1

Regulamin praktyk

Regulamin realizacji praktyk programowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

    §1

 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Praktyka programowa – wymagana programem studiów forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta w miejscu pracy.

Praktyka indywidualna – jest to praktyka programowa realizowana przez jednego studenta.

Praktykant – studentka lub student odbywający praktykę.

Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przyjmujący studentkę lub studenta na praktykę programową.

Opiekun Praktyk – pracownik akademicki koordynujący realizację praktyk na danym kierunku studiów.

Opiekun Grupy – pracownik akademicki sprawujący nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk w danej grupie dziekańskiej.

Porozumienie trójstronne – podpisywane przez: Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk, Przedsiębiorcę i Praktykanta – jest umową określającą wzajemne zobowiązania i prawa stron związane z odbywaniem praktyki.

 • §2
 1. Na Wydziale Mechanicznym PK realizację praktyk studenckich nadzoruje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk.
 2. Opiekunowie Praktyk koordynują działania związane z realizacją studenckich praktyk na poszczególnych kierunkach studiów
 3. Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi grupami dziekańskimi, w zakresie realizacji praktyk, sprawują Opiekunowie Grup.
 • §3
 1. Podstawową formą praktyki studenckiej jest praktyka indywidualna.
 2. Za praktykę uważa się również staż oraz zatrudnienie studentki/studenta na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
 3. Za praktykę uważa się również praktykę lub zatrudnienie poza granicami kraju, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania praktyki lub wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.
 4. Praktykant biorący udział w międzynarodowym zintegrowanym programie kształcenia, może uzyskać zaliczenie praktyki programowej jeżeli w ramach wyjazdu zrealizowane zostały efekty kształcenia określone dla praktyki na danym kierunku studiów.
 5. Dla Praktykanta, który nie ma możliwości samodzielnej organizacji praktyki, Opiekun Grupy organizuje praktykę w Uczelni lub we wskazanym przez nią zakładzie pracy.
 • §4
 1. Czas trwania praktyki programowej jest podawany w tygodniach, gdzie tydzień obejmuje pięć dni roboczych po osiem godzin zegarowych.
 2. Czas trwania praktyki programowej dla poszczególnych stopni studiów i kierunków jest określony w zatwierdzonym przez Radę Wydziału Mechanicznego programie studiów.
 • §5
 1. Okres odbywania praktyk studenckich określa zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego.
 2. W przypadkach merytorycznie uzasadnionych, za zgodą Opiekuna Grupy wyrażonej na podstawie podpisanego przez studenta oświadczenia, możliwe jest odbywanie praktyki w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Warunkiem udzielenia zgody na odbywanie praktyki w trakcie trwania zajęć dydaktycznych jest spełnienie następujących warunków:
  1. braku kolizji praktyki z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi potwierdzone oświadczeniem studentki/studenta,
  2. braku możliwości ustalenia innego terminu praktyki, potwierdzonego przez Przedsiębiorcę,
  3. związania praktyki ze studiowanym kierunkiem.
 3. Oświadczenie po podpisaniu przez Praktykanta i Opiekuna Grupy, pozostaje u Opiekuna Grupy.
 • §6
 1. Uczelnia nie ponosi Żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk.
 2. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Dziekan.
 • §7
 1. Uczelnia nie ma obowiązku i nie ubezpiecza Praktykantów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
 2. Praktykant jest zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia się od NNW i dostarczenia kserokopii polisy Opiekunowi Grupy przed zatwierdzeniem programu praktyki.
 3. W przypadku praktyk wymagających innych rodzajów ubezpieczeń, Praktykanci są zobowiązani do samodzielnego ubezpieczenia się zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Przedsiębiorcę.
 • §8
 1. Przed przystąpieniem do odbywania praktyki Praktykant jest zobowiązany do wstępnego uzgodnienia z Przedsiębiorcą: miejsca, terminu i programu praktyki zgodnie z ramowym programem praktyk dla studiowanego kierunku i specjalności.
 2. Opiekun Grupy wraz z Praktykantem, przed rozpoczęciem praktyki, uzgadnia i akceptuje program praktyki w dzienniku praktyk, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia trójstronnego.
 3. Warunkiem podpisania uzgodnionego programu praktyk przez Opiekuna Grupy jest uprzednie przekazaniu przez Praktykanta kserokopii polisy ubezpieczeniowej.
 4. Porozumienie trójstronne jest podpisywane przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. Praktyk Programowych, Praktykanta oraz Przedsiębiorcę.
 5. Porozumienie powinno być podpisane nie później, niż jeden dzień przed rozpoczęciem praktyki.
 6. Przebieg realizowanej praktyki oraz potwierdzenie jej odbycia jest wpisywane w dzienniku praktyk.
 • §9
 1. Nad właściwą realizacją programu praktyki sprawuje nadzór wyznaczony przez Przedsiębiorcę pracownik.
 2. Opiekun Grupy może dokonać kontroli przebiegu praktyki.
 • §10
 1. Praktykant jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania regulaminu realizacji praktyk,
  2. przestrzegania wewnętrznych regulaminów i przepisów określonych przez Przedsiębiorcę,
  3. dokładnego wykonywania zadań powierzonych przez pracownika Przedsiębiorcy, sprawującego nadzór nad realizacją praktyki,
  4. informowania Opiekuna Grupy lub Opiekuna Praktyk o wszelkich trudnościach związanych z realizacją praktyki,
  5. poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie realizacji praktyki wynikające z umyślnego działania na szkodę Podmiotu Gospodarczego.Dzienniki

Automatyka i Robotyka

Automatyzacja Systemów Wytwarzania

Mechatronika

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

Energetyka

Systemy i Urządzenia Energetyczne

Energetyka Odnawialna

Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Inżynieria Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Inżynieria Biomedyczna

Biomechanika

Inżynieria Kliniczna

Inżynieria Materiałowa

Materiały Konstrukcyjne

Transport

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Logistyka i Spedycja

Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego

Inżynieria Pojazdów Szynowych

Mechanika i Budowa Maszyn

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

Aparatura i Instalacje Przemysłowe

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Silniki Spalinowe

Inżynieria Produkcji

Techniki Multimedialne i Poligraficzne

Systemy CAD/CAM

Inżynieria Wytwarzania

Systemy Jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowa
Opiekunowie praktyk

 

Automatyka i Robotyka

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Adam Słota

 

Mechatronika 13A5 – dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK; pokój G150; tel.: 33-23

Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń,grupa 13A4 – mgr inż. Artur Guzowski;  komora Termo-klimatyczna; tel.: 31-72

Automatyzacja Systemów Wytwarzania grupa 13A1, dr inż. Krzysztof Krupa, prof PK; pokój A310; tel.: 32-24

Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych, grupa 13A6 – dr inż. Adam Słota, pokój A312,te.:32-41

 

Informatyka Stosowana

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Renata Dwornicka

Informatyka stosowanadr inż. Renata Dwornicka; pokój G123; tel.: 34-84; 36-67

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Opiekun praktyk dla kierunku: dr Jan Bosak

Inżynieria wzornictwa przemysłowegodr Jan Bosak; pokój A210; tel.: 37-94

Inżynieria Bezpieczeństwa

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Stanisław Walczak

Bezpieczeństwo pracy i środowiska – mgr inż. Katarzyna Kocewiak; pokój K219; tel.: 33-01

Bezpieczeństwo transportu drogowego – dr inż. Krzysztof Wach; pokój J102.1; tel.: 35-47

Inżynieria Biomedyczna

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Magdalena Kromka-Szydek

Biomechanika  – dr inż. Sylwia Łagan; pokój A507a; tel.: 35-94

Inżynieria kliniczna – dr inż. Magdalena Kromka-Szydek; pokój K226c; tel.: 33-29

Inżynieria Materiałowa

Opiekun praktyk dla kierunku: dr hab. inż. Marek Hebda

Materiały konstrukcyjnedr hab inż. Marek Hebda,prof PK; pokój D101b; tel.: 34-23

Transport

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Piotr Strzępek

Eksploatacja pojazdów samochodowych – dr inż. Andrzej Skrzyniowski; pokój J103.2; tel.: 35-39

Eksploatacja i niezawodność w transporcie – dr inż. Grzegorz Zając, prof. PK; pokój A426; tel.: 36-26

Logistyka i spedycja – dr inż. Teresa Gajewska; pokój A424; tel.: 33-25

Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego – dr inż. Piotr Pająk; pokój A329; tel.: 36-21

Mechanika i Budowa Maszyn

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Andrzej Skrzyniowski

Budowa i badania pojazdów samochodowych – dr inż. Wojciech Szczypiński-Sala; pokój J103.2; tel.: 35-40

Mechanika konstrukcji i materiałów – Dr inż. Waldemar Łatas; pokój A517; tel.: 37-46

Aparatura i instalacje przemysłowe – dr inż. Ryszard Wójtowicz; pokój K217a; tel.: 33-56

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjnemgr inż. Jan Kuchmacz; pokój B103; tel.: 34-69

Silniki spalinowe – dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński, prof PK; pokój G137; tel.: 35-34

Inżynieria Produkcji

Opiekun praktyk dla kierunku: dr inż. Anna Boratyńska-Sala

Systemy CAD/CAM – dr inż. Anna Boratyńska-Sala; pokój C215; tel.: 32-83

Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa – dr inż. Sabina Motyka; pokój C214; tel.: 32-68

Systemy wytwarzaniadr inż. Małgorzata Kowalczyk; pokój A411; tel. 32-45
Praktyki w skrócie

Realizacja praktyk w roku akademickim 2019/20

aktualizacja 18 maj 2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w procedurze podpisywania dokumentów umożliwiających odbycie praktyk programowych w roku akademickim 2019/20. Opisana procedura umożliwia podpis dokumentów, bez osobistego kontaktu pomiędzy studentem a opiekunem praktyk dla danej specjalności i pełnomocnikiem Dziekana WM ds. praktyk. Procedura jest w punktach opisana poniżej. Uprasza się o przeczytanie niniejszej procedury i stosowanie się do niej.

Należy jednakże dodać, że obecna sytuacja epidemiologiczna nie zmienia zasad zaliczenia praktyk programowych. Praktyka w obecnym roku akademickim realizowana na zasadach ogólnych, opisanych w „Regulaminie praktyk”. Wszelkie odstępstwa od przypadków opisanych w Regulaminie będą rozważane indywidualnie. Inne formy odbycia praktyki, nieujęty w „Regulaminie praktyk”, będą rozpatrywane indywidualnie.

Procedura rejestrowania dokumentów dotyczących praktyk w sposób zdalny

 1. Procedura umożliwia proces rejestracji i podpisywania dokumentów bez kontaktu pomiędzy studentem a opiekunem praktyk dla danej specjalności, i pełnomocnikiem Dziekana WM ds. praktyk.

 2. Student przygotowuje pakiet dokumentów, który uzależniony jest od sposobu realizacji praktyki.

 1. W przypadku realizacji praktyki na podstawie umowy o pracę / zlecenie / o dzieło dokumentem poświadczającym jest stosowna umowa. Brane są pod uwagę tylko umowy realizowane w trakcie trwania studiów przez studenta.

 2. W przypadku realizacji praktyki na podstawie porozumienia trójstronnego należy przygotować:

– trzy egzemplarze porozumienia trójstronnego (stosownie wypełnione),

– aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW,

– ramowy program praktyk,

– dziennik praktyk (stosownie wypełniony),

– oświadczenie o braku kolizji praktyk z zajęciami dydaktycznymi (stosownie wypełnione; oświadczenie należy dostarczyć wtedy, kiedy praktyka jest realizowana poza okresem wakacyjnym; okres wakacyjny obejmuje daty od 1 lipca do 31 sierpnia br.).

 1. Skany bądź fotografie dokumentów (wymienionych w punkcie 2) student przesyła drogą elektroniczną do opiekuna praktyk dla danej specjalności.

 2. Opiekun przegląda pod kątem poprawności przesłaną przez studenta dokumentację i wpisuje ją do swojego rejestru. O zatwierdzeniu przesłanej dokumentacji student będzie informowany.

 3. Po zaakceptowaniu dokumentacji przez opiekuna pełny pakiet oryginałów dokumentów (wymienionych w punkcie 2) student dostarcza do pełnomocnika Dziekana WM ds. praktyk. Wyjątkiem jest polisa NNW. W przypadku dostarczenia kopii polisy NNW pod tym dokumentem należy dopisać ręcznie oświadczenie (zaopatrzoną w datę i osobisty podpis oświadczającego), o potwierdzeniu zgodności przedstawionej pełnomocnikowi kopii z oryginałem.

 4. Dostarczenie dokumentacji do pełnomocnika Dziekana WM ds. praktyk może się odbyć dwoma metodami:

 1. poprzez zostawienie pakietu dokumentów w skrytce kontaktowej (w pudełku z napisem „do podpisu”) umieszczonej przy portierni budynku A kampusu WM w Czyżynach,

 2. poprzez przesłanie pakietu dokumentów przesyłką pocztową do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego PK (al. Jana Pawła II 37, 31 – 864 Kraków) z dopiskiem „Praktyka”.

 1. Pełnomocnik przegląda dostarczoną dokumentację, a w przypadku braku niezgodności proceduralnych rejestruje ją i podpisuje porozumienie trójstronne.

 2. Po podpisaniu dokumenty zwracane są studentowi. Zwrot dokumentacji do studenta może się odbyć dwoma metodami:

 1. poprzez zostawienie pakietu dokumentów w skrytce kontaktowej (w pudełku z napisem „podpisane”) umieszczonej przy portierni budynku A kampusu WM w Czyżynach,

 2. poprzez przesłanie dokumentacji przesyłką zwrotną do studenta; w tym celu student musi dołączyć do pozostawianych do podpisu pełnomocnika dokumentów kopertę z adresem pocztowym, na który ma być przesłana dokumentacja; przesyłka będzie realizowana na koszt PK.

 1. O podpisanych dokumentach gotowych do odbioru ze skrytki przy portierni / wysłanych pocztą student będzie informowany przez opiekuna praktyk.

 2. Po odbyciu praktyki stosowne dokumenty (jeden egzemplarz porozumienia trójstronnego, wypełniony dziennik praktyk z opinią zakładu pracy, wypełniony ramowy program praktyk, kopię ubezpieczenia z odręcznym poświadczeniem o zgodności z oryginałem i oświadczenie o braku kolizji praktyki z zajęciami dydaktycznymi) student dostarcza do opiekuna specjalności.

 3. Ocena praktyki jest wpisywana do katalogu ocen studenta w systemie eHMS.

UWAGA

– przekazywany do podpisu pakiet dokumentów należy opisać numerem albumu studenta; umożliwi to identyfikację dokumentacji bez jej przeglądania,

– przesłana niekompletna dokumentacja będzie zwracane do studenta bez jej rejestracji i podpisu.

Przed podpisaniem porozumień trójstronnych należy:

1. Uzgodnić miejsce, termin i program praktyki z podmiotem gospodarczym i opiekunem praktyk dla specjalności.

2. Ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas trwania praktyki programowej.

3. Wydrukować i wypełnić w trzech kopiach druk porozumienia trójstronnego (plik „Druk-porozumienia-w-sprawie-praktyki-indywidualnej-2019-2020.pdf” – http://mech.pk.edu.pl/2018/03/08/druki/).

4. Przygotować oświadczenia w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych (link: http://mech.pk.edu.pl/2018/03/08/druki/; plik: „Osw_w_przyp_prakt_real_w_czas_zaj_dyd_2010_2011.pdf”),

5. Zatwierdzić u opiekunem praktyk dla danej specjalności program praktyki.

Przed rozpoczęciem praktyki należy podpisać porozumienie trójstronne w kolejności przez: praktykanta, pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechanicznego PK ds. praktyk, przedstawiciela podmiotu gospodarczego (poświadczenie podmiotu gospodarczego ma zawierać pieczątkę podmiotu z numerem NIP i REGON, a także imienną pieczątkę osoby uprawnionej przez podmiot gospodarczy do podpisania porozumienia).

Do uzyskania zaliczenia z praktyki programowej konieczne jest:

1. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.

2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki w dzienniku praktyk od przedstawiciela podmiotu gospodarczego.

3. Uzyskanie zaliczenia praktyki u opiekuna grupy na podstawie dostarczonego porozumienia (porozumienie trójstronne) i dziennika praktyk.
Adresy podmiotów gospodarczych

Wykaz podmiotów gospodarczych realizujących praktyki programowe w roku akademickim 2018/2019

Firma kod pocztowy miejscowość województwo adres
CAOLIN Sp. z o. o. 26-300 Adamów łódzkie ul. Przemysłowa 7
Dariusz Staszczyk ADS Projekt – Projektowanie Kosztorysowanie i Nadzór 97-500 Amelin łódzkie ul. Partyzancka 15
STANPOL Sp. zo.o. 34-120 Andrychów małopolskie ul. Krakowska 61
Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o. o. 34-120 Andrychów małopolskie ul. Krakowska 83
AMKES FOOD Sp. z o. o. 97-524 Babczów łódzkie Hucisko Przybyszowskie 15
Firma Handlowo-Usługowa Józef Tocha 82-500 Baldram pomorskie ul. Warszawska 35
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice 32-083 Balice małopolskie Medweckiego 1
Mitsubishi Elektric Europe Oddział w Polsce Sp. z o. o. 32-083 Balice małopolskie ul. Krakowskiej 50
KH-KIPPER SP. Z O.O. 26-050 Bartków świętokrzyskie KAJETANÓW 130
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 97-400 Bełchatów łódzkie ul. Węglowa 5
Szkoła Podstawowa 44-362 Bełsznica śląskie ul. Wiejska 8
Mariusz Drybała – Firma Remontowo Budowlana 38-524 Besko podkarpackie ul. Leśna 12
Viz-K Krucewicz Maciej 21-500 Biała Podlaska lubelskie ul. Sienkiewicza 2/1
Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 22-400 Białobrzegi lubelskie al. Jana Pawła II 10
Roboty Ziemne Transport Ciężarowy Józef Karpała 32-087 Bibice małopolskie ul. Krakowskiej Przedmieście 312
MART-POL Paweł Kwiecień 28-440 Biedrzykowice świętokrzyskie Jakubowice 8
DAMARAUTO S. C. Stanisław Łukaszewski, Marek Eliasz 43-300 Bielsko-Biała śląskie ul. Grażyńskiego 80
NEMAK Poland Sp. z o. o. 43-300 Bielsko-Biała śląskie ul. Komorowicka 53
Trelleborg Sealing Solutions Czechowice 43-300 Bielsko-Biała śląskie ul. Legionów 255
Urząd Dozoru Tehcnicznego w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała śląskie ul. Legionów 81
FCA Powertriain Poland Sp. z o. o. 43-300 Bielsko-Biała śląskie ul. M. Grażyńskiego 141
Rosinski Packaging  Sp. z o.o. 43-382 Bielsko-Biała śląskie ul. Regera 125
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o. 43-300 Bielsko-Biała śląskie ul. Sarni Stok 93
ZIS INSTALTECH Hołek Michał 43-155 Bieruń śląskie ul. Bijasowicka 6a
Komenda Policji Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj lubelskie ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 10
PROFITECT Sp. z o. o. 32-700 Bochnia małopolskie ul. Partyzantów 23
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A.  W Krakowie 32-700 Bochnia małopolskie ul. Poniatowskiego 24
Stalprodukt S.A. w Bochni 32-700 Bochnia małopolskie ul. Wygoda 69
Stalprodukt – Wamech Sp. z o. o. 32-700 Bochnia małopolskie Wygoda 69
FHU MARTRANS Marta Skóra Bojda 32-241 Bogdanów małopolskie Kępie 100
Firma Usługowa PRO-ARS 37-433 Bojanów podkarpackie ul. Szkolna 21
FHPU MARIBO Z. P. Chr. Czekaj Jacek 32-329 Bolesław małopolskie ul. Górka 19
PT Hardkop 32-540 Bolęcin małopolskie ul. Harcerska 12
KM OKNO S. C. 39-215 Borowa podkarpackie Borowa 171
DOM PLUS Sp. Z.o.o. 32-002 Brzegi małopolskie Kokotów 752
Calsberg Polska S. A. Browary Okocim 32-800 Brzesko małopolskie ul. Browarna 14
IZOBUD Sp. z o. o. 32-800 Brzesko małopolskie ul. Parafialna 63a
CAN-PACK S. A. 32-800 Brzesko małopolskie ul. Starowiejska 28
K&K Recycling Leszek Kuta 32-800 Brzesko małopolskie ul. Szczepanowska 47
Firma LOLiPOL Marek Parzonka 32-014 Brzezie małopolskie ul. Łysokanie 111
Urząd Gminy w Tarnowcu 38-204 Brzezówka podkarpackie Tarnowiec 214
BW Wanicki Sp. z. O.O. 32-031 Brzyczyna małopolskie ul. Myślenicka 19
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Spedycyjne Agnieszka Adamiak 43-374 Buczkowice śląskie ul. Kaniowa 177
Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. 32-332 Bukowno małopolskie ul. Kolejowa 37
Handel, Usługi, Transport Paweł Kowalik 38-505 Bukowsko podkarpackie Bukowsko 305
PHU EXPORT IMPORT Dariusz Łysoń 32-652 Bulowice małopolskie ul. Skotnica 65
Eko-Trans sp. j. 28-100 Busko Zdrój świętokrzyskie ul. Wełcz 142
SPIN Spółdzielnia Pracy Chronionej 22-100 Chełm lubelskie ul. Okszowska 52
Fenix Metals Sp. z o. o. 39-442 Chmielów podkarpackie ul. Strefowa 13
Panelstyl 34-123 Chocznia małopolskie os. Romendowskiego 88
Zakład Budowy Mostów Gryglak Bartosz, Czachurski Andrzej S. C. 33-394 Chomranice małopolskie Klęczany 192
Zakład Usługowo Technologiczny TOKFREZ 32-500 Chrzanów małopolskie ul. Kol. Stella 34a
„PERITUS” 32-500 Chrzanów małopolskie ul. Oświęcimska 71
Projektowanie Marcin Suchy 43-400 Cieszyn śląskie ul. Z. Kossaka 16B/9
Prosper Metal Sp. z o. o. 86-031 Czarnówczyn kujawsko-pomorskie Osielsko
TRW STEERING SYSTEMS Poland Sp. z o. o. 43-502 Czechowice-Dziedzice śląskie ul. Juliusza Słowackiego 33
RCEkoenergia Sp. z o. o. 43-500 Czechowice-Dziedzice śląskie ul. Łukasiewicza 2
RPM-STAL S. C. 32-070 Czernichów małopolskie Wołowice 129
Miejski Zarząd Dróg i Transportu 42-200 Częstochowa śląskie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4/6
TAMEH Polska Sp. z o. o. 41-308 Dąbrowa Górnicza śląskie al. Józefa Piłsudskiego
ArcelorMittal Poland S. A. 41-308 Dąbrowa Górnicza śląskie al. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 92
BHH Mikroned Sp. z o. o. 42-530 Dąbrowa Górnicza śląskie ul. Katowicka 11
Zakłady Budowy Urządzeń Dźwigowych ZBUD Sp z o. o. 33-200 Dąbrowa Tarnowska małopolskie ul. Żabieńska 6
Arkus&Romet Group Sp. z o. o. 39-200 Dębica podkarpackie Podgrodzie 32
Prometal Mielec Sp.z.o.o 39-200 Dębica podkarpackie ul. Żegoty 7c
Firma Transportowa MAR-TRANS 36-204 Dydnia podkarpackie Jabłonka 267
ZUHR Stanisław Żołądek 34-435 Falsztyn małopolskie ul. Szkolna 31
PKP CargoTabor sp. z o.o. 63-400 Franklinów wielkopolskie ks. Skorupki 2
AirHelp Poland SP. Z O. O. 80-309 Gdańsk pomorskie al. Grunwaldzka 472d
SM Logistic Sp. z o. o. 34-122 Gierałtowice małopolskie ul. Biała Droga 107
CREO Sp z. o. o. 36-060 Głogów Małopolski podkarpackie Rogoźnica 310
FHU HORYZONT Krzysztof Lech 38-300 Gorlice małopolskie ul. 11 Listopada 21
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Pandlowe OTECH Sp. z o. o. 38-300 Gorlice małopolskie ul. Dukielska 83
Pracownia RTG i USG Stanisław Karpacki Sp. z o. o. 38-300 Gorlice małopolskie ul. Piekarska 1
Federl-Mogul Gorzyce Sp. z o. o. 39-432 Gorzyce podkarpackie ul. Odlewników 52
SIGA-TECH S. C. Mp. P. Zuchara 32-095 Iwanowica małopolskie Maszków 147
AM TRADE Sp. z o. o. 38-440 Iwonicz podkarpackie ul. Parkowa 2
F.P.U.H. Drew-Reif 34-480 Jabłonka małopolskie ul. Babiogórska 49
FHB MARIO Mariusz Dadej 32-851 Jadowniki małopolskie ul. Brzeska 25
Caterpillar Poland Sp. z o. o. 23-300 Janów Lubelski lubelskie ul. Lubelska 74
Auto Centrum S. J. Jan i Waldemar Kwiecień 37-500 Jarosław podkarpackie ul. Sanowa 19
MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o 36-002 Jasionka podkarpackie Tajęcina 108
Komenda Miejska Policji w Jaworznie 43-600 Jaworzno śląskie ul Narutowicza 1
Grupa CARGO Sp. z o. o. 43-603 Jaworzno śląskie ul. K. Darwina 17
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 43-600 Jaworzno śląskie ul. Świętego Wojciecha 34
Barbara Romańska ROMA 28-300 Jędrzejów świętokrzyskie Sudół 4a
Fabryka Aparatury i Urządzeń „FAMET” S. A. 28-300 Jędrzejów świętokrzyskie ul. Przemysłowa 11
VALVEX 34-240 Jordanów małopolskie ul. Nad Skawą 2
Zakład Elektroinstalacyjny Kaczyce 43-417 Kaczyce śląskie ul. Czereśniowa 14a
HSE system sp z o.o. 40-155 Katowice śląskie Konduktorska 35
SSG Engineering 40-816 Katowice śląskie ul. Bocheńskiego 92
PHP Danrob S. C. Najman Robert, Najman Daniel, Najman Paweł 28-500 Kazimierza Wielka świętokrzyskie ul. Przemysłowa 8
Polska Grupa CNC – Damian Zaleszany 37-415 Kępie podkarpackie ul. T. Kościuszki 39
KLIMAT Agnieszka Domagałska Adam Domagalski 25-516 Kielce świętokrzyskie al. IX Wieków 33A
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 25-668 Kielce świętokrzyskie ul. Hubalczyków 30
KLIMANET S. C. 25-419 Kielce świętokrzyskie ul. Rolna 8
Wzgórze Zamkowe 25-009 Kielce świętokrzyskie ul. Zamkowa 3
FHU Wiesław Mielczarek 42-100 Kłobuck śląskie ul. Szkolna 202
Usługi Transportowe Antoni Porębski 34-735 Konina małopolskie Konina 50
Gmina w Koniuszy 32-104 Koniusza małopolskie Koniusza 55
Grand Andrzej Grygiel 33-322 Korzenna małopolskie Korzenna 91
ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. 26-900 Kozienice mazowieckie Świeże Górne
ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o. o. 43-340 Kozy śląskie ul. Wyzwolenia 550
GARRISON Auto Serwis 31-406 Kraków małopolskie al. 29-go Listopada 153-236
AWELEKTRO Andrzej Wójcik 31-241 Kraków małopolskie al. 29-go Listopada 191/46
GEERS Dobry Słuch 30-004 Kraków małopolskie al. J.Słowackiego 60
Kreatech Dagna Grzesik 31-864 Kraków małopolskie al. Jana Pawła II 31/u6
Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej 31-864 Kraków małopolskie al. Jana Pawła II 37
Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Krakowska 31-864 Kraków małopolskie Al. Jana Pawła II 37
Katedra Aparatury Przemysłowej PK 31-864 Kraków małopolskie al. Jana Pawła II 37
Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny Laboratorium M-11L 31-864 Kraków małopolskie al. Jana Pawła II 37
COMARCH S. A. 31-864 Kraków małopolskie al. Jana Pawła II 39a
Instytut Mechaniki Stosowanej Politechnika Krakowska 31-864 Kraków małopolskie al. Jana Pawłą II 37
AIRLY Sp. z o. o. 31-548 Kraków małopolskie al. Pokoju 1A
RAMAK Sp. z o. o. 30-101 Kraków małopolskie al. Z. Krasińskiego 14/3a
Intersnack Poland Sp. z o.o. 30-520 Kraków małopolskie Niedźwiedź 64
DENTA-MEX Gabinet Stomatologiczny 31-869 Kraków małopolskie os. 2 Pułku Lotniczego 44/2A
BS Service Bartosz Sapko 31-845 Kraków małopolskie os. Przy Arce 22/45
Get Travel sp. z o.o. 31-808 Kraków małopolskie os. Strusia 7/262
Centrum Radiologii i Radioterapii Amethyst Radiotherapy Ltd. 31-826 Kraków małopolskie os. Złotej Jesieni 1
Rendos Multicopters 31-636 Kraków małopolskie oś. Oświecenia 49/56
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat 30-001 Kraków małopolskie plac Szczepański 5
FH Ładyga 30-699 Kraków małopolskie Rytownicza 5
Firma Handlowo Usłygowa 30-401 Kraków małopolskie u. Rydłówka 38
KONE Sp. z o. o. 30-723 Kraków małopolskie ul Golikówka 45 a
WEBCON SP. Z O. O. 30-393 Kraków małopolskie ul. Babińskiego 69
Alpha Technology Sp. z o. o. 30-149 Kraków małopolskie ul. Balicka 182
3D FLY Druk 3D 30-149 Kraków małopolskie ul. Balicka 40/6
Biuro Projektowo-Konsultingowe ELPRIX Borkowski, Pietrzyk s. j. 31-144 Kraków małopolskie ul. Biskupia 1/3
FROG MS DELKO 30-732 Kraków małopolskie ul. Biskupińska 5a
SIS Produkcja Sp. z o. o. 31-752 Kraków małopolskie ul. Blokowa 6
TAP IT GAMES 31-216 Kraków małopolskie ul. Bobrzeckiej 1/46
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie 31-201 Kraków małopolskie ul. Bratysławska 5
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu z siedzibą w Krakowie 31-586 Kraków małopolskie ul. Centralna 53
EDF Polska S. A. 31-587 Kraków małopolskie ul. Cieplownicza 1
PRU MEGA-REM Sp. z o. o. 31-587 Kraków małopolskie ul. Ciepłownicza 1
SMAY Sp. z o. o. 31-587 Kraków małopolskie ul. Ciepłownicza 29
M-Sport Poland sp. z o. o. 31-574 Kraków małopolskie ul. Ciepłownicza 8
TELKOM-TELOS S. A. 30-015 Kraków małopolskie ul. Cieszyńska 9
MAGDA-TRANS Sp. z o. o. 31-553 Kraków małopolskie ul. Cystersów 13A/1
Fideltronik Poland Sp. z o.o. 31-553 Kraków małopolskie ul. Cystersów 19
Dan-Rob Daniel Kubacki, Robert Tomzik Sp. J. 30-392 Kraków małopolskie ul. Czerwone Maki 49/51
Tauron Dystrybucja 31-060 Kraków małopolskie ul. Dajwór 27
PHU WIGOR Witold Gorczyca 31-416 Kraków małopolskie ul. Dobrego Pasterza 129.6
ZAKŁAD MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH  ZAMAC SP.Z O.O. 30-741 Kraków małopolskie ul. Domagały 1A
LAMBOR Sp. z o. o. 30-436 Kraków małopolskie ul. Dr Judyma 41
ACaRS Sp. z o.o. 31-553 Kraków małopolskie ul. Fabryczna 17/7
Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o. 31-553 Kraków małopolskie ul. Fabryczna 20A
PCMI Corporation 30-001 Kraków małopolskie ul. Fabryczna 20A
Contractor Sp. z o. o. 30-605 Kraków małopolskie ul. Fredry 2
VIRTLINE SP. Z O. O. 30-605 Kraków małopolskie ul. Fredry 2
DETAL 30-723 Kraków małopolskie ul. Golikówka 10
SKK S. A. 30-719 Kraków małopolskie ul. Gromadzka 101
Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytet Jagieloński 31-531 Kraków małopolskie ul. Grzegórzecka 16
INTERKORR Sp. z o. o. 31-983 Kraków małopolskie ul. Igołomska 10
LSC Communications 31-983 Kraków małopolskie ul. Igołomska 25
Nafta Sp. z o. o. 31-983 Kraków małopolskie ul. Igołomska 30
Uniwersytet Jagielloński 33-332 Kraków małopolskie ul. Ingardena 6
BERTSCH Sp. z o.o. 31-357 Kraków małopolskie ul. J. Conrada 51
Adservco Group Sp. z o. o. 30-133 Kraków małopolskie ul. J. Lea 114
PK 31-864 Kraków małopolskie ul. Jana Pawła II 37
SEED LABS SP. Z O. O. 31-358 Kraków małopolskie ul. Jasnogórska 34
INTER-BIS Biuro Inżynierii Żrodowiska Sp. z o. o. 31-357 Kraków małopolskie ul. Josepha Conrada
Karto Sp. z o.o. 30-443 Kraków małopolskie ul. Jugowicka 17A
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie 30-133 Kraków małopolskie ul. Juliusza Lea 116
BIPROTECH Sp. z o. o. 30-644 Kraków małopolskie ul. Kamieńskiego 47
BROWN BROTHERS HARRIMAN SP. Z O. O. 30-705 Kraków małopolskie ul. Klimeckiego 1
Conrad Elektronic Sp. z o. o. 31-637 Kraków małopolskie ul. Kniaźnina 12
Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 31-501 Kraków małopolskie ul. Kopernika 50
Biuro Projektowe Biprostal Sp. z o. o. 30-081 Kraków małopolskie ul. Królewska 57
Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. 30-081 Kraków małopolskie ul. Królewska 57
Zakład Elektroinstalacyjny Wiesław Cieślak 30-081 Kraków małopolskie ul. Królewska 57
Urząd Dozoru Technicznego oddział Kraków 30-087 Kraków małopolskie ul. Lucjana Rydla 50
Proidea sp z o.o. 30-651 Kraków małopolskie ul. Łabedzia 9
it4help.pl Wojciech Rydarowicz 31-423 Kraków małopolskie ul. Łepkowskiego 7/18
Elektromontarz nr 2 Kraków sp. z o. o. 31-752 Kraków małopolskie ul. Łowińskiego 7
ABC COLOREX Sp. z o. o. 31-766 Kraków małopolskie ul. Łuczanowicka 30
Piotr Pawlik PP Projekt 31-851 Kraków małopolskie ul. M. Dąbrowskiej 15D/63
CHRM Center 30-302 Kraków małopolskie ul. M. Konopnickiej 31
TRUD Sp.z o. o. 30-858 Kraków małopolskie ul. Magazynowa 5
TOMATRADE Sp. Z o.o 31-752 Kraków małopolskie ul. Makuszyńskiego 18
Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A. 30-019 Kraków małopolskie ul. Mazowiecka 21
GEKOMP Marcin Różycki 31-870 Kraków małopolskie ul. Medweckiego 2
KCRI 30-055 Kraków małopolskie ul. Miechowska 5B
Szpital Uniwersytecki w Krakowie 31-501 Kraków małopolskie ul. Mikołaja Kopernika 36
Air Liquide Global & Solutions Poland S.A. 31-545 Kraków małopolskie ul. Mogilska 41
TEVO Operations 31-546 Kraków małopolskie ul. Mogilska 80
WDR Elektro 31-752 Kraków małopolskie ul. Mrozowa 31
ECO-Technika 30-718 Kraków małopolskie ul. Myśliwska 68/410
Mobilis Sp. z o. o. 31-587 Kraków małopolskie ul. Na Załęczu 1
KLIMASOFT S. C. 31-979 Kraków małopolskie ul. Odmętowa 100a
Jan Kosmowski Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz 31-566 Kraków małopolskie ul. Ofiar Dąbia 2
Magmed S. C. Magdalena Kurelska Damian Tondera 31-513 Kraków małopolskie ul. Olszańska 5
HEINEKEN Global Shared Services 31-323 Kraków małopolskie ul. Opolska 100
KLIMATIK Sp. z o. o. 31-323 Kraków małopolskie ul. Opolska 18
DreamLab SP. Z O. O. 31-462 Kraków małopolskie ul. Pilotów 10
BEMS Sp. z o.o. 30-732 Kraków małopolskie ul. płk. Stanisława Dąbka 17
CSN-STANEL Automatyka Sp. z o. o. 31-408 Kraków małopolskie ul. Pocieski 3
BWI Poland Technologies Sp. z o. o. 30-399 Kraków małopolskie ul. Podgórki Tynieckie 2
Delphy Poland S.A. 30-399 Kraków małopolskie ul. Podgórki Tynieckie 2
NDE Sp. z o.o. 31-003 Kraków małopolskie ul. Podzamcze 22/9
Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o. o. 31-003 Kraków małopolskie ul. Podzamcze 22/9
MIA Sp. Z o.o. 30-740 Kraków małopolskie ul. Półłanki 22
SOWELLO Sp. z o. o. 30-798 Kraków małopolskie ul. Półłanki 80
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-864 Kraków małopolskie ul. Prądnicka 80
Lekarska Praktyka Stomatologiczna 31-202 Kraków małopolskie ul. Prądnicka 80
R&M Medica 31-532 Kraków małopolskie ul. Prochowa 13/1
LavaVision Rafał Petryniak 31-864 Kraków małopolskie ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN 30-059 Kraków małopolskie ul. Reymonta 25
Aleksandra Gawron Karolina Furyk-Grabowska 3D Fly S. C. 30-130 Kraków małopolskie ul. Rydla 6
FHU KALDO 30-401 Kraków małopolskie ul. Rydlówka 38
Nexitsoft SP. Z O. O. 30-363 Kraków małopolskie ul. Rzemieślnicza 1
Centrum Motoryzacyjne Jasnogórska Oddział Korea Motors 30-403 Kraków małopolskie ul. Rzemieślnicza 26
DF Gruoa PGD Sp. z o. o. 30-403 Kraków małopolskie ul. Rzemieślnicza 26
UBOT 3D 30-711 Kraków małopolskie ul. Sarmacka 12B/1
Lockus SP. Z O. O. 31-866 Kraków małopolskie ul. Skarżyńskiego 14
BSPL Sp. z o. o. 30-383 Kraków małopolskie ul. Skośna 20
Astor Sp. z o.o. 31-112 Kraków małopolskie ul. Smoleńsk 29
ASTOR Sp. z o. o. 31-112 Kraków małopolskie ul. Smoleńska 29
Newag S. A. 33-332 Kraków małopolskie ul. Stanisława Klimeckiego 24
EPIC-DREAMS 30-127 Kraków małopolskie ul. Szablowskiego 6/33
Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o. o. 30-396 Kraków małopolskie ul. Szymona Szymanowicza 85
Fundacja Sztuk Wizualnych 30-710 Kraków małopolskie ul. Ślusarska 9
ArcelorMittal Poland 30-001 Kraków małopolskie ul. Ujastek 1
ArcelorMittal Refrectories Sp. z o. o. 30-969 Kraków małopolskie ul. Ujastek 1
ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o. o. 30-969 Kraków małopolskie ul. Ujastek 1
Biuro Projektów ZD-projekt HTS Sp. z o. o. 30-969 Kraków małopolskie ul. Ujastek 1
PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o. o. 31-752 Kraków małopolskie ul. Ujastek 1
Transbud Nowa Huta S. A. 30-969 Kraków małopolskie ul. Ujastek 1
PPR Complex Sp. z. O.O. 31-752 Kraków małopolskie ul. Ujastek1
DEGATIZIN S. C. Andrzej Dębski Paweł Gajokowski 31-450 Kraków małopolskie ul. Ułanów 17
LMV Group Sp z o.o. 31-266 Kraków małopolskie ul. Vetulaniego 1A/318
DASL SYSTEMS 30-415 Kraków małopolskie ul. Wadowicka 8a
Venitur Sp. z o. o. 31-752 Kraków małopolskie ul. Wąwozowa 34B
LAB-TECH Pracownia Protetyczna 30-663 Kraków małopolskie ul. Wielicka 265
VIGO ORTHO Sp. z o. o. 30-663 Kraków małopolskie ul. Wielicka 265
Wawel S. A. 30-520 Kraków małopolskie ul. Władysława Warneńczyka 14
F.H.U. Auto-Center B. J. Kasprzyk, A.S. Migdał Sp. j. 30-566 Kraków małopolskie ul. Wodna 2
PUH Zenzo Plus 30-611 Kraków małopolskie ul. Wysłouchów 31/31
Firma TRANS-ROMICO S. C. 30-076 Kraków małopolskie ul. Zakątek 13/53
Wiktor K. Żytkowicz, W. Żytkowicz Sp. J 30-415 Kraków małopolskie ul. Zakopiańska 58 B
Instytut Odlewnictwa 30-418 Kraków małopolskie ul. Zakopiańska 73
F.P.U.H.W Projekt sc. 38-400 Krosno podkarpackie ul. Czajkowskiego 55
BWI Poland Technologies Sp. z o. o. 38-400 Krosno podkarpackie ul. Gen. L. Okulickiego 7
ASTRODOM Robert Bury 38-400 Krosno podkarpackie ul. Kopalniana 7
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II 38-400 Krosno podkarpackie ul. Korczyńska 57
Nowy Styl Sp. z o. o. 38-400 Krosno podkarpackie ul. Pużaka 49
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Sp. z o. o. 32-065 Krzeszowice małopolskie ul. Daszyńskiego 1
PHU Termo-Gaz Zofia Sęk 32-065 Krzeszowice małopolskie Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12
M-CARS Sp. z o. o. 30-444 Libertów małopolskie ul. Góra Libertowska 14
ZPUH WIERTMET Sp. z o. o. 38-306 Libusza małopolskie ul. Kolonia 21/7
Auto Ślazyk 34-600 Limanowa małopolskie ul. Krakowska 42
ELEKTRICAL 34-600 Limanowa małopolskie ul. Ks. Płk. Józefa Jońca 22
Limatherm S. A. 34-600 Limanowa małopolskie ul. Tarnowska 1
Car-M Jerzy Maślanka 33-340 Łazy małopolskie ul. Bandurskiego 17a
Supersnow S.A. 34-436 Maniowy małopolskie ul. Ks. A. Siudy 11
SIEROSŁĄWSKI GROUP Jan Sierosławski 39-300 Mielec podkarpackie ul. Inwestorów 7
PPUH Autopart sp. z o.o. 39-300 Mielec podkarpackie ul. Kwiatkowskiego 2a
Firma Zielona Budka (Mielec) Sp. z o. o. 39-300 Mielec podkarpackie ul. Wojska Polskiego 3
Kirchoff Polska Sp. z o. o. 39-300 Mielec podkarpackie ul. Wojska Polskiego 3
Reg Form Sp. z o. o. Sp. K. 39-300 Mielec podkarpackie ul. Wojsławsaka 2a
Zakład Metalowy WB 39-300 Mielec podkarpackie Wola Mielecka 620
PGE Energia Odnawialna S. A. ZEW Porąbka-Żar 34-312 Międzybrodzie Bielskie śląskie ul. Energetyków 9
Centrum Pomiarów Współrzędnościowych ZEISS 43-190 Mikołów śląskie ul. Wyzwolenia 26
Inmet sp. z o.o. 43-190 Mikołów śląskie ul. Żwirki i Wigury 6
SCHENKER Sp. z o. o. 32-089 Modlniczka małopolskie ul. Komandosów 1/6
AUTO SPECIAL Sp. z o. o. 32-085 Modlniczka małopolskie ul. Prof. Adama Rożańskiego 28-30
ZUHP Stefmar Marcin Kurek 34-730 Mszana Dolna małopolskie ul. Spadochroniarzy 28E
Wulkanizacja Maechanika Pojazdowa Pomoc Drogowa 33-370 Muszyna małopolskie ul. Grunwaldzka 178a
POLPLAST Sp. z o. o. 32-400 Myślenice małopolskie ul. Burmistrza Andrzeja Marka 8
KLGS Sp. z o. o. 32-400 Myślenice małopolskie ul. Drogowców 7
Tele-Fonika Kable S. A. 32-400 Myślenice małopolskie ul. H. Cegielskiego 1
Auto-Test-Gromnik S. C. 33-335 Nawojowa małopolskie ul. Krynicka 17
JUKA Sp. z o. o. 32-005 Niepołomice małopolskie ul. Fabryczna 4
Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. 32-005 Niepołomice małopolskie ul. Grabska 4
FHU EKO-TANKO2 32-005 Niepołomice małopolskie ul. Na Grobli 2B
SOPEM Sp. z o. o. 32-005 Niepołomice małopolskie ul. Rudolfa Diesla 9
Zakłady Metalowe Dezamet S. A. 39-460 Nowa Dęba podkarpackie ul. Szypowskiego 1
Tele-Fonika Kable S. A. 33-300 Nowy Sącz małopolskie u. Wyspiańskiego 3
PPUH Export-Import Edward Szkarłat 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Bielowicka 25
Centrum Rehabilitacji IMORIMIS 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Broniewskiego 3
ZET Transport Sp. z o. o. 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Flisaków 1
SOLGRO Grzegorz Mordalski 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Gwardyjska 33
Ekofrost Sp. z o. o. 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Jana Pawła II 23
BMS4U Automatyka Budynkowa 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Kochanowskiego 59/2
ZME COOLSERVICE Jacek Marian Słaby 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Lwowska 118
FIRMA KORA ANDRZEJ KOSZYK 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Magazynowa 6
Szewczyk Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Papieska 11a
FHU Elektra 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Promienna 36A
Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. k. 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Tarnowska 159A
MISTAL Wentylacja-Klimatyzacja S. C. 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Wawrzywa 17
FAKRO Sp. z o. o. 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Węgierska 144A
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Witosa 69
Newag S. A. 33-300 Nowy Sącz małopolskie ul. Wyspiańskiego 3
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ małopolskie ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a
Zaklad Usługowo-Handlowo-Projektowy „BRZEŹNY”, mgr inż.. Paweł Brzeźny 34-400 Nowy Targ małopolskie ul. Norwida 1
Dafa Plastics Sp.z o. o. 34-400 Nowy Targ małopolskie ul. Waksmundzka 193
IGLOO 32-720 Nowy Wiśnicz małopolskie Stary Wiśnicz 289
Winerberger 28-220 Oleśnica świętokrzyskie ul. Pacanowska 14
PLAST-MET Automative Systems 32-300 Olkusz małopolskie ul. Głowackiego 21
FHU „Lawina” S. C. 32-300 Olkusz małopolskie ul. Stary Olkusz 13
Schwarte-Milfor Sp. z o. o. 10-092 Olsztyn warmińsko-mazurskie al. Obrońców Tobruku 3A
FHU Dr-AUTO Stanisław Robert Kaczkowski 45-320 Opole opolskie ul. Budziszyńska 2
Jaszczyk Finanse Rafał Jaszczyk 43-186 Orzesze śląskie ul. Gostyńska 81
CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o. o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie ul. Samsonowicza 2
CHEMON Sp. z o. o. 32-600 Oświęcim małopolskie ul. Chemików 1
SYNTHOS Dwory Sp. z o. o. 32-600 Oświęcim małopolskie ul. Chemików 1
Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o. o. 32-600 Oświęcim małopolskie ul. Górnicza 8
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp . z o.o. w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim małopolskie ul. Zaborskiej 144
F.P.H.U. EUDARCAP 28-133 Pacanów świętokrzyskie Zborówek 22
Zakład Mechaniczno-Instalacyjny Wójcik Władsław 39-220 Pilzno podkarpackie Dobrków 73
G&J ELECTRIC Grzegorz Szczepanik 39-220 Pilzno podkarpackie ul. Grodzka 6
POLMONT S. C. S. Fudela W. Szczeba 32-607 Polanka małopolskie ul. Pałacowa 2
EHGIE Energia Polska S. A. 28-230 Połaniec świętokrzyskie Zawada 26
FHU WB KLIMA 37-700 Przemyśl podkarpackie ul. Basztowa 13/1
FIBRIS S. A. 37-700 Przemyśl podkarpackie ul. Ofiar Katynia 17
PGE Zamojska Korporacja Energetyczna – Oddział w Przemyślu 37-700 Przemyśl podkarpackie ul. Sportowa 3
EUROTERM Sp. z o. o. Sp. K. 37-700 Przemyśl podkarpackie ul. Stefana Batorego 4
ENERGY 2000 S. z o. o. ENERGYLANDIA Sp. K. 34-141 Przytkowice małopolskie Przytkowice 532A
Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o. o. 43-200 Pszczyna śląskie ul. Hallera 17
Zakład Ślusarsko-Kotlarski KAMEN Janusz Kamenczak 39-205 Pustków podkarpackie Pustków 402C
Browar Podgórz 34-700 Rabka Zdrój małopolskie ul. Garncarska 30a
BLACHOTRAPEZ Sp. z o. o. 34-700 Rabka Zdrój małopolskie ul. Kilińskiego 49B
Usługi Motoryzacyjne Auto-Cholewa 34-700 Rabka Zdrój małopolskie ul. Kilińskiego 49B
EUROMET Zakład Mechaniki Precyzyjnej 26-600 Radom mazowieckie ul. Niemcewicza 21
International Tobacco Machinery Poland Sp. z o. o. 26-615 Radom mazowieckie ul. Warsztatowa 19a
VAN PUR S. A. 37-111 Rakszawa podkarpackie Rakszawa334
Zakłąd Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o. o. 35-078 Rzeszów podkarpackie ul. Hetmańska 123
Firma ON Sp. z o.o. 35-045 Rzeszów podkarpackie ul. Hetmańska 13
INN-SAT 35-205 Rzeszów podkarpackie UL. WARSZAWSKA 24
P.W. QUATTERO S.C. 27-600 Sandomierz świętokrzyskie ul. Polna 7
PASS Polska Sp. z o. o. 38-500 Sanok podkarpackie ul. Reymonta 19
Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. 28-340 Sędziszów świętokrzyskie ul. Przemysłowa 9
Ultratech Sp. z o. o. 39-120 Sędziszów Małopolski podkarpackie ul. Fabryczna 4a
Safran Transmission Systems Poland 39-120 Sędziszów Małopolski podkarpackie ul. Partyzantów 29
CEZ Skawina S.A. 32-050 Skawina małopolskie ul. Piłsudskiego 10
ZPH Frezwid Sp. J. 32-050 Skawina małopolskie ul. Piłsudzkiego 7B
Valeo Autosystem Sp. z o.o. System chłodzenia silnika 32-050 Skawina małopolskie ul. Przemysłowa 3
VALEO Autosystemy 32-050 Skawina małopolskie ul. Przemysłowa 3
VALEO Sutosystem Sp. z o. o. 32-050 Skawina małopolskie ul. Przemysłowa 3
Naprawa Pojazdów Samochodowych Zbigniew Walczak 32-090 Słomniki małopolskie Miłocice 64
Huta Stalowa Wola S. A. 37-450 Stalowa Wola podkarpackie ul. Gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
UNIWHEELS Production (Poland) Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola podkarpackie ul. Ignacego Mościckiego 2
Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP 37-450 Stalowa Wola podkarpackie ul. Przemysłowa 13
Thoni Alutec Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola podkarpackie ul. Przyszowska 1
GAMMA Sp. z o. o. 39-216 Stara Jastrząbka podkarpackie Przeryby Bór 52
Man Bus Sp z o.o. 27-200 Starachowice świętokrzyskie ul. 1 Maja 12
ZU NIKOR Sp z o. o. 27-200 Starachowice świętokrzyskie ul. 1-go Maja 12
FUH LAN-CAR Marek Lankof 27-200 Starachowice świętokrzyskie ul. Boczna 39A
PTHU PICARS Maciej Pituch 27-200 Starachowice świętokrzyskie ul. Składowa 5
ARYZTA POLSKA S.A. 58-150 Strzegom dolnośląskie ul. Piekarnicza 2
Spółdzielnia Asprot 38-100 Strzyżów podkarpackie ul. 1-go Maja 3
FIRMA USŁUGI, Jakub Moskwa 38-100 Strzyżów podkarpackie ul. Tepera 9
Fideltronik Poland Sp. z o. o. 34-200 Sucha Beskidzka małopolskie ul. Beniowskiego 1
Fitech Sp. z o. o. 34-200 Sucha Beskidzka małopolskie ul. Kościelna 5
Dźwig Serwis Janusz Bachrach 43-370 Szczyrk śląskie ul. Różana 6
„TARKON” sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg podkarpackie Mechaniczna 5
Bioconcept-Gardenia Sp. z o. o. 23-420 Tarnogród lubelskie ul. Przedmieście Płuskie Wschód 154
MESCO Sp. z o. o. 42-600 Tarnowskie Góry śląskie ul. Górnicza 20a
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. 33-100 Tarnów małopolskie Kochanowskiego 30
Auto Usługi Blacharstwo Samochodowe Krzysztof Wawrzon 33-103 Tarnów małopolskie Pawęzów 35
APRICODE Przemysław Chlipała 33-100 Tarnów małopolskie ul. Bernardyńska 4
Przedsiębiorstwo Robut Inżynieryjno-Budowlanych INŻ.-BUD Sp. z o. o. 33-100 Tarnów małopolskie ul. Chyszowska 12
Grupa AZOTY S.A. 33-101 Tarnów małopolskie ul. E. Kwiatkowskiego 8
ATB Tamel 33-100 Tarnów małopolskie ul. Elektryczna 6
Skoda Auto Bądzek 33-100 Tarnów małopolskie ul. Gumnicka 36a
CAN-PACK S. A. 33-100 Tarnów małopolskie ul. Kochanowskiego 30
Zakłady Mechaniczne Tarnów S. A. 33-100 Tarnów małopolskie ul. Kochanowskiego 30
elPLC Sp. z o. o. 33-100 Tarnów małopolskie ul. Kochanowskiego 32B
AVEBTI Tomasz Dzieński Waldemar Jarmuła Agnieszka Jarmuła Sp. J. 33-100 Tarnów małopolskie ul. Kochanowskiego 37
Zakłady Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH Sp. z o. o. 33-100 Tarnów małopolskie ul. Kwiatkowskiego 8
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza 33-100 Tarnów małopolskie ul. Lwowska 178a
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie 33-100 Tarnów małopolskie ul. Lwowska 72-96b
HYDROSOLAR Sp. z o. o. 33-100 Tarnów małopolskie ul. Przemysłowa 27A
Steinhof Sp. z o. o. 33-100 Tarnów małopolskie ul. Przemysłowa 27A
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie 33-100 Tarnów małopolskie ul. Szpitalna 13
Oberon 3D Metrologia z siedzibą w Tychach 43-100 Tychy śląskie ul. Brzoskwiniowa 71
FCA Poland 43-100 Tychy śląskie ul. Turyńska 100
Flored Sp. z o. o. 34-650 Tymbark małopolskie Podłopień 261
Maspec Sp.z o. o. 34-100 Wadowice małopolskie ul. F. Chopina 10
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 34-100 Wadowice małopolskie ul. Karmelicka 5
METCHEM Sp. z o. o. 34-100 Wadowice małopolskie ul. Konstytucji 3 Maja 10
SLAWA Sp .z o. o. 34-100 Wadowice małopolskie ul. Piłsudzkiego 1
Spółdzielnia Inwalidów PIONIER 34-100 Wadowice małopolskie ul. Wałowa 7
Enter Eir Sp. z o.o. 02-146 Warszawa mazowieckie 17 stycznia 74
Capgemini Polska SP. Z O. O. 00-807 Warszawa mazowieckie al. Jerozolimskie 96
DHL Experss (Poland) Sp. z o.o. 02-823 Warszawa mazowieckie Osmańska 2
Jack’s Motorcycles 02-148 Warszawa mazowieckie ul. 17 stycznia 38
Onwelo Spółka Akcyjna 01-207 Warszawa mazowieckie ul. Karolkowa 30
Ericsson SP. Z O. O. 02-673 Warszawa mazowieckie ul. Konsttuktorska 12
IBM Polska SP. Z O. O. 02-255 Warszawa mazowieckie ul. Krakowiaków 32
Instytut Biocybernetyki i Inżunierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN 02-109 Warszawa mazowieckie ul. Ks. Trojdena 4
Stowarzyszenie ESN 00-551 Warszawa mazowieckie ul. Mokotowska 43
BAKOMA Sp. z o. o. 01-303 Warszawa mazowieckie ul. Pałczyńskiego 97A
Adecco Poland SP. Z O. O. 00-844 Warszawa mazowieckie ul. Plac Europejski 2
Sankom Sp. z o.o. 02-473 Warszawa mazowieckie ul. Popularna 4/6 lok. 6
ControlExpert Polska Sp. z o. o. 02-676 Warszawa mazowieckie ul. Postępu 18b
TKT Engineering Sp. z o. o. 02-226 Warszawa mazowieckie ul. Pryzmaty 4
DEFRO Sp. z o. o. Sp. K. 00-403 Warszawa mazowieckie ul. Solec 24/253
UX MAESTRO Sp. z o. o. 02-662 Warszawa mazowieckie ul. Środowiskowa 47
CEBRONsp.zoo. 03-475 Warszawa mazowieckie ul. Tadeusza Borowskiego 2
G1ANT Ltd. 00-871 Warszawa mazowieckie ul. Żelazna 67/30
CLONEX Sp. z o. o. z siedzibą w Węgrzcach 32-086 Węgrzce małopolskie ul. B2 nr 8
Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego 5 Łukasz Piątek 32-020 Wieliczka małopolskie Siercza 346
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. 32-020 Wieliczka małopolskie ul. Artura Grottgera 58
ELSTA Sp. z o. o. 32-020 Wieliczka małopolskie ul. Jasińska 32
Novum-Med. Sp. z o. o. 89-410 Więcbork kujawsko-pomorskie ul. Mickiewicza 26
HYDRO-WIT 32-340 Wolbrom małopolskie os. W. Łokietka 15/24
FHU HYDRO-WIT 32-340 Wolbrom małopolskie os. Władysława Łokietka 15/24
Sumiriko Paland Sp. z o. o. 32-340 Wolbrom małopolskie ul. 1 Maja 100
Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL Sp. z o. o. 32-340 Wolbrom małopolskie ul. 1-Maja 29-37
Interkonekt 32-340 Wolbrom małopolskie ul. Marszałka Piłsudskiego 57a
ES System K sp. z o.o. 32-340 Wolbrom małopolskie ul. Wrzosowa 10
IMTLAB Łukasz Pajda 52-214 Wrocław dolnośląskie ul. Strączkowa 43
Antoni Łyko Sp. z o. o. 32-080 Zabierzów małopolskie ul. Krakowska 253
Vatra S. A. 32-080 Zabierzów małopolskie ul. Nad Wodą 54
Romex Piotr Wójcik 26-652 Zakrzew mazowieckie ul. Radomska 22
RM Auto Serwis 32-640 Zator małopolskie ul. Wadowicka 52
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SOCAR Sp. z o. o. 42-311 Żarki Lotnisko śląskie ul. Koziegłowska 9
Śrubena Unia S. A. 34-300 Żywiec śląskie ul. Grunwaldzka 5
SEWS-Cabind Poland 34-300 Żywiec śląskie ul. Leśnianka 73
Tech-Mech Jarosław Satława 34-321 Żywiec śląskie ul. Pogodna 6Stażysta (staż płatny)

Kraków, małopolskieFundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego

Opis stanowiska pracy

Rozpoczynamy
rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”.
Już dziś serdecznie zapraszamy Was do udziału!

 • Kończysz naukę lub właśnie ją skończyłeś?
 • Chcesz znaleźć ciekawą pracę?
 • Nie wiesz, jak zabrać się do jej
  skutecznego szukania?
 • Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?
 • Potrzebujesz nauczyć się czegoś, czego
  wymagają pracodawcy?
 • Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas
  stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe?
 • Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności?

Nie
bądź bierny!
 Skorzystaj,
zwiększ wiedzę i kompetencje, zdobądź doświadczenie podczas stażu, wejdź na
rynek pracy.

Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Okres realizacji
Projektu: 01.04.2019 r. –
31.03.2020 r.

Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut
Rozwoju Regionalnego.

Czemu służy Projekt?

 • zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla
  osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy,
 • udostępnieniu grupowych i indywidualnych
  zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych
  z rynku komercyjnego,
 • zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki
  trzymiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Z czego możesz
skorzystać?

 • z indywidualnego wsparcia
  coacha
  , pomagającego ukierunkować i
  zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,
 • z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy,
  możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia i innych,
 • warsztatów umiejętności miękkich i twardych,
 • pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
 • ze specjalistycznych kursów
  zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych)
  , dopasowanych
  do indywidualnych potrzeb,
 • trzymiesięcznego,
  płatnego stażu
  , realizowanego przede wszystkim w
  jednostkach administracji publicznej.

Jakie
są warunki uczestnictwa?

 • motywacja do nauki i znalezienia w
  przyszłości ciekawej pracy,
 • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej
  działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o
  niepełnosprawności,
 • przejście procesu rekrutacji do Projektu.Druki

 1. Druk porozumienia w sprawie praktyki indywidualnej 2020-2021
 2. Druk porozumienia w sprawie praktyki grupowej 2020-2021Załącznik nr 2 Lista studentów
 3. Oświadczenie w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych
 4. Klauzula informacyjna RODOProgram stażowy

program stażowy
Wakacyjna Szkoła Innowacji 2018

Weź udział, poznaj ludzi z całego świata i zdobądź doświadczenie w międzynarodowym zespole!

Wakacyjna Szkoła Innowacji 2018, w dziale BR firmy światowej sławy Bang & Olufsen, pod patronatem Aalborg University

Rekrutacja rozpoczęta: 2 tura do 15.04.2018. Przyślij swoją aplikację!

Więcej informacji na stronie: www.m65.pk.edu.pl, zakładka Innovation Camp.

Strona główna: www.theinnovationcamp.com

Miejsce: Struer, Dania

Opiekun PK: dr inż. Jacek HABEL (Instytut M6)

Zapraszamy: studentów Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego od 2-go roku oraz mechaników z CAD (kierunki preferowane: Automatyka i Robotyka, Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn) – studenci studiów inżynierskich od 3 roku oraz studiów magisterskich.
Oferty praktyk i staży

UNIWHEELS – UNITED WHEELS GROUP
Program praktyk

Automatyka i Robotyka

Automatyzacja Systemów Wytwarzania

Mechatronika

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

Energetyka

Systemy i Urządzenia Energetyczne

Energetyka Odnawialna

Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Inżynieria Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Inżynieria Biomedyczna

Biomechanika Urazów

Inżynieria Kliniczna

Inżynieria Materiałowa

Materiały Konstrukcyjne

Transport

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

Logistyka i Spedycja

Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego

Inżynieria Pojazdów Szynowych 

Mechanika i Budowa Maszyn

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

Aparatura i Instalacje Przemysłowe

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Silniki Spalinowe

Inżynieria Produkcji

Techniki Multimedialne i Poligraficzne

Systemy CAD/CAM

Inżynieria Wytwarzania

Systemy Jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowa
Profile

Automatyka i Robotyka

13A1 – Automatyzacja Systemów Wytwarzania

13A5 –   Mechatronika

13A4 – Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

13A6,83A6 – Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

Informatyka Stosowana

13K – bez specjalności

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

13W – bez podziału na specjalność

Inżynieria Bezpieczeństwa

13B2 – Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

13B3 – Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

Inżynieria Biomedyczna

13L1 – Biomechanika Urazów

13L3 – Inżynieria Kliniczna

Inżynieria Materiałowa

13P1 – Materiały Konstrukcyjne

Transport

13T1 – Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

13T2 – Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

13T4 – Logistyka i Spedycja

13T7 – Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego 

13T8   Inżynieria Pojazdów Szynowych

Mechanika i Budowa Maszyn

13M1 – Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

13M2 – Mechanika Konstrukcji i Materiałów

13M3 – Aparatura i Instalacje Przemysłowe

13M4 – Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

13M9 – Silniki Spalinowe

Inżynieria Produkcji

13I2 – Techniki Multimedialne i Poligraficzne

13I4 – Systemy CAD/CAM

13I7 – Inżynieria Wytwarzania

Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa