Specjalności na kierunku AiR PDF Drukuj Email

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności:

1. Automatyzacja Systemów Wytwarzania.
2 .Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych.
3. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń.
4. Mechatronika

 
Automatyzacja Systemów Wytwarzania PDF Drukuj Email

Specjalność przygotowuje do rozwiązywania problemów automatyzacji zarówno lokalnych stanowisk wytwarzania, jak i kompleksowych systemów wytwórczych (w szczególności w przemyśle elektromaszynowym). Nabyta wiedza daje podstawy do podjęcia współpracy z zespołami specjalistów mechaników, informatyków, elektroników i automatyków. Wiedza z zakresu systemów komputerowego wspomagania CAx, umiejętność programowania sterowników, mających zastosowanie w zautomatyzowanych systemach obróbkowych, w przemyśle spożywczym, papierniczym, w energetyce itd. oraz umiejętność korzystania z zaawansowanych programów komputerowych, wspomagających projektowanie procesów i systemów wytwarzania, to cechy nowoczesnego inżyniera mechanika, który w przemyśle podejmuje zadania związane z automatyzacją procesów wytwarzania.

Kierownik specjalności: Dr hab. inż. Jan Duda, Prof. PK

 
Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych PDF Drukuj Email

Specjalność ta jest ukierunkowana na nowoczesne zastosowania technik informatycznych w systemach produkcyjnych. Absolwent otrzymuje szeroką wiedzę o charakterze narzędziowym z zakresu technologii informatycznych stosowanych w systemach produkcyjnych, takich jak: sieci komputerowe i technologie internetowe, programowanie układów sterowania, projektowanie systemów ekspertowych, zaawansowane techniki CAD/CAM, systemy i zastosowania inżynierskie MES, komputerowe systemy zarządzania i sterowania produkcją, komputerowa analiza obrazu oraz metody komputerowe dla inżynierów. W swojej specyfice specjalność nie koncentruje się na jednorodnej tematyce inżynierskiej, a przedstawia szeroką gamę problemów zorientowanych na zastosowania technologii informatycznych w procesie rozwoju wyrobu, w tym zwłaszcza: kreowaniu konstrukcji, realnym i wirtualnym wytwarzaniu, inteligentnym sterowaniu i zarządzaniu produkcją. Specjalność Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych jest z założenia nastawiona na kandydatów zainteresowanych zdobyciem wiedzy o szerokim zakresie, zapewniającym dużą elastyczność na współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy. Dzięki programowi uwzględniającemu trendy rozwojowe najnowszych technologii, oferuje solidne podstawy zarówno w procesie poszukiwania satysfakcjonującego miejsca pracy, jak również dalszego kształcenia, niezbędnego w dynamicznie rozwijającym się świecie.

Kierownik specjalności: Dr hab. inż. Jerzy Zając, Prof. PK

 
Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń PDF Drukuj Email

Kształcenie na specjalności "Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń" obejmuje zagadnienia: budowy i diagnostyki maszyn oraz modelowania z zastosowaniem technik komputerowych. Zarówno treści, jak i zakres przedmiotów specjalnościowych uwzględniają fakt, że istotnym elementem nowoczesnego wykształcenia jest obecnie możliwość profesjonalnego korzystania ze współczesnych narzędzi komputerowego zapisu konstrukcji, analizy i syntezy ruchu oraz multimedialnych systemów przekazu informacji. Szczególnie projektowanie maszyn oraz układów sterowania i automatyzacji, jak również obsługa badań i diagnozowania maszyn są obecnie zdominowane przez technikę cyfrową. Stąd na specjalności "Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń" szczególną wagę przywiązuje się do stosowania nowoczesnych programów i systemów CAD w procesie edukacji, mając na uwadze zastosowanie zdobytych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej. Specjalność dając wysokie wykształcenie inżynierskie, stanowi dobre przygotowanie w zakresie technik komputerowych w aspekcie potrzeb przemysłu.

Kierownik specjalności:  Dr. hab. inż. Andrzej Sobczyk, Prof.PK

Więcej…
 
Mechatronika PDF Drukuj Email

Absolwent tej specjalności posiada wykształcenie w zakresie modelowania, konstruowania i obsługiwania współczesnych urządzeń mechatronicznych o wysokim stopniu integracji układów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Posiada wiedzę z przedmiotów ogólnych z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki i informatyki oraz specjalnościowych, w tym znajomość konstrukcji czujników, układów wykonawczych (aktuatorów), sterowników i sieci informatycznych. Potrafi opracowywać algorytmy i programy sterowania układami wykonawczymi urządzeń mechanicznych. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę o konstrukcji sieci informatycznych (CAN, magistrale optyczne, sieci bezprzewodowe), algorytmach przesyłu danych. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie diagnostyki i obsługiwania układów mechatronicznych, szczególnie pojazdów samochodowych i szynowych, maszyn roboczych i robotów przemysłowych. Zdobyta wiedza pozwala na dalszą specjalizację w dziedzinie mechaniki, elektroniki, informatyki i w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych, w zależności od specyfiki podejmowanej pracy zawodowej. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach projektujących i produkujących pojazdy samochodowe, maszyny robocze, automatykę przemysłową, aparaturę diagnostyczną, oraz w sferze marketingu i eksploatacji tych urządzeń, np. jako doradcy serwisowi, jak również w szkolnictwie i instytutach naukowo badawczych.

Kierownik specjalności: Dr hab. inż. Andrzej Gajek