1

Specjalności

Inż.produkcji  II stopnia- stacjonarne

studia niestacjonarne I stopnia

Inż.produkcji II stopnia niestacjonarne
Specjalności – studia stacjonarne  I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia – ostateczna lista przydzielonych specjalności (po odwołaniach)

 

 
Spotkanie informacyjne dotyczące wyboru specjalności

Spotkanie informacyjne dotyczące wyboru specjalności
przez studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się
w sobotę 27.03.2021 r.

w sali wirtualnej na platformie ZOOM

 

      dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – sala wirtualna wm-ws04:

        -Mechanika Konstrukcji i Materiałów: prezentacja od 13.45 do 14.00,

       -Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne: prezentacja od 14.05 do 14.20,

      dla kierunku Pojazdy samochodowe – sala wirtualna wm-ws05:

   -Budowa i badania pojazdów samochodowych: prezentacja od 13.45 do 14.00,

   -Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych: prezentacja od     14.05 do 14.20,

 
Wybór specjalności

Zasady wyboru specjalności i bloków profilujących dyplom
na studiach I stopnia w roku akad. 2020/2021

 1. Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów
  z grupy specjalności przedstawionych w ofercie edukacyjnej wydziału i zatwierdzonej przez senat uczelni. Wybór specjalności następuje na semestrze czwartym.
 2. Podstawę wyboru stanowią informacje zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego oraz uzyskane na spotkaniach informacyjnych z kierownikami specjalności.
 3. Spotkania informacyjne, podczas których prezentowane są poszczególne specjalności, organizowane są przez właściwych dla danego systemu studiów prodziekanów
  i prowadzone przez opiekunów kierunków. Zakończenie akcji informacyjnej powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia. W organizację spotkań mogą być zaangażowani przedstawiciele samorządu studenckiego. Spotkania organizowane są w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).
 4. Czas przeznaczony na prezentację jednej specjalności nie może przekroczyć 15 minut (łącznie z dyskusją). Specjalności prezentowane są w kolejności alfabetycznej.
 5. Studenci wypełniają deklaracje w terminie do 14 dni od spotkania informacyjnego, w których wskazują swoje preferencje dotyczące specjalności, podając w kolejności specjalność podstawową i dwie rezerwowe oraz średnią ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów. Link do formularza wyboru specjalności zostanie udostępniony studentom w dniu prezentacji specjalności w Wirtualnym Dziekanacie PK.
 6. W oparciu o złożone deklaracje dziekanat tworzy listę rankingową, której podstawą jest średnia ocen z zaliczonych semestrów. Do listy rankingowej w pierwszej kolejności brani są studenci, którzy mają zaliczone bez braków punktowych dwa semestry. Decyzja o uruchomieniu specjalności jest podejmowana przez właściwego prodziekana na podstawie deklaracji studentów oraz listy rankingowej. Liczebność grup powinna być zgodna z zarządzeniem rektora. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 18 studentów. Proszę świadomie wskazywać specjalności w ankietach, gdyż po zatwierdzeniu oraz opublikowaniu list, zmiany nie będą możliwe.
 7. Po przydzieleniu na specjalność, studenci skierowani na powtarzanie semestru
  w kolejnym roku akademickim automatycznie są kierowani na wybraną wcześniej specjalność pod warunkiem, że specjalność ta w danym roku akademickim zostanie uruchomiona. W przeciwnym wypadku przydzielana jest specjalność, na której znajdują się wolne miejsca.
 8. Osoby, które nie złożyły deklaracji kierowane są arbitralnie przez prodziekana do jednej z utworzonych specjalności, w zależności od wolnych miejsc.
 9. Na danym kierunku studiów tworzona jest jedna grupa studencka dla każdej uruchamianej specjalności. Prodziekan, w porozumieniu z opiekunem kierunku i kierownikami wszystkich specjalności na danym kierunku studiów, może zadecydować o utworzeniu więcej niż jednej grupy studenckiej.
 10. Ogłoszenie list przyjętych na specjalności powinno nastąpić w terminie do 15 marca.
 11. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana w terminie do 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność.
 12. Zakończenie procesu wyboru specjalności ustala się na dzień 31 marca.Przedmioty wybieralne

 

 1. Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez
  starostów wszystkich grup danego kierunku studiów. Wybór dotyczy przedmiotów kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom.
  Zebrania organizowane są we współpracy z samorządem studenckim w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych (środa 11.00÷13.30).
 1. Przy wyborze studenci korzystają z sylabusów (kart) przedmiotów zamieszczonych na stronie internetowej wydziału, a ponadto mogą zaprosić na zebranie zarówno osoby odpowiedzialne za wybierane przedmioty (autorów programów) oraz opiekuna kierunku lub kierownika specjalności.
 2. Wybrane przedmioty na studiach I stopnia przedstawiciel samorządu studenckiego składa do dziekanatu w terminie:
  • do 21 listopada, w przypadku studentów I roku studiów, a wybrane przedmioty realizowane są w semestrze drugim (dot. przedmiotów realizowanych
   w Jednostkach pozawydziałowych),
  • do 31 marca, w przypadku studentów I roku studiów (przedmioty realizowane
   w semestrze trzecim i czwartym) oraz studentów II roku studiów
   (przedmioty realizowane od semestru piątego do semestru siódmego).

Przedstawiciel samorządu studenckiego składa w dziekanacie pisemne deklaracje, w/w terminach, w których studenci wskazują swoje preferencje dotyczące wybranych przedmiotów. Przedmiot będzie realizowany wtedy, gdy wybierze go większość roku  wykładowego. Wybór przedmiotów zatwierdza prodziekan.

 1. Wyboru przedmiotów wybieralnych oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom na studiach II stopnia studenci dokonują na pierwszym semestrze studiów w terminie do 21 listopada na studiach niestacjonarnych; do 31 marca na studiach stacjonarnych. Przedmiot jest realizowany wtedy, gdy wybierze go większość roku wykładowego lub grupy dziekańskiej (przy wyborze przedmiotu specjalnościowego). Wybór przedmiotów zatwierdza prodziekan.
 2. W razie braku wyboru przedmiotu przez studentów w wyznaczonym powyżej terminie, wyboru dokonuje prodziekan.