab. inż. Bogdana Szybińskiego, prof. PK

Podanie do prodziekana dr inż. Stanisława Walczaka, prof. PK

Podanie o zwrot wniesionej opłaty
Komisje Wydziałowe
Ogłoszenia
Studia III stopnia

Informacje ogólne
Programy studiów
Opiekunowie i tematyka prac do realizacji
Akty prawne
Informacje ogólne
Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie w ramach studiów III stopnia realizowane jest w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej.
Adres strony internetowej Szkoły Doktorskiej: szkoladoktorska.pk.edu.pl
Informacje dotyczące kształcenia oraz funkcjonowania w Szkole Doktorskiej można uzyskać również u doktorantów Wydziału Mechanicznego:
mgr inż. Tymoteusz Rasiński, e-mail: tymek.rasinski@gmail.com – Studia III Stopnia;
mgr inż. Aleksandra Lisowska, e-mail: aleksandra.lisowska@doktorant.pk.edu.pl – SDPK;
mgr inż. Maciej Paluch, e-mail: maciej.paluch@doktorant.pk.edu.pl – SDPK.
Programy studiów

Programy studiów obowiązujące do roku akademickiego 2019/2020:

 

Opiekunowie i tematyka prac do realizacji

Akty prawne

 
Studia podyplomowe
Opłaty za usługi edukacyjne
Wirtualny Dziekanat
Syllabus
Sprawy stypendialne
Ślubowanie – informacja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

Studenci, którzy nie zgłosili się osobiście w wyznaczonym terminie, tj. 4 października br; aby złożyć ślubowanie, proszeni są o niezwłoczne dostarczenie druku ślubowania do dziekanatu lub przesłania pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Politechnika Krakowska

al. Jana Pawła II 37

31-864 Kraków

Niepodpisanie ślubowania w terminie do 14 października 2021 r. będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.

Druk ślubowania można pobrać z Wirtualnego Dziekanatu przy ogłoszeniu „Komunikat dla studentów I roku”