Organizacja roku akad. 2018/19 – ostatni sem. I stopnia

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Mechanicznym PK
dla studentów ostatniego semestru studiów I stopnia

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr zimowy

Wyszczególnienie

 

Dla studentów ostatniego semestru

studiów I stopnia

Okres zajęć dydaktycznych od 1 października 2018 do 31 października 2018 r.

od 3 listopada 2018 do 10 listopada 2018 r.

od 12 listopada 2018 do 21 grudnia 2018 r.

Przerwy świąteczne i okolicznościowe od 1 listopada do 2 listopada 2018 r.

11 listopada 2018 r.

od 22 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019 r.

6 stycznia 2019 r.

Sesja egzaminacyjna od 3 stycznia 2019 do 13 stycznia 2019 r.
Poprawkowe sesja egzaminacyjna od 14stycznia do 20 stycznia 2019 r.
Zaliczenie semestru zimowego 21 stycznia 2019 r.

 

 

Planowane terminy egzaminów dyplomowych na studiach kończących się w semestrze zimowym

Planowany pierwszy termin egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia od 14 stycznia do 6 lutego 2019 r.
Planowany drugi termin egzaminu dyplomowego Od 11 lutego do 15 lutego 2019 r.

 

 

Planowane terminy egzaminów dyplomowych na studiach kończących się w semestrze letnim

Planowany pierwszy termin egzaminu dyplomowego od 27 czerwca do 5 lipca 2019 r.
Planowany drugi termin egzaminu dyplomowego od 2 września do 20 września 2019 r.

 
Zasady wyboru specjalności na I stopniu studiów

ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI
I BLOKÓW PROFILUJĄCYCH DYPLOM NA STUDIACH I STOPNIA

 1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów
  z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału i zatwierdzonej przez senat uczelni. Wybór specjalności następuje na semestrze czwartym.
 2. Podstawę wyboru stanowią informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych z kierownikami specjalności.
 3. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów
  i prowadzone przez opiekunów kierunków. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego. Spotkania organizowane są w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).
 4. Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
 5. Starostowie grup składają w dziekanacie pisemne deklaracje, w terminie do 14 dni od spotkania informacyjnego, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową i rezerwową oraz średnią ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów. Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz w dziekanacie.
 6. W oparciu o złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych semestrów. Do listy rankingowej w pierwszej kolejności brani są studenci, którzy mają zaliczone dwa semestry. Decyzja o uruchomieniu na danym kierunku studiów specjalności jest podejmowana przez właściwego prodziekana na podstawie listy rankingowej oraz deklaracji studentów. Liczebność grup powinna być zgodna z zarządzeniem rektora.
 7. Po przydzieleniu na specjalność, studenci skierowani na powtarzanie semestru
  w kolejnym roku akademickim automatycznie są kierowani na wybraną wcześniej specjalność pod warunkiem, że specjalność ta w danym roku akademickim zostanie uruchomiona.
 8. Osoby, które nie złożyły deklaracji kierowane są arbitralnie przez prodziekana do jednej z utworzonych specjalności.
 9. Na danym kierunku studiów tworzona jest zasadniczo jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej specjalności. Prodziekan, w porozumieniu z opiekunem kierunku
  i kierownikami wszystkich specjalności na danym kierunku studiów, może zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej.
 10. Ogłoszenie list przyjętych na specjalności powinno nastąpić w terminie do 15 marca.
 11. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana w terminie do 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.
 12. Zakończenie procesu wyboru specjalności ustala się na dzień 31 marca.

 
Organizacja roku akad. 2017/18

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 NA WYDZIALE MECHANICZNYM PK

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr zimowy

Wyszczególnienie

Dla studentów I stopnia

Dla studentów II stopnia

Dla doktorantów

Dla studentów ostatniego semestru

studiów I stopnia

Dla studentów ostatniego semestru

studiów II stopnia

1

2

3

4

5

6

Okres zajęć dydaktycznych

od 1 października 2017 do 30 października 2017r.

od 3 listopada 2017 do 10 listopada 2017 r.

od 12 listopada 2017 do 22 grudnia 2017 r.
od 3 stycznia 2018 do 5 stycznia 2018r.

od 7 stycznia 2018 do 26 stycznia 2018r.*

od 1 października 2016 do 30 października 2017r.

od 3 listopada 2017 do 10 listopada 2017 r.

od 12 listopada 2017 do 22 grudnia 2017 r.

od 1 października 2017 do 30 października 2017r.

od 3 listopada 2017 do 10 listopada 2017 r.

od 12 listopada 2017 do 22 grudnia 2017 r. od 3 stycznia 2018 do 5 stycznia 2018r.

od 7 stycznia 2018 do 26 stycznia 2018r.*

Przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 31 października do 2 listopada 2017 r.

11 listopada 2017 r.

od 23 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018 r.

6 stycznia 2018 r.

od 31 października do 2 listopada 2017 r.

11 listopada 2017 r.

od 23 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018 r.

6 stycznia 2018 r.

od 31 października do 2 listopada 2017 r.

11 listopada 2017 r.

od 23 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018 r.

6 stycznia 2018 r.

Sesja egzaminacyjna

od 27 stycznia do 9 lutego 2018 r.

od 3 stycznia 2018 do 14 stycznia 2018 r.

od 27 stycznia do 9 lutego 2018 r.

Poprawkowe sesja egzaminacyjna

od 10 lutego do 16 lutego 2018 r.

od 15 stycznia do 21 stycznia 2018r.

od 10 lutego do 16 lutego 2018 r.

Wakacje zimowe

od 17 lutego do 25 lutego 2018 r.

Zaliczenie semestru zimowego

16 lutego 2018 r.

22 stycznia 2018r.

16 lutego 2018 r.

Składanie w dziekanacie WM dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na semestr letni oraz wniosków dotyczących odpłatności za usługi edukacyjne

19 lutego 2018r.

_ _

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr letni

Wyszczególnienie

Dla studentów I stopnia

Dla studentów II stopnia

Dla doktorantów

Dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia

1

2

3

4

6

Okres zajęć dydaktycznych

od 26 lutego 2018 do 28 marca 2018 r.

od 4 kwietnia 2018 do 29 kwietnia 2018 r.

od 4 maja 2018 do 19 maja 2018 r.

od 21 maja do 30 maja 2018 r.

od 2 czerwca 2018 do 24 czerwca 2018 r.***

od 26 lutego 2018 do 28 marca  2018 r.

od 4 kwietnia 2018 do 29 kwietnia 2018 r.

od 4 maja 2018 do 19 maja 2018 r.

od 21 maja do 30 maja 2018 r.

Przerwy świąteczne i okolicznościowe

od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

od 30 kwietnia do 3 maja 2018 r.

20 maja 2018 r.

od 31 maja do 1 czerwca 2018 r.

od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

od 30 kwietnia do 3 maja 2018 r.

20 maja 2018 r.

od 31 maja do 1 czerwca 2018 r.

Rajd Politechniki Krakowskiej

od 28 kwietnia do 2 maja 2018 r.

od 28 kwietnia do 2 maja 2018 r.

Sesja egzaminacyjna

od 25 czerwca do 8 lipca 2018 r.

od 2 czerwca do 14 czerwca 2018 r.

Praktyki programowe dla studentów

od 9 lipca do 17 września 2018r.

Wakacje letnie

od 9 lipca do 2 września 2018 r.

od 9 lipca do 2 września 2018 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

od 3 września do 17 września 2018r.

od 3 września do 17 września 2018r.

Zaliczenie semestru letniego

17 września 2018 r.

17 września 2018 r.

Składanie w dziekanacie WM dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2018/2019

18 września 2018r.

_

* 26  stycznia 2018r. odbywają się zajęcia realizowane planowo we wtorek przypadający w tygodniu parzystym;

** studenci zainteresowani rekrutacją na studia stacjonarne II stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akad. 2017/2018 powinni złożyć egzamin dyplomowy do 5 lutego 2018 roku. Ewentualna korekta tego terminu może nastąpić po ogłoszeniu harmonogramu rekrutacji.

*** 20 czerwca 2018r. odbywają się zajęcia realizowane planowo w czwartek przypadający w tygodniu parzystym;

Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się2 października 2017 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 26 lutego 2018 r.) są tygodniami nieparzystymi.