Konkurs VEOLIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Veolia

plakat Konkurs Veolia
Oferta pracy dla studentów i doktorantów w projekcie badawczym

Uprzejmie informujemy o wolnych stanowiskach pracy przy projekcie badawczym pt. „Wieloskalowy model mechanizmów pękania materiałów niejednorodnych w warunkach obciążeń złożonych w ekstremalnie niskich temperaturach”.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Opus 14: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/394932-pl.pdf.

Opis ofert pracy znajduje się na stronach NCN:
Konkurs – stanowisko profesora nadzwyczajnego w M-12

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

(objęcie stanowiska z dniem 1.10.2018 r.)

w Pracowni Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  w dyscyplinie: sztuki piękne
 2. mają znaczny dorobek naukowy i twórczy
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi,
  lub wybitne osiągnięcia projektowe
 4. Mile widziane doświadczenie i umiejętności w zakresie: grafiki komputerowej, multimediów, komputerowej analizy obrazu oraz projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego.

Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym w dwóch egzemplarzach (Kraków,
al. Jana Pawła II 37 –bud A, pok. A -19 w godz. 8.00-15.00) następujące dokumenty:

 1.  Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
  prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów:
 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia
  oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 8.06.2018r.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia  13.06.2018r
W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu
rekrutacji  i dokumentowania  przebiegu  zatrudnienia,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Złożone dokumenty można będzie odebrać przy al. Jana Pawła II 37 – bud. A, pok. A  w godz. 8.00-15.00 w dniach od  18.06.2018  do 22.06.2018r.
Dokumenty, które nie zostaną odebrane tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
Konkurs – stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (M-04/D/99/2018)

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta naukowo-dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Silników Spalinowych i Mechatroniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) z późn. zm. i warunki § 88 Statutu PK oraz:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra na kierunku: mechatronika, mechanika
  i budowa maszyn, automatyka i robotyka lub pokrewnej,
 • uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów,
 • ukończyły szkolenie pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach studiów doktoranckich lub stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego,
 • posiadają dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i referatami na konferencjach naukowych,
 • mają wiedzę z obszaru mechatroniki, elektroniki i elektrotechniki samochodowej,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego (preferowany j. angielski) oraz biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 05.06.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 13.06.2018 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 15.06.2018 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).
Konkurs – stanowisko Asystent – ½ etatu naukowego + ½ etatu naukowo-dydaktycznego (M-10.89.111.2018)

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2018 r.
stanowiska Asystent – ½ etatu naukowego + ½ etatu naukowo-dydaktycznego

w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) oraz Statutu PK §88, są wymienione w projekcie PRELUDIUM 14 oraz:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera (kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub inny równorzędny, Automatyka i Robotyka)
 2. posiadają potwierdzoną wiedzę zakresu metrologii współrzędnościowej
 3. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 4. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego
 5. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz autorstwem lub współautorstwem  publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, minimalny dorobek 15 pkt
 6. wykazują umiejętność analitycznego i twórczego myślenia
 7. posiadają doświadczenie w metodach oceny niepewności pomiarów oraz programowaniu współrzędnościowych systemów pomiarowych
 8. uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów
 9. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek 6c, pokój c107, tel. 12 628-32-38, 37-50 w godzinach 9:00 – 14:00 w terminie do dnia 08.06.2018 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów,
 4. Wykaz dorobku naukowego.
 5. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki,
 6. Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 11.06.2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).
Konkurs – stanowisko starszego wykładowcy (M-07/D/ 68 /2018)

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza konkurs na stanowisko
starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2018 r.)
w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Podstaw Informatyki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub budowa i eksploatacja maszyn,
 • mają co najmniej 7 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie projektowania, programowania i eksploatacji baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem serwerów Oracle
 • mają udokumentowaną wiedzę i umiejętności w zakresie serwerów baz danych Oracle 12c oraz IBM DB2 UDB potwierdzoną szkoleniem lub certyfikatem sygnowanym przez w/w producentów
 • mają udokumentowane doświadczenie w zakresie administracji serwerami usługowymi jako administratorzy serwerowni
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich),
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
 • odbyły szkolenie pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) w godzinach 08.00-15.00
do dnia 30.05.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale Mechanicznym nastąpi do dnia 14 czerwca 2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 15.06.2018 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumento­wania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922,
z późn. zm.).
Konkurs – stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego (M-08. 1- 170 / 2018)

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2018 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego
w Instytucie Pojazdów Szynowych,
w Zakładzie Systemów Logistycznych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 5) z późn. zm. i warunki § 87 Statutu PK oraz które:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa
  i eksploatacja maszyn, transport lub pokrewne
 1. znają tematykę przedmiotów prowadzonych na specjalnościach Logistyka i Spedycja, Eksploatacja i Niezawodność w Transporcie, Inżynieria Pojazdów Szynowych oraz Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń.
 2. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 1. posiadają doświadczenie w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych,
 2. posiadają wiedzę z zakresu projektowania maszyn, obliczeń numerycznych MES
  oraz optymalizacji topologicznej,
 3. posiadają udokumentowany udział w stażach w międzynarodowych instytucjach badawczych,
 4. posiadają dorobek naukowy potwierdzony udziałem w konferencjach naukowych,
  w publikacjach, itp.),
 5. posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków i realizacji projektów naukowo-badawczych oraz umiejętność zarządzania projektami,
 6. posiadają umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych,
 7. odbyły szkolenie pedagogiczne lub posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie  w pracy
  na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych
 8. posiadają umiejętności administracyjno-organizacyjne.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój 419, tel. 12 374-33-11 w terminie do dnia 7 V 2018 roku  następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. życiorys,
 3. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych,
 4. wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta
  nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym
  jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji
  ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 9 V 2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój 419, tel. 12 374-33-11 w dniach od 14-18.05.2018r, dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Godziny dziekańskie w dniu 4 maja 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów PK
Dziekan Wydziału Mechanicznego PK – prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek
ustanowił godziny dziekańskie  w dniu 4 maja 2018 r.
Program stażowy

program stażowy
Godziny dziekańskie – 6.04.2018 r od 15.30

Uprzejmie informujemy, że ze względu na rozdanie dyplomów, Dziekan WM prof. Jerzy Sładek ogłosił dla studentów I roku II stopnia godziny dziekańskie 6.04.2018 r od 15.30.