Konkurs – stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (M-08.1-318/2018)

M-08.1-318/2018

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2018 r.
stanowiska asystenta naukowo – dydaktycznego
w Instytucie Pojazdów Szynowych,
w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) z późn. zm. i warunki §88 Statutu PK oraz które:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera (kierunek transport, budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewne),
 2. uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów (min 4,70),
 1. znają tematykę przedmiotów prowadzonych na specjalnościach: Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie, Inżynieria Pojazdów Szynowych oraz Logistyka i Spedycja,
 1. posiadają ukończony staż (min. 5 miesięcy) w jednostce naukowej przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego,
 1. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 1. posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 2. posiadają wiedzę z zakresu podstaw eksploatacji maszyn, projektowania i budowy pojazdów szynowych, systemów i infrastruktury transportu szynowego,
 3. posiadają dorobek naukowy potwierdzony referatami konferencyjnymi, publikacjami, udziałem w ekspertyzach lub innych opracowaniach na zamówienie organów władzy publicznej lub przedsiębiorców itp.),
 4. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 5. posiadają udokumentowaną działalność w ramach Studenckich Kół Naukowych,
 1. pożądane jest uczestnictwo w studiach doktoranckich,

Jednocześnie informujemy, że nie jest konieczne spełnienie wszystkich wymagań. Wymagane jest aby Politechnika Krakowska była podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój 419, tel. 12 374-33-11 w terminie do dnia 3 VIII 2018 roku  następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. życiorys,
 3. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra inżyniera,
 4. wykaz dorobku naukowego,
 5. udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 10 sierpnia 2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój 419, tel. 12 374-33-11 w dniach od 20-21.08.2018r, dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Konkurs – stanowisko wykładowcy (M-05/00/181/47/2018)

M-05/00/181/47/2018

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ogłasza konkurs na stanowisko
wykładowcy (2 etaty)
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 r.)

w Zakładzie Chłodnictwa i Klimatyzacji
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej

na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.7) z późn. zm. i warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz które:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnego,
 2. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 3. przedstawią doświadczenie potwierdzające kompetencje w zakresie przewidzianych do prowadzenia zajęć (dotychczasowe doświadczenie dydaktyczne oraz odbyte kursy i szkolenia, staże, współpraca z przemysłem),
 4. przedstawią udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe itp.),
 5. posiadają predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną,
 6. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 7. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 8. posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A618) następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 4. Wykaz dorobku naukowego ,
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 31.08.2018r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi w dniu 13.09.2018r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej przy al. Jana Pawła II 37, w pok. A618 do dnia 14.09.2018r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
Konkurs – stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (M-05/00/181/47/2018)

M-05/00/181/47/2018

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta naukowo-dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018r.)

w Zakładzie Chłodnictwa i Klimatyzacji
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.6) z późn. zm. i warunki § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka lub pokrewny,
 • uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów ,
 • ukończyły szkolenie pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach studiów doktoranckich lub stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego,
 • posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i naukowo-technicznych,
 • aktywnie działali w ramach Studenckich Kół Naukowych,
 • posiadają publikacje z listy A/B wykazu MNiSzW, patenty, wdrożenia, ekspertyzy – odpowiadające min. 15pkt./osobę
 • posiadają otwarty przewód doktorski (pożądane),
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego (preferowany j. angielski)
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • posiadają praktyczne umiejętności obsługi stanowisk laboratoryjnych,
 • posiadają umiejętność współpracy w zespole,

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A618) następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 4. Wykaz dorobku naukowego
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 31.08.2018r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi w dniu 13.09.2018r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej przy al. Jana Pawła II 37, w pok. A618 do dnia 14.09.2018r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Konkurs VEOLIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Veolia

plakat Konkurs Veolia
Oferta pracy dla studentów i doktorantów w projekcie badawczym

Uprzejmie informujemy o wolnych stanowiskach pracy przy projekcie badawczym pt. „Wieloskalowy model mechanizmów pękania materiałów niejednorodnych w warunkach obciążeń złożonych w ekstremalnie niskich temperaturach”.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Opus 14: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/394932-pl.pdf.

Opis ofert pracy znajduje się na stronach NCN:
Konkurs – stanowisko profesora nadzwyczajnego w M-12

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

(objęcie stanowiska z dniem 1.10.2018 r.)

w Pracowni Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  w dyscyplinie: sztuki piękne
 2. mają znaczny dorobek naukowy i twórczy
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi,
  lub wybitne osiągnięcia projektowe
 4. Mile widziane doświadczenie i umiejętności w zakresie: grafiki komputerowej, multimediów, komputerowej analizy obrazu oraz projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego.

Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym w dwóch egzemplarzach (Kraków,
al. Jana Pawła II 37 –bud A, pok. A -19 w godz. 8.00-15.00) następujące dokumenty:

 1.  Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
  prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów:
 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia
  oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 8.06.2018r.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia  13.06.2018r
W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu
rekrutacji  i dokumentowania  przebiegu  zatrudnienia,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Złożone dokumenty można będzie odebrać przy al. Jana Pawła II 37 – bud. A, pok. A  w godz. 8.00-15.00 w dniach od  18.06.2018  do 22.06.2018r.
Dokumenty, które nie zostaną odebrane tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
Konkurs – stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (M-04/D/99/2018)

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta naukowo-dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Silników Spalinowych i Mechatroniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) z późn. zm. i warunki § 88 Statutu PK oraz:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra na kierunku: mechatronika, mechanika
  i budowa maszyn, automatyka i robotyka lub pokrewnej,
 • uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów,
 • ukończyły szkolenie pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach studiów doktoranckich lub stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego,
 • posiadają dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i referatami na konferencjach naukowych,
 • mają wiedzę z obszaru mechatroniki, elektroniki i elektrotechniki samochodowej,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego (preferowany j. angielski) oraz biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 05.06.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 13.06.2018 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 15.06.2018 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).
Konkurs – stanowisko Asystent – ½ etatu naukowego + ½ etatu naukowo-dydaktycznego (M-10.89.111.2018)

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2018 r.
stanowiska Asystent – ½ etatu naukowego + ½ etatu naukowo-dydaktycznego

w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) oraz Statutu PK §88, są wymienione w projekcie PRELUDIUM 14 oraz:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera (kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub inny równorzędny, Automatyka i Robotyka)
 2. posiadają potwierdzoną wiedzę zakresu metrologii współrzędnościowej
 3. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 4. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego
 5. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz autorstwem lub współautorstwem  publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, minimalny dorobek 15 pkt
 6. wykazują umiejętność analitycznego i twórczego myślenia
 7. posiadają doświadczenie w metodach oceny niepewności pomiarów oraz programowaniu współrzędnościowych systemów pomiarowych
 8. uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów
 9. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek 6c, pokój c107, tel. 12 628-32-38, 37-50 w godzinach 9:00 – 14:00 w terminie do dnia 08.06.2018 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów,
 4. Wykaz dorobku naukowego.
 5. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki,
 6. Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 11.06.2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).
Konkurs – stanowisko starszego wykładowcy (M-07/D/ 68 /2018)

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza konkurs na stanowisko
starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 r.)
w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Podstaw Informatyki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub budowa i eksploatacja maszyn,
 • mają co najmniej 7 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie projektowania, programowania i eksploatacji baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem serwerów Oracle
 • mają udokumentowaną wiedzę i umiejętności w zakresie serwerów baz danych Oracle 12c oraz IBM DB2 UDB potwierdzoną szkoleniem lub certyfikatem sygnowanym przez w/w producentów
 • mają udokumentowane doświadczenie w zakresie administracji serwerami usługowymi jako administratorzy serwerowni
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich),
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
 • odbyły szkolenie pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) w godzinach 08.00-15.00
do dnia 30.05.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale Mechanicznym nastąpi do dnia 14 czerwca 2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 15.06.2018 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumento­wania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922,
z późn. zm.).