1

Mechanical design (studia I stopnia w j. angielskim)

Specjalność jest adresowana do kandydatów i studentów chcących nabyć umiejętność podstaw konstruowania maszyn, zarówno w zakresie teoretycznym jak i stosowania komputerowych metod wspomagania konstrukcji na bazie teoretycznej modułów podstawowych i kierunkowych z zakresu inżynierii mechanicznej. Z uwagi na szeroki profil badawczy Wydziału oraz wybieralność modułów specjalistycznych, zakres programu obejmuje podstawy konstruowania różnego typu maszyn, w tym: akceleratorów cząstek, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pojazdów samochodowych i szynowych, maszyn roboczych i maszyn transportu bliskiego. Realizowany program studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów specjalnościowych, kładzie nacisk na nabycie wiedzy w zakresie budowy modeli oraz zastosowania wspomagania komputerowego do projektowania konstrukcji. Celem kształcenia jest w szczególności zdobycie umiejętności z: – projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych maszyn, – podstaw modelowania konstrukcji przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, – podstaw projektowania, przeprowadzania i interpretacji badań doświadczalnych, – stosowania metod CAD. Adresatami specjalności są również studenci zagraniczni  oraz podejmujący studia w ramach wymiany międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus.
Computational mechanics / Advanced computational mechanics(studia I / II stopnia w j. angielskim)

Specjalności są ona adresowane do kandydatów i studentów chcących w znaczący sposób poszerzyć swoją wiedzę w zakresie mechaniki i zastosowania wspomagania komputerowego do projektowania konstrukcji. Adresatami specjalności są również studenci zagraniczni  oraz podejmujący studia w ramach wymiany międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus. Realizowany program studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów specjalnościowych, kładzie nacisk na wszechstronne przygotowanie teoretyczne w zakresie mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów i mechaniki ośrodków ciągłych, teorii sygnałów oraz na wykorzystanie współczesnych narzędzi komputerowych. Celem kształcenia jest  w szczególności na zdobycie umiejętności: – stosowania w praktyce metod numerycznych i komputerowych w tym tworzenia własnych programów obliczeniowych, – modelowania konstrukcji przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, w tym prowadzenia analiz zaawansowanych (analiza zjawisk o charakterze przejściowym, analiza sprzężonych pól mechano-akustycznych, mechano-elektrycznych, mechano-magnetycznych, mechano-termicznych, analiz przepływowych – CFD), – prowadzenia pomiarów zjawisk dynamicznych przy wykorzystaniu cyfrowych torów pomiarowych oraz nowoczesnych metod analizy sygnałów. Przyjmuje się, że programy I stopnia i II stopnia studiów tworzą integralną całość i pozwalają na holistyczne wykształcenie magistra inżyniera. Ukończenie tej specjalności w naturalny sposób skłania do podjęcia studiów w ramach Szkoły doktorskiej. Studenci i absolwenci powinni nabyć umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich zarówno na terenie kraju, jak i w ośrodkach zagranicznych, szczególnie w międzynarodowych ośrodkach naukowych, takich jak CERN. Wyróżniający się absolwenci mają stanowić kadrę Instytutów naukowych oraz biur konstrukcyjnych.