1

Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych

Studia podyplomowe „Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych są organizowane przez Katedrę Pojazdów Szynowych i Transportu.

Program studiów obejmuje zagadnienia:

  • budowy pojazdów szynowych stosowanych w transporcie kolejowym i tramwajowym, a w tym także układów elektrycznych, sterowania i hamowania,
  • systemów i metod projektowania prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych,
  • eksploatacji pojazdów szynowych, a w szczególności niezawodności, bezpieczeństwa oraz zużycia i diagnostyki,
  • analiz LCC i efektywności pojazdów szynowych.

Program został skonsultowany z wiodącymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi i eksploatującymi pojazdy szynowe.

W trakcie studiów przewidziane są wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne ze specjalistami z danej dziedziny.

Informacje i zapisy:

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu

tel.: +48 12 / 628 33 10
e-mail: m-8@pk.edu.pl
http://m8.mech.pk.edu.pl

Ulotka
Technologie Informacyjne w Procesach Produkcyjnych

Studia organizowane są przez Katedrę Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

 

Cel powołania studiów

Propozycja powołania studiów Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych inspirowana jest potrzebą przedstawienia oferty edukacyjnej dla kadry inżynierskiej polskiego przemysłu w zakresie dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

Wymagania

Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, posiadający czynną znajomość obsługi komputera, posiadający czynną znajomość obsługi komputera.
Niezbędne dokumenty:
– karta zgłoszenia na studia podyplomowe, której wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK;
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
– kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
– 1 fotografia, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Organizacja zajęć

Studia prowadzone są systemem zaocznym i trwają dwa semestry.
Program obejmuje 155 godzin zajęć. 75 godzin realizowanych jest w pierwszym semestrze, a 80 godzin w drugim semestrze. Słuchacze zobowiązani są do zaliczenia wszystkich przedmiotów, samodzielnego opracowania pracy końcowej i złożenia egzminu końcowego w formie ustnej. X edycja studiów rozpocznie się 19 października 2019 r.

Świadectwo ukończenia

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych” (dodatkowa opłata 30 zł) słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, którego wzór jest określony w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.
Ocena z toku studiów jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez słuchacza, określoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a następnie podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku po zaokrągleniu.
Wynik studiów, obliczony z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a następnie podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku po zaokrągleniu, jest średnią ważoną następujących ocen:
– ocena pracy końcowej x waga 0,2;
– średnia arytmetyczna ocen z pytań zadanych przez komisję podczas egzaminu końcowego x waga 0,2;
– ocena z toku studiów x waga 0,6.

Informacje i zapisy:

http://m6.mech.pk.edu.pl/pod/index.html?option=com_frontpage&Itemid=1

Mgr Katarzyna Kawecka

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska
al. Jana Pawła II 37,budynek A, pok. A403
31-864 Kraków

E-mail: kawecka@mech.pk.edu.pl
tel. 012 374 32 50
Ekspertyza wypadku drogowego

Studia podyplomowe „Ekspertyza Wypadku Drogowego” organizowane są przez:
Katedrę Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie.

Celem studiów jest szkolenie i dokształcanie uczestników w zakresie problematyki związanej z pełnieniem funkcji biegłego sądowego, zajmującego się opiniowaniem w sprawach wypadków drogowych dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości.

Program studiów:

• problematyka techniczną, obejmująca wybrane zagadnienia: mechaniki ruchu pojazdów, mechaniki zderzeń, nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, powypadkowej diagnostyki pojazdów, ekspertyzy metalograficznej, inżynierii ruchu drogowego,
• problematyka rekonstrukcji i opiniowania wypadków, obejmująca wybrane zagadnienia: mechanoskopii, fotogrametrii, metodyki i techniki rekonstrukcji wypadku (w tym z wykorzystaniem technik komputerowych), zasad i metodyki opiniowania
• problematyka prawna, kryminalistyczna i medyczno-sądowa wypadków drogowych.

Studia przeznaczone są głównie dla osób już pełniących funkcję biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego lub w zakresie wypadków drogowych oraz osób chcących taką funkcję pełnić. Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte w trakcie studiów mogą być również przydatne w pracy rzeczoznawców samochodowych, policjantów zajmujących się likwidacją zdarzeń drogowych, likwidatorów szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych osób związanych zawodowo z zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Studia prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych i trwają jeden rok akademicki (dwa semestry), od października do czerwca.

Zajęcia organizowane są w postaci 7 zjazdów sobotnio – niedzielnych w każdym semestrze.

W soboty zajęcia prowadzone są w godz. 9.00 – 18.30, a w niedziele w godz. 8.00 – 15.00.

Informacje i zapisy:

Katedra Pojazdów Samochodowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37 (budynek G, pokój nr G150)
Tel.: 12 628 35 31, e-mail: m4ekspertyza@mech.pk.edu.pl

Adres do korespondencji:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Pojazdów Samochodowych
Studia Podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego”
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
Studia podyplomowe „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

Studia podyplomowe

„Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej ogłasza nabór na piątą edycję studiów podyplomowych „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”

Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie szybko rozwijającej się metrologii współrzędnościowej począwszy od: obsługi nowoczesnych systemów pomiarowych w tym nowoczesnych oprogramowań, przez zagadnienia wzorcowania systemów współrzędnościowych, omówienie metod oceny dokładności pomiarów, walidacji metod badawczych, prezentacji nowych rozwiązań w zakresie techniki współrzędnościowej i kończąc na akredytacji i systemie zarządzania opartym o wymagania ISO 17025. W celu poprawy jakości procesów produkcyjnych odpowiedzialnych za właściwe monitorowanie i obsługę aparatury pomiarowej oraz procesów kontroli jakości należy zapewnić odpowiedni poziom kompetencji personelu firmy. Dyplom ukończenia oferowanych studiów stanowi gwarancję  posiadania*praktycznej*wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pomiarów techniką współrzędnościową. Studia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów Politechniki Krakowskiej mających obszerne doświadczenie w zakresie tematyki studiów. Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia części wykładów (tylko zagadnień teoretycznych) w formie zajęć on-line, w zależności od sytuacji epidemicznej. Serdecznie zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych, których jakość potwierdzamy posiadanym certyfikatem akredytacji PCA (AP 132).

Informacje i zapisy na stronie:

lmw.pk.edu.pl
Nabór na studia podyplomowe Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive Master of Business Administration (MBA)

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
informuje o:

Naborze na studia podyplomowe Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive Master of Business Administration (MBA)

Informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 zamierzamy uruchomić kolejną XXX edycję studiów.

Program Executive Master of Business Administration (MBA) to nowoczesny model kształcenia stworzony w oparciu o najnowsze trendy, najwyższe standardy akademickie i biznesowe oraz potrzeby rozwojowe kadry menadżerskiej. Został wypracowany dzięki wieloletniej współpracy ekspertów, dydaktyków, licencjonowanych trenerów i praktyków z Central Connecticut State University w Stanach Zjednoczonych i Politechniki Krakowskiej.

Studia obejmują  330 godzin zajęć prowadzonych w systemie 11. modułów tematycznych, pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu biznesu i zarządzania na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Ukończenie „Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu” upoważnia do otrzymania dyplomu i świadectwa MBA oraz certyfikatu „Central Connecticut State University”.

Czytaj więcej –> http://biznes.pk.edu.pl/