1

SKILLS UP PK – szkolenia w grudniu

W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości zaprasza na szkolenie w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK”. Szkolenie jest BEZPŁATNE dla Studentów Politechniki Krakowskiej.

W grudniu br. zostało zaplanowane m.in. szkolenie:

Statistica – zaawansowane narzędzie analiz statystycznych

Termin szkolenia: 11 i 18.12.2021 r.
Czas trwania: 16 godzin

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
– posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej
– wpis na co najmniej czwarty semestr studiów I stopnia lub wpis na II stopień studiów
– dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego szkolenia można uzyskać pod linkiem: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5914

Pełna oferta szkoleń/warsztatów dostępna na stronie http://www.cj.pk.edu.pl
Zaproszenie do udziału w OEES

VI Kongres Open Eyes Economy Summit to kongres ekonomiczno-społeczny o globalnych ambicjach. Poruszane zagadnienia koncentrują się wokół konieczności budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, wymagającego odpowiedzialności również od biznesu i administracji.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2021 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, oraz online na specjalnej platformie streamingowej. Podczas szóstej edycji OEES poruszone zostaną tematy takie jak: zarządzanie różnorodnością, wielopokoleniowe i wielokulturowe organizacje, streaming & gaming, miasta historyczne, ekosystemy w czasach covid, ulokalnianie gospodarowania, społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu, jak wdrożyć innowacyjne projekty czy cyberbezpieczeństwo i zaufanie cyfrowe.

Studenci mogą uczestniczyć w Kongresie na dwa sposoby:

– jako uczestnik:

Rejestracja dla Studentów jest bezpłatna, należy wypełnić formularz na stronie https://kongres.oees.pl/.

– jako wolontariusz:

Należy przesłać maila – zgłoszenie na adres: wolontariat@oees.pl

Wszelkie informacje dot. Kongresu można znaleźć na stronie: https://kongres.oees.pl/.
Kolejna edycja Konkursu FutureLab na innowacyjne projekty studenckie

Zachęcamy Studentów wszystkich lat i kierunków, do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez FutureLab – jednostkę Politechniki Krakowskiej, której ideą jest wsparcie kreatywnych i uzdolnionych studentów, pracujących nad swoimi pomysłami w zespołach projektowych.

Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ przyznane środki umożliwiają sfinansowanie: materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, wyjazdów studyjnych, szkoleń i warsztatów, zakupu lub wynajmu aparatury badawczej, dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji zadań projektu, zakupu oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania tzw. twardych efektów. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli wszystkich wydziałów PK, a przy ocenie projektu brane są pod uwagę następujące czynniki:

– zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu;

– innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia;

– zakres przeprowadzanego projektu i przyjęta metodologia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada br., a wszystkie zasady dotyczące  przesyłania wniosków do  konkursu można znaleźć na stronie FutureLab: futurelab.pk.edu.pl/?p=661

Więcej o laureatach poprzednich edycji można przeczytać TUTAJ.

Konkurs na projekty studenckie. Zdobądź grant na realizację innowacyjnego pomysłu. Finansujemy materiały zużywalne, opiekę mentorską, wyjazdy studyjne, szkolenia, marketing projektu. Zgłoś pomysł i grupę do 30 listopada. Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie www.futurelab.pk.edu.pl
Rusza rekrutacja na specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych

Inżynieria Pojazdów Szynowych to uruchomiona w 2017 roku innowacyjna specjalność, prowadzona w systemie dualnym na kierunku Inżynieria Środków Transportu przez Katedrę Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Główną cechą tej specjalności jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami branżowymi – od tworzenia programu kształcenia, przez współudział w prowadzeniu zajęć przez praktyków z branży, po udostępnianie infrastruktury laboratoryjnej i symulacyjnej przez firmy partnerskie. Studenci są przygotowani do przyszłej pracy zawodowej w profilach kompetencyjnych takich jak: konstruktor mechanik, technolog mechanik, inżynier ds. obliczeń, inżynier projektu, inżynier ds. eksploatacji, inżynier ds. serwisu. Grupy studenckie liczą maksymalnie 15 osób, co zapewnia odpowiedni kontakt dydaktyczny studenta z wykładowcą i wykwalifikowanymi praktykami z branży – w myśl relacji „mistrz – uczeń”.

Największą innowacją w stosunku do innych prowadzonych specjalności są płatne staże inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) trwające przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas stażu student efektywnie wykorzystuje zdobytą na uczelni wiedzę oraz umiejętności. Pracuje, realizując konkretne zadania z profilu kompetencyjnego wybranej firmy lub instytucji, używa systemów informatycznych, których obsługi nauczył się podczas laboratoriów komputerowych na uczelni. Praca dyplomowa inżynierska jest realizowana z tematyki związanej z projektami wykonywanymi podczas stażu w przemyśle pod kierunkiem dwóch promotorów: przedstawicieli uczelni i przemysłu.

Na specjalność mogą aplikować studenci WSZYSTKICH kierunków Wydziału Mechanicznego, a rekrutacja jest dwuetapowa – zgłoszenie kandydatury i rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie szczegóły dot. rekrutacji można znaleźć TUTAJ.
Ślubowanie – informacja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

Studenci, którzy nie zgłosili się osobiście w wyznaczonym terminie, tj. 4 października br; aby złożyć ślubowanie, proszeni są o niezwłoczne dostarczenie druku ślubowania do dziekanatu lub przesłania pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Politechnika Krakowska

al. Jana Pawła II 37

31-864 Kraków

Niepodpisanie ślubowania w terminie do 14 października 2021 r. będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.

Druk ślubowania można pobrać z Wirtualnego Dziekanatu przy ogłoszeniu „Komunikat dla studentów I roku”
Harmonogram szkolenia BHP i szkolenia dotyczącego praw i obowiązków studentów – studia niestacjonarne

Harmonogram szkolenia BHP i szkolenia dotyczącego praw
i obowiązków studentów – studia niestacjonarne

Szkolenie BHP i Szkolenie dotyczące praw i obowiązków studenta dla studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2021/2022 odbędą się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy ZOOM.
W celu dołączenia do szkolenia należy wykorzystać link dostępny w harmonogramie.
(połączenie ZOOM należy wykonać nie szybciej niż 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia)

Uprzejmie informujemy, że studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych, którzy dotychczas nie wzięli udziału w szkoleniu BHP,  powinni odbyć szkolenie w sobotę  9.10.2021 r. (szkolenie przeznaczone dla studentów studiów niestacjonarnych).

W przypadku niezaliczenia szkolenia w tym terminie zostaną Państwo skreśleni z listy studentów WM PK
Funkcjonowanie dziekanatu 4-8 października

Szanowni Państwo, z uwagi na wymóg przedłużenia ważności legitymacji studentów i doktorantów, w dniach
od 4 października do 8 października br. dziekanat nie będzie przyjmował interesantów.

Przypominamy, że dzień 4 października jest ostatnim dniem na składanie wniosków
o stypendium socjalne i rektora w dziekanacie ds. socjalnych. Od dnia 5 października do 8 października dziekanat ds. socjalnych będzie przyjmować tylko i wyłącznie studentów uzupełniających braki
w złożonej wcześniej dokumentacji do stypendium.
Harmonogram przedłużania legitymacji
Rozkład zajęć – studia niestacjonarne

ROZKŁAD ZAJĘĆ – STUDIA NIESTACJONARNE
Szkolenie z praw i obowiązków studenta

W dniu 4 października 2021r. odbędzie się szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta prowadzone przez Samorząd Studencki PK zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Po ukończonym szkoleniu dziekanat zaprasza studentów do podpisania ślubowania, odbioru legitymacji studenckiej oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta. Niepodpisanie ślubowania będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Zapraszamy studentów studiów niestacjonarnych w dniu 4 października 2021 r. w godzinach 17:00-19:00 do sali A019 po  odbiór legitymacji studenckiej, zaświadczenia potwierdzającego status studenta oraz złożenia podpisanego druku ślubowania zamieszczonego w wirtualnym dziekanacie.

Studenci, którzy nie mogą w wyznaczonym terminie osobiście złożyć ślubowania proszeni są o niezwłoczne przesłanie ślubowania pocztą na adres :

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Al.Jana Pawła II 37

31-864 Kraków

Niepodpisanie ślubowania w terminie do 14 października 2021r. będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.
Uroczysta Immatrykulacja Studentów I roku

1 października o godz. 13:00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem SARS-COV-2 uroczystość będzie charakter zamknięty. W inauguracji wezmą udział władze Wydziału oraz zaproszeni goście.

Podczas inauguracji odbywa się immatrykulacja studentów – uroczyste ślubowanie i przyjęcie w poczet studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Do Immatrykulacji zostali wybrani przedstawiciele studentów pierwszego roku, którzy w procesie rekrutacji uzyskali wysokie wyniki.  Pozostali studenci pierwszego roku proszeni są o udział w immatrykulacji online. Obecność studentów pierwszego roku na immatrykulacji jest obowiązkowa!

Link do transmisji -> 
1 i 4 października – dni wolne od zajęć

W związku z uroczystością Inauguracji roku akademickiego 2021/2022
1 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – dla wszystkich studentów

W związku z obowiązkowym szkoleniem

4 października jest dniem wolnym od zajęć dla studentów I roku.