1

Władze

JS

Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Dziekan Wydziału

Marek Kozień

Prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień

Prodziekan Wydziału

Zakres kompetencji

 • studia III stopnia i Szkoła Doktorska
 • doktoraty
 • ewaluacja dyscypliny
 • Centrum Doskonalenia Badań Naukowych – współpraca
 • studia w języku angielskim
 • koordynacja spraw dot. habilitacji (wsparcie)

Godziny przyjęć

BSZ

Dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

Prodziekan Wydziału

Zakres kompetencji

 • studia niestacjonarne I i II stopnia
 • studia podyplomowe − programy dydaktyczne
  (w tym POWER)
 • współpraca ze szkołami
 • współpraca międzynarodowa (w tym Erasmus, Erasmus+)
 • współpraca z otoczeniem
  gospodarczym (usługi, praktyki studenckie,
  zawodowe, patronat kierunków)
 • Koła Naukowe

Godziny przyjęć

wtorek : 9.30 -10.30.

Sobota 16.10 2021 r. dla studentów niestacjonarnych w godzinach: 9.00 – 10.30

MNW

Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Prodziekan Wydziału

Zakres kompetencji

 • rozwój i promocja Wydziału
 • ocena okresowa pracowników
  − nagrody rektora i nagrody dziekana
  − LIDER PK, LIDER WM dla
  pracowników dydaktycznych
 • integracja pracowników w ramach
  zespołów i projektów oraz organizacja szkoleń i konferencji
 • organizacja kształcenia (IOS, podział na specjalności, hospitacje) i jakość kształcenia
 • akredytacja i ewaluacja dyscypliny
  (wsparcie)
 • koordynacja spraw dot. habilitacji

Godziny przyjęć

poniedziałek: 12.30 – 14.00

konsultacje telefonicznie: 501-456-836

SW

Dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK

Prodziekan Wydziału

Zakres kompetencji

 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • dziekanat, HMS i PENS
 • programy kształcenia
 • akredytacja
 • rekrutacja
 • e–learning i edukacja zdalna
 • informatyzacja Wydziału

Godziny przyjęć

wtorek: 11.00 – 12.30
Strategia

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego PK wpisuje się w strategię rozwoju PK, która podkreśla, że rozwój Politechniki Krakowskiej będzie możliwy, jeśli realizacja zadań edukacyjnych i naukowych będzie odbywać się z zachowaniem równowagi pomiędzy tradycyjną misją uczelni akademickiej i elementami działalności rynkowej
w obszarze wspólnej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Jest to szczególnie istotne z uwagi na ograniczenia budżetowe i konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania, które zapewnią prowadzenie badań i edukację na wysokim poziomie merytorycznym. Trzy zasadnicze obszary działania mające na celu wdrożenie strategii to:
Kształcenie
Badania naukowe
Innowacyjność i transfer technologii, współpraca z przemysłem

W obszarze kształcenia, jako cel strategiczny uznano rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia z uwzględnieniem aktualnych wymogów gospodarki i rynku pracy oraz ciągłe podnoszenie jego jakości z uwzględnieniem kształcenia ustawicznego realizowane poprzez:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

• unowocześnienie bazy laboratoryjnej i dydaktycznej;
• wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych w programach kształcenia;
• rozszerzenie wymiany międzynarodowej w zakresie kształcenia studentów, doktorantów młodych pracowników;
• doskonalenie systemów oceny jakości kształcenia – hospitacje, elektroniczne systemy oceny modułów, przedmiotów i prowadzących zajęcia;
• odpowiedni dobór kadry dydaktycznej, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej.

2. Elastyczny system kształcenia.

• rozwój oferty kształcenia na odległość (e-learning, distance learning) jako alternatywy dla studiowania tradycyjnego;
• optymalne wykorzystanie systemu ECTS w kształtowaniu własnej drogi kształcenia;
• wprowadzenie i rozwój oferty podwójnego dyplomowania;
• doskonalenie systemu przenoszenia i uznawania zajęć dydaktycznych odbytych przez studentów na innych uczelniach, w szczególności zagranicznych.

3. Poszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty kształcenia wraz z jej dopasowaniem do potrzeb rynku pracy.• dopasowanie obecnych i dostosowanie nowych kierunków kształcenia do prognoz edukacyjnych i zmian na rynku pracy;
• umiędzynarodowienie studiów, rozbudowanie oferty kształcenia w języku angielskim dla poszczególnych kierunków
• promocja Wydziału i rozwijanie różnych form kontaktu z młodzieżą szkół średnich w celu zachęcenia jej do studiowania na Wydziale Mechanicznym;
• formalizacja kontaktów z wybranymi szkołami średnimi w formie umów o współpracy;
• rozwój studiów podyplomowych i innych form kształcenia ustawicznego;

4. Aktywny udział studentów w życiu uczelni
• wspieranie działalności studenckich kół naukowych;
• współpraca z wydziałowym Samorządem Studenckim w promowaniu Wydziału i organizacji imprez promujących studiowanie na Wydziale Mechanicznym.

W obszarze badań naukowych celem jest zapewnienie wysokiej pozycji Wydziału i jego jednostek w nauce gwarantujące konkurencyjność zespołów badawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Cel ten realizowany będzie poprzez:
1. Tworzenie silnych kadrowo jednostek Wydziału.

• kreowanie i promowanie liderów rozwoju naukowego Wydziału oraz pracowników osiągających wysokie wyniki w pracy naukowej;
• wspomaganie awansu zawodowego pracowników;
• zatrudnianie nowych pracowników naukowo-dydaktycznych, co najmniej ze stopniem doktora lub wykazujących wybitne kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej;
• tworzenie atrakcyjnych warunków do zatrudniania z zewnątrz samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących priorytetowe dla WM dyscypliny naukowe;
• wprowadzenie możliwości tworzenia silnych zespołów/jednostek badawczych realizujących tylko projekty badawcze;
• rozwój studiów doktoranckich.

2. Rozwój i wspomaganie badań naukowych.

• promowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, podejmujących projekty naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe;
• koncentrowanie badań naukowych na wybranych obszarach, określonych m.in. w ramowych programach UE i zbieżnych z obszarem badawczym wydziału;
• zwiększenie udziału doktorantów i studentów w badaniach naukowych i realizowanych projektach badawczych;
• pomoc w tworzeniu akredytowanych laboratoriów badawczych;
• racjonalizację zakupów i wykorzystania aparatury badawczej;
• intensyfikację współpracy z podmiotami zewnętrznymi – uczelniami, zakładami przemysłowymi, władzami samorządowymi regionu i Miasta Krakowa, jednostkami i organizacjami z terenu Polski;
• zwiększenie międzynarodowej wymiany naukowej i współpracy mającej na celu pozyskiwanie środków na badania naukowe.

3. Podnoszenie pozycji naukowej wydziału
• organizacyjne oraz finansowe wspieranie zespołów badawczych osiągających najlepsze wyniki w pracach naukowych oraz wdrożeniowych;
• rozszerzanie współpracy z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi;
• wspieranie organizacji konferencji naukowych podnoszących prestiż Wydziału;
• działania promocyjne służące budowaniu wizerunku Wydziału i zwiększeniu jego rozpoznawalności w skali krajowej i międzynarodowej jako ośrodka oferującego nowoczesne kształcenie i profesjonalne badania naukowe.

W obszarze innowacyjności, transferu technologii i współpracy z przemysłem celem jest uzyskanie przez Wydział ponadregionalnej, uznanej pozycji jako jednostka otwarta na współpracę, przedsiębiorcza i innowacyjna. Cel ten realizowany będzie poprzez:
1. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.

• prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie potrzeb oraz możliwości finansowania prac badawczych i rozwojowych;
• wspieranie komercjalizacji wyników badan naukowych – pomoc w uzyskiwaniu patentów, wzorów użytkowych i innych rodzajów działalności objętych prawem własności intelektualnej;
• stwarzanie warunków do zwiększenia skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
• pomoc w zakładaniu i wspieranie firm typu spin-off oraz start-up;

2. Podnoszenie aktywności innowacyjnej wśród kadry naukowej.

• wspomaganie przedsięwzięć naukowo-technicznych z udziałem lub na potrzeby partnerów gospodarczych;
• pomoc w komercjalizacji wyników badań oraz transferu technologii;
• współpracę z innymi podmiotami w zakresie realizacji przedsięwzięć naukowo-technicznych, gospodarczych, wykonania ekspertyz i opinii technicznych;
• motywowanie pracowników do starania się o projekty badawcze (celowe, rozwojowe, wdrożeniowe).

3. Zacieśnienie współpracy z przemysłem.
• organizacja regularnych wykładów, spotkań, seminariów z udziałem zaproszonych prelegentów służących wymianie myśli technicznej, śledzeniu trendów i nowych rozwiązań technicznych;
• formalizacja współpracy z wybranymi firmami w formie umów o współpracy z Wydziałem.

Dodatkowo przewiduje się intensywne działania dotyczące promocji Wydziału Mechanicznego, m.in.:
• opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej Wydziału, wraz z jej wersjami w języku angielskim oraz rosyjskim;
• bieżącą aktualizację informacji podanych na stronie internetowej, monitorach rozmieszczonych na terenie Wydziału;
• stałą i intensywną publikację elektronicznych materiałów reklamowych, ważnych informacji dotyczących działania Wydziału w mediach społecznościowych;
• opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych;
• organizację i promocję wydziałowych imprez cyklicznych, np. Dzień Mechanika, Wampiriada, Bal Mechanika;
• aktywną obecność przedstawicieli Wydziału na festiwalach nauki oraz targach edukacyjnych odbywających się w regionie;
• stały kontakt i promowanie absolwentów Wydziału, którzy odnoszą znaczące sukcesy zawodowe;
• stałą współpracę z działem promocji PK.
Kolegium Wydziału

SKŁAD

Kolegium Wydziału Mechanicznego

  

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani

prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień

dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK.

dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK

 

Kierownicy Jednostek

dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK

dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK

prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

prof. dr hab. inż. Piotr Duda

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec

dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK

dr inż. Barbara Juras

dr inż. Janusz Pobędza, prof. PK

dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK

 

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek

prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

 

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK

dr hab. inż. Krzysztof Karbowski

dr hab. inż. Ksenia Ostrowska

 

Grupa nauczycieli akademickich

dr inż. Zygmunt Dziechciowski

dr inż. Małgorzata Kowalczyk

dr inż. Waldemar Łatas

dr inż. Waldemar Małopolski

 

Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Eliza Badura-Krzywoń

Kinga Krzywoń

Przedstawiciel Samorządu Studentów

inż. Jakub Sitko

Przedstawiciel Doktorantów

mgr inż. Aleksandra Lisowska

Przedstawiciel ZNP

mgr inż.Witold Trzaska

Przedstawiciel NSZZ Solidarność

dr inż. Jacek Wojs
Rada Naukowa

Kompetencje Rady Naukowej określa § 31 Statutu Politechniki Krakowskiej (Załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r.)

SKŁAD
Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej

Dziekan
1. prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani
2. prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień
3. dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK
4. dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Kierownicy Jednostek
5. dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
6. dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
– prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański (z gł. dor.)
7. prof. dr hab. inż. Piotr Duda
8. prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
9. dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
10. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
– dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK (z gł. dor.)

Profesorowie

11. prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
12. prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
13. prof. dr hab. inż. Halina Egner
14. prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
15. prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda – Żelasko
16. prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
17. prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK

18. dr hab. inż. Grzegorz Filo
19. dr hab. inż. Adam Gąska
20. dr hab. inż. Krzysztof Karbowski
21. dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć
22. dr hab. inż. Artur Krowiak
23. dr hab. inż. Grzegorz Milewski
24. dr hab. inż. Stanisław Młynarski
25. dr hab. inż. Marcin Noga
26. dr hab. inż. Ksenia Ostrowska
27. dr hab. inż. Jerzy Zając
28. dr hab. inż. Ryszard Wójtowicz
29. dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak

Zaproszeni z głosem doradczym:

– prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
– prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
– dr hab. inż. Jerzy Cisek
– dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK
– dr hab. inż. Piotr Kędziora, prof. PK
– dr hab. inż. Aleksander Kuranowski, prof. PK
– dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński, prof. PK
– dr hab. inż. Grzegorz Tora, prof. PK
– dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK
– dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK

 

 
Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny jest jednym z wydziałów Politechniki Krakowskiej i jednym z większych wydziałów mechanicznych w Polsce. Wydział Mechaniczny liczy około 180 osób kadry dydaktycznej, z której 16 osób ma tytuł profesora, 32 osoby tytuł doktora habilitowanego, 141 osób posiada tytuł doktora lub magistra.

Zajęcia na Wydziale Mechanicznym są prowadzone na 9 kierunkach: automatyka i robotyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria wzornictwa przemysłowego, mechanika i budowa maszyn, środki transportu i logistyka, pojazdy samochodowe.

Wydział współpracuje z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą, takimi jak: CERN (Genewa, Szwajcaria), GSI (Darmstadt, Niemcy), KMM Noe (Warszawa, Polska), CATEPILLAR (Peoria, Stany zjednoczone), FPNE (Lyngby, Dania), Delphi Poland SA, ASTOR, Sieć doskonałości (KMMNoE), INASMET San Sebastian, W.-K.F. m.b.h. Leoben, ProSerw, ZAMET., Instytutem Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku Białej, BWI Group Poland Centrum Techniczne Kraków, Horus-Energia Sp. z o.o. w Sulejówku, Energocontrol EC Grupa oraz Engineering Design Center w Warszawie, TRICOMED S.A., Herz, Rafako, Elektrownia Skawina S.A., EDF Kraków, Elektrociepłownia Siekierki, ENGIE Energia Polska S.A.

Wydział Mechaniczny współpracuje z Uniwersytetem Aalborg, Uniwersytetem Anconie, Instytutem AVL GmbH Graz Austria, Instytutem FEV-Motorentechnik Aachen Niemcy, Uniwersytetem w Liverpool, Uniwersytetem Technicznym w Berlinie, Uniwersytetem Technicznym w Monachium, Państwowym Uniwersytetem w Iwanowie, Uniwersytetem Technicznym w Pradze, Uniwersytetem Sapienza w Rzymie, Narodowym Instytutem Technologicznym Sardar Vallabhbhai w Surat (Indie), Uniwersytetem w Calgary (Kanada), Collegium Medicum UJ, Wydziałem Form Przemysłowych ASP, Małopolskim Klastrem Poligraficznym, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim Medycznym, Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie, Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniką Śląska, Politechniką Gdańską.