1

Organizacja roku akademickiego 21/22 – ostatni semestr

Na podstawie § 3 Załącznika do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2021 r., znak R.0201.66.2021, w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustala się organizację ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Semestr 7, dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie trwał:

od 1 października 2021 r. do 27 lutego 2022 r.

1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 3 października do 31 października 2021 r.
od 2 listopada do 10 listopada 2021 r.
od 13 listopada do 10 grudnia 2021 r.

2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

1 października 2021 r. (Wydziałowa inauguracja roku akademickiego)
2 października 2021 r. (Uczelniana inauguracja roku akademickiego)
1 listopada 2021 r. (Święto Wszystkich Świętych)
od 11 do 12 listopada 2021 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 21 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
od 6 do 7 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli)

3. Ustala się terminy sesji egzaminacyjnej:

od 11 grudnia do 20 grudnia 2021 r.
od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r.
od 8 stycznia do 9 stycznia 2022 r.

4. Ustala się terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 10 stycznia do 24 stycznia 2022 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 10 stycznia do 27 lutego 2022 r.

6. Ustala się ostateczne terminy:
  1) egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia:

do 11 lutego 2022 r.

  2) zaliczenia semestru zimowego:

24 stycznia 2022 r.

  3) dostarczenia do dziekanatu przez jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego

16 lutego 2022 r. godz. 9.00
4) złożenia wniosków o rejestrację na semestr/skreślenie z listy studentów:

od 25 stycznia do 22 lutego 2022 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

  5) planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

27 lutego 2022 r.

7. Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się
4 października 2021r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 28 marca 2021 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.
Organizacja roku akademickiego 21/22

Załącznik do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

§ 1.

Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia, z zastrzeżeniem § 3, trwać będzie

od 1 października 2021 r. do 27 lutego 2022 r.

w tym:

1 okresy zajęć dydaktycznych:

1 października 2021 r.
od 3 października do 31 października 2021 r.
od 2 listopada do 10 listopada 2021 r.
od 13 listopada do 20 grudnia 2021 r.
od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r.
od 8 stycznia do 30 stycznia 2022 r.

2 przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2 października 2021 r. (Inauguracja roku akademickiego)
1 listopada 2021 r. (Święto Wszystkich Świętych)

od 11 do 12 listopada 2021 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 21 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
od 6 do 7 stycznia 2022 r. (Święto Trzech Króli)

3 sesja egzaminacyjna:

od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r. – na studiach stacjonarnych
od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. – na studiach niestacjonarnych

4 poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 14 lutego do 18 lutego 2022 r. – na studiach stacjonarnych
od 14 lutego do 21 lutego 2022 r. – na studiach niestacjonarnych

5 wakacje zimowe:

od 19 lutego do 27 lutego 2022 r. – na studiach stacjonarnych
od 22 lutego do 27 lutego 2022 r. – na studiach niestacjonarnych

 6 ustala się ostateczne terminy:
   1) zaliczenia semestru zimowego:

18 lutego 2022 r. – na studiach stacjonarnych
21 lutego 2022 r. – na studiach niestacjonarnych

  2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów oraz doktorantów na semestr letni:

22 lutego 2022 r.

§ 2.

Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia, z zastrzeżeniem § 3, trwać będzie:

od 28 lutego do 30 września 2022 r.

w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 28 lutego do 30 września 2022 r.
od 28 lutego do 23 marca 2022 r.
od 25 marca do 13 kwietnia 2022 r.
od 20 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.
od 4 maja do 10 maja 2022 r.
od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.
od 6 czerwca do 15 czerwca 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2022 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 30 kwietnia do 3 maja 2022 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

11 maja 2022 r. (Święto Szkoły)
5 czerwca 2022 r. (Zielone Świątki)
16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało)

3. sesja egzaminacyjna:

od 18 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

4. wakacje letnie:

od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 1 września do 14 września 2022 r.

6. ustala się ostateczne terminy:
  1) zaliczenia semestru letniego:

14 września 2022 r.

 2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2022/23:

15 września 2022 r.

§ 3.

Organizację ostatniego semestru studiów ustala dziekan na zasadach określonych w § 11 ust. 5
„Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 46/d/05/2019 z 29 maja 2019 r. z późn.zm.

§ 4.

Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 4 października 2021 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 28 lutego 2022 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.
Rozkład zajęć dla studiów niestacjonarnych

Plan dostępny w harmonogramie oraz w załącznikach  na dole strony 

Szkolenie BHP odbędzie się 9.10 w czasie pierwszego zjazdu.

Harmonogram szkolenia BHP i szkolenia dotyczącego praw
i obowiązków studentów – studia niestacjonarne


Uwaga ważny komunikat

Studenci, którzy nie zgłosili się osobiście w wyznaczonym terminie, tj. 4 października br; złożyć ślubowanie, proszeni są o niezwłoczne dostarczenie druku ślubowania do dziekanatu lub przesłania pocztą na adres :

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Politechniki Krakowskiej

Al.Jana Pawła II 37

31-864 Kraków

Niepodpisanie ślubowania w terminie do 14 października 2021r. będzie skutkować niepodjęciem studiów i skreśleniem z listy studentów.

Przypominamy, że druk ślubowania można pobrać z Wirtualnego Dziekanatu przy ogłoszeniu „Komunikat dla studentów I roku”


Terminy zjazdów roku akademickiego 2021/2022

Październik

9/10; 16/17; 23/24

Listopad

6/7; 20/21; 27/28

Grudzień

4/5; 18/19

Styczeń

8/9; 15/16; 22/23


Pierwszy stopień

I rok, I semestr

81A1, 81A2 – Automatyka i Robotyka

81M1 – Mechanika i Budowa Maszyn

81S1, 81S2 – Pojazdy Samochodowe

81T1 – Środki Transportu i Logistyka

II rok, III semestr

82A1-s3 – Automatyka i Robotyka

82M1-s3 – Mechanika i Budowa Maszyn

82S1-s3 – Pojazdy Samochodowe

II rok, IV semestr

82M1-s4 – Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Mechanika Konstrukcji i Materiałów

82S1-s4 – Pojazdy Samochodowe, specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

III rok, VI semestr

83M1 – Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

Drugi stopień

I rok, II semestr

91A6 – Automatyka i Robotyka, specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

91I1 – Inżynieria produkcji, Blok dyplomowania A
91I2 – Inżynieria produkcji, Blok dyplomowania B

Lokalizacja sal

–  TEAMS są to sale wirtualne na platformie Teams, do których linki będą wysłane przez prowadzących

–  sale wm-wsxx  są to sale wirtualne na platformie zoom, do których linki będą wysłane przez wirtualny dziekanat.

– w przypadku braku sali (typu M-04 lub M-05), sale zostaną podane na wykładzie przez prowadzących.
Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych

Zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/22 rozpoczynają się 4 października 2021 r.

podzial_godzin_link

Pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 4 października 2021 r.)  jest tygodniem nieparzystym.

Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie

Uwaga studenci, prosimy o uważne śledzenie zmian w planie zajęć


Uprzejmie informujemy, że studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych, którzy dotychczas nie wzięli udziału w szkoleniu BHP,  powinni odbyć szkolenie w sobotę  9.10.2021 r. (szkolenie przeznaczone dla studentów studiów niestacjonarnych)

W przypadku niezaliczenia szkolenia w tym terminie zostaną Państwo skreśleni z listy studentów WM PK


OZNACZENIA W PLANIE:

Objaśnienia skrótów kierunków:

A – Automatyka i robotyka

B – Inżynieria bezpieczeństwa

I – Inżynieria produkcji

K – Informatyka

L – Inżynieria medyczna / biomedyczna

M – Mechanika i budowa maszyn

S – Pojazdy samochodowe

T – Środki Transportu i Logistyka/ Inżynieria środków transportu / Transport

U – Systemy i urządzenia przemysłowe

W – Inżynieria wzornictwa przemysłowego


zd.., wm-ws.. – zajęcia zdalne

N, N1, N2.., n1, n2…– tydzień nieparzysty

P, P1, P2.., p1,p2… – tydzień parzysty


–  sale wm-wsxx  są to sale wirtualne na platformie zoom, do których linki będą wysłane przez wirtualny dziekanat

– sale zdxx są to sale wirtualne do których linki będą wysłane przez prowadzących

– w przypadku braku sali (typu M4a lab  lub  M4b lab), sale zostaną podane przez prowadzących


1.Wychowanie Fizyczne zima 2021-2022

2.Objaśnienie skrótów zajęć wspólnych

3.Objaśnienie skrótów przedmiotów

4. Lektorat języka angielskiego w semestrze zimowym 2021/2022 odbywa się zdalnie. Studenci I roku zgłaszają się na pierwsze zajęcia z języka zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Studium Języków Obcych:

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/lektorat-na-i-roku-pierwszego-stopnia-studiow/

5.Informujemy wszystkich studentów którzy mają w programie przedmiot wychowanie fizyczne o konieczności zalogowania się w Wirtualnym Sekretariacie i tam wybranie z dostępnych terminów przedmiotu wychowanie fizyczne.

ws.csir.pk.edu.pl

Jest to wskazane do udziału w pierwszych zajęciach Wf i niezbędne do uczestnictwa w kolejnych.

Dodatkowe rezerwacje sal

Uwagi lub propozycje dotyczące rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych proszę zgłaszać przez e-mail:  podzial_stacjonarne@mech.pk.edu.pl