Rekrutacja na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/18 PDF Drukuj Email

13 lipca 2017 r.

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, kan­dy­da­tom zdającym egzamin na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego przysługuje prawo do osobistego wglądu do prac egzaminacyjnych oraz protokołu oceny tych prac. Wgląd do prac egzaminacyjnych oraz protokołu oceny odbędzie się 13 lipca 2017 r. (czwartek), o godzinie 10:00, w sali A118 (al. Jana Pawła II 37, I piętro) warunkiem koniecz­nym do umoż­li­wie­nia wglądu do prac i proto­kołu oceny jest zło­żenie przez Kandydata stosow­nego wnios­ku w sie­dzi­bie Wydzia­łowej Komi­sji Rekru­ta­cyj­nej (al. Jana Pawła II 37, pok. A19) lub pocz­tą elektro­nicz­ną (wniosek z pod­pisem Kandy­data), w ter­minie do 12 lipca 2017 r., do godz. 10:00.

Wniosek o umożliwienie wglądu do prac egzaminacyjnych.


12 lipca 2017 r.

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na Wydział Mecha­nicz­ny Politech­niki Kra­kowskiej, w dniu 12 lipca 2017 zostały ogłoszone wyniki egzaminu wstępnego z predyspozycji plastycznych i technicznych na kieru­nek Inży­nieria wzor­nictwa prze­mys­ło­we­go. Wyniki można sprawdzić logując się na indywidualne konto w systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy zdali egzamin proszeni są o dostarczenie do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (Budynek A, pok. A19 znajdujący się na parterze) kompletu dokumentów. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w serwisie rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej.

 


10 lipca 2017 r.

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 10 lipca 2017 r. zostały ogłoszone listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowe. Informacje dotyczące umieszczenia na listach można również sprawdzić logując się do systemu rekrutacyjnego Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia proszeni są o dostarczenie do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (Budynek A, pok. A19 znajdujący się na parterze) kompletu dokumentów. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na kierunek alternatywny, a na kierunku podstawowym umieszczeni są na liście rezerwowej również proszeni są o składanie kompletu dokumentów, gdyż w przypadku nie dostarczenia dokumentów nie będą brani pod uwagę na listach rezerwowych.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego ustaliła następujące limity punktów niezbędnych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Mechanicznym:

Lp.

Kierunek

Zakwalifikowany do przyjęcia

Lista rezerwowa

1

Automatyka i Robotyka

100

92

2

Energetyka

48

40

3

Inżynieria biomedyczna

106

94

4

Inżynieria bezpieczeństwa

46

---

5

Inżynieria materiałowa

40

---

6

Inżynieria produkcji

56

40

7

Informatyka stosowana

104

98

8

Mechanika i budowa maszyn

76

50

9

Transport

58

46

 


 

10 lipca 2017 r.

Egzamin wstępny z predyspozycji plastycznych i technicznych na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego, prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37. Przydział kandydatów do poszczególnych sal egzaminacyjnych można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym. Regulamin egzaminu wstępnego znajduje się w serwisie rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej.

 


1 czerwca 2017 r.

Dnia 1 czerwca 2017 r. rozpoczęła się rejestracja elektroniczna kandydatów na stacjonarne i nie­sta­cjo­narne studia I i II stopnia prowadzone na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Rejestracja zakończy się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

ZAREJESTRUJ SIĘ --->

ZALOGUJ SIĘ --->

 


 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Mechanicznego

al. Jana Pawła 37
31-864 Kraków

Budynek A, pok. A19

tel. (12) 628-36-10
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DYŻURY:

Podczas rekrutacji WKR dyżuruje od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00