Konkurs na stanowisko asystenta

M-05/00/181/65/2019                                                       Kraków, 9 lipca 2019 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych
(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2019r.)
w Katedrze Aparatury Przemysłowej i Mechaniki Płynów
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej
na Wydziale Mechanicznym
 w zakresie specjalności
Aparatura i Instalacje Przemysłowe

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną,  spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 113,116 i 119), ponadto spełniają warunki § 57, ust.1 i ust.4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z 29 maja 2019r. oraz które:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnią go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej.
 2. Życiorys.
 3. Odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji.
 4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.
 5. Oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia
  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, Budynek A, pok. A618 w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2 września 2019 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej przy al. Jana Pawła II 37, w pok. A618 do dnia 13 września 2019r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
konkurs na stanowisko asystenta

M-05/00/181/67/2019                                                           Kraków, 9 lipca 2019 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych
(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2019r.)
w Zakładzie Chłodnictwa i Klimatyzacji
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną,  spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 113,116 i 119), ponadto spełniają warunki § 57, ust.1 i ust. 4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
z 29 maja 2019 r. oraz które:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka lub pokrewny,
 • uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 • posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnią go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej,
 • posiadają praktyczne umiejętności obsługi stanowisk laboratoryjnych,
 • posiadają umiejętność współpracy w zespole,

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A 618) następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 2. Życiorys,
 3. Odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.
 5. Oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia
  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Termin składania dokumentów upływa dnia 30.08.2019r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2.09.2019r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej przy al. Jana Pawła II 37, w pok. A618 do dnia 13.09.2019r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane
w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Konkurs na stanowisko asystenta

M-05/00/181/66/2019                                                         Kraków, 9 lipca 2019 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych
(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2019r.)
w Katedrze Aparatury Przemysłowej i Mechaniki Płynów
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej 

na Wydziale Mechanicznym
 w zakresie specjalności
Aparatura i Instalacje Przemysłowe

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną,  spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 113,116 i 119),
ponadto spełniają warunki § 57, ust.1 i ust.4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
z 29 maja 2019 r. oraz które:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • posiadają przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnią go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej.
 2. Życiorys.
 3. Odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji.
 4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.
 5. Oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia
  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej
i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, Budynek A, pok. A618 w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2 września 2019 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej przy al. Jana Pawła II 37, w pok. A618 do dnia 13 września 2019r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego

M-02.1.224/2019  

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza

KONKURS

na objęcie, z dniem 1 lipca 2019 roku,
stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Inżynierii Materiałowej
w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Geopolimerów
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową – dydaktyczną, spełniają warunki określone w art. 116 i 119  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., jak również warunki określone w § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz:

 • Posiadają stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
 • Posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego – preferowany jest język angielski.
 • Posiadają ukończony kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego.
 • Posiadają dorobek naukowy w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem geopolimerów  (udział w konferencjach naukowych, publikacje, itp.).
 • Posiadają umiejętności i doświadczenie w nawiązywaniu oraz prowadzeniu współpracy
  z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenie w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej (udział w projektach międzynarodowych, pobyty w ośrodkach zagranicznych itp.).
 • Posiadają umiejętności administracyjno-organizacyjne.
 • Wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć, w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej: 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II  37, budynek D, pokój D104, tel. 12 628 34 50, do dnia: 17.06.2019 roku, poniższe dokumenty: 

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK.
 2. Życiorys.
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie  informacji przekazanych przez kandydatów.
 1. Wykaz dorobku naukowego.
 2. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy. 

Rozstrzygnięcie konkursu, na Wydziale Mechanicznym PK, nastąpi dnia: 18.06.2019 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
Politechnika Krakowska zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjęciu decyzji tylko wybranego kandydata.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej:

31-864 Kraków, al. Jana Pawła II  37, budynek D, pokój D104 do dnia 30.06.2019 r.

Dokumenty nieodebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Oferta pracy dla studentów i doktorantów w projekcie badawczym

Uprzejmie informujemy o wolnych stanowiskach pracy przy projekcie badawczym pt. „Wieloskalowy model mechanizmów pękania materiałów niejednorodnych w warunkach obciążeń złożonych w ekstremalnie niskich temperaturach”.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Opus 14: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/394932-pl.pdf.

Opis ofert pracy znajduje się na stronach NCN: