1

Wzory podań do pobrania
Wybór specjalności

Zasady wyboru specjalności i bloków profilujących dyplom
na studiach I stopnia w roku akad. 2020/2021

 1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów
  z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału i zatwierdzonej przez senat uczelni. Wybór specjalności następuje na semestrze czwartym.
 2. Podstawę wyboru stanowią informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych z kierownikami specjalności.
 3. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów
  i prowadzone przez opiekunów kierunków. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego. Spotkania organizowane są w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).
 4. Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
 5. Studenci wypełniają deklaracje w terminie do 14 dni od spotkania informacyjnego, w których wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową i dwie rezerwowe oraz średnią ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów. Link do formularza wyboru specjalności zostanie udostępniony studentom w dniu prezentacji specjalności w Wirtualnym Dziekanacie PK.
 6. W oparciu o złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych semestrów. Do listy rankingowej w pierwszej kolejności brani są studenci, którzy mają zaliczone bez braków punktowych dwa semestry. Decyzja o uruchomieniu specjalności jest podejmowana przez właściwego prodziekana na podstawie deklaracji studentów oraz listy rankingowej. Liczebność grup powinna być zgodna z zarządzeniem rektora. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 18 studentów. Proszę świadomie wskazywać specjalności w ankietach, gdyż po zatwierdzeniu oraz opublikowaniu list, zmiany nie będą możliwe.
 7. Po przydzieleniu na specjalność, studenci skierowani na powtarzanie semestru
  w kolejnym roku akademickim automatycznie są kierowani na wybraną wcześniej specjalność pod warunkiem, że specjalność ta w danym roku akademickim zostanie uruchomiona. W przeciwnym wypadku przydzielana jest specjalność, na której znajdują się wolne miejsca.
 8. Osoby, które nie złożyły deklaracji kierowane są arbitralnie przez prodziekana do jednej z utworzonych specjalności, w zależności od wolnych miejsc.
 9. Na danym kierunku studiów tworzona jest jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej specjalności. Prodziekan, w porozumieniu z opiekunem kierunku i kierownikami wszystkich specjalności na danym kierunku studiów, może zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej.
 10. Ogłoszenie list przyjętych na specjalności powinno nastąpić w terminie do 15 marca.
 11. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana w terminie do 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.
 12. Zakończenie procesu wyboru specjalności ustala się na dzień 31 marca.Organizacja roku akad. 2020/21

Organizacja roku akad. 2020/21
Organizacja roku akad. 2020/21

Organizacja roku akad. 2020/21
Organizacja roku akad. 2020/21 – ostatni semestr

Organizacja roku akad. 2020/21 – ostatni semestr