Specjalności na Energetyce PDF Drukuj Email

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności:

1. Energetyka Odnawialna (EO).
2. Silniki Spalinowe (SS).
3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).
4. Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska (UiIOS)

 
Energetyka Odnawialna PDF Drukuj Email

Przyszłość energetyki, w świetle zmian wprowadzanych w krajach Unii Europejskiej i tendencjami zmian wprowadzanych w energetyce światowej, związana będzie z odnawialnymi źródłami energii. Procesy zmian przyspieszają nie tylko względy ekologiczne ale również wzrost cen paliw podstawowych proporcjonalnie do wyczerpywania się ich zasobów naturalnych i coraz większych nakładów finansowych na ich wydobycie. W Polsce również rośnie udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Za tymi zmianami powinny nadążać zmiany w kształceniu inżynierów na kierunku Energetyka, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia specjalistów ze znajomością odnawialnych źródeł energii.
Absolwent specjalności Energetyka odnawialna jest przygotowany z zakresu z wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, jej przesyłania oraz dystrybucji. Posiada wiedzę obejmującą między innymi takie zagadnienia jak: produkcja energii pochodząca ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych, oraz procesy toryfikacji i zgazowania biomasy.
Ponadto posiada umiejętności obliczania i projektowania oraz doboru: turbin i elektrowni wodnych, instalacji solarnych-kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Potrafi zaprojektować instalacje geotermalne. Ma przygotowanie do obliczeń mikrosiłowni i potrafi je zastosować jako rozproszone źródła energii. Dysponuje wiedzą pozwalającą mu na projektowanie, instalowanie i użytkowanie instalacji i systemów energetycznych bazujących na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Absolwenci specjalności Energetyka odnawialna są odpowiednio przygotowani do wykonywania zadań badawczych, a dzięki umiejętnościom określania potrzeb energetycznych i dokonywania odpowiedniego wyboru, również projektowych. Posiada praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami komputerowymi: CAD, MES, CFD, OZC, CO przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Absolwenci specjalności Energetyka odnawialna mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawniają one do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.
Absolwenci studiów I stopnia uzyskując tytuł inżyniera są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na wybranej specjalności.

 
Silniki Spalinowe PDF Drukuj Email

Program studiów na specjalności Silniki Spalinowa umożliwia rozwinięcie ogólnych inżynierskich umiejętności w dziedzinie budowy maszyn, w oparciu o wiedzę podstawową zdobytą na poprzednich latach studiów i zastosowaniu tej wiedzy w zakresie budowy, badań i użytkowania silników spalinowych. Specjalność ta kształci specjalistów w zakresie silników spalinowych różnych typów i wielkości, silników przepływowych oraz ich specjalistycznego osprzętu. Profil tej specjalności obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, technologiczne oraz eksploatacyjne.
Absolwent posiada umiejętność stosowania wiedzy podstawowej do rozwiązywania zagadnień technicznych związanych z działaniem silników i ich osprzętu, jak i również z ich konstrukcją, technikami wytwarzania i eksploatacją. Cechuje go znajomość problematyki badań silników spalinowych i ich osprzętu, a także badań wybranych elementów i zespołów, przy stosowaniu nowoczesnej, specjalistycznej aparatury pomiarowej i wykorzystaniu zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent zapoznany jest z współczesnymi kierunkami rozwojowymi w dziedzinie silników spalinowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed skażeniami motoryzacyjnymi. Posiada wiedzę w zakresie technologii nowych paliw i materiałów eksploatacyjnych.
Uzyskana wiedza i przygotowanie do pracy zawodowej stwarzają możliwości zatrudnienia absolwentów w zasadzie we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z budową i eksploatacją maszyn, a szczególnie w przemyśle silnikowym, specjalistycznych instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach użytkujących silniki spalinowe, bazach transportowych, stacjach diagnostycznych i specjalistycznych stacjach obsługi samochodów.

 
Systemy i Urządzenia Energetyczne PDF Drukuj Email

Absolwenci specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne posiadają wykształcenie w zakresie technologii energetycznych, projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
Dużą wiedzę zdobywają w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Zdobywają umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji dużych elektrociepłowni miejskich oraz w zakresie projektowania, wykonawstwa i użytkowania indywidualnych instalacji grzewczych (instalacje centralnego ogrzewania).
Potrafią przeprowadzić obliczenia procesowe i wytrzymałościowe oraz zaprojektować maszyny i urządzenia energetyczne w tym kotły parowe i gazowe, generatory elektryczne, pompy, sprężarki i wentylatory, rurociągi parowe i wodne.
W czasie studiów zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu projektowania i modelowania z użyciem komercyjnych programów CAD (projektowanie komputerowe), MES (metoda elementów skończonych) i programów CFD (komputerowe modelowanie przepływów). Przygotowani są również z zakresu podstaw informatyki i automatyzacji procesów przemysłowych. Zdobywają umiejętność samodzielnego pisania programów komputerowych w różnych językach programowania. Mają szeroką wiedzę z zakresu pomiarów przepływowych, cieplnych i elektrycznych. Absolwenci tego kierunku posiadają dobre przygotowanie z zakresu techniki cieplnej, w tym z obliczeń i projektowania wymienników ciepła, procesów spalania, wentylacji i klimatyzacji i instalacji uzdatniania wody.
Absolwenci tej specjalności są również specjalistami w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii takich jak: energia wody, spalanie biomasy, energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna oraz ogniw paliwowych i baterii fotowoltaicznych. Posiadają dobre przygotowanie z zakresu elektrowni jądrowych i rozproszonych źródeł energii: zespoły silnik spalinowy-generator, turbina gazowa-generator.
Studenci specjalności Systemy i urządzenia energetyczne uzyskują również gruntowną wiedzę w zakresie projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń ochrony środowiska w energetyce. Posiadają umiejętności w zakresie zmniejszania emisji zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych do powietrza atmosferycznego i wody, eliminacji skażenia, utylizacji odpadów oraz wibroakustycznego kształtowania środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie uciążliwości hałasu w energetyce cieplnej i motoryzacji. Szczególna uwaga zwrócona jest na zasady projektowania urządzeń do odpylania spalin z elektrowni jak również usuwania dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Absolwenci kierunku posiadają również wiedzę z zakresu zagospodarowania odpadów stałych z elektrowni, składowanych na składowiskach żużla i popiołu).

 
Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska PDF Drukuj Email

Absolwent specjalności Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska jest przygotowany do: projektowania, budowy, eksploatacji, pomiarów oraz prac naukowo badawczych w zakresie systemów i urządzeń do ochrony środowiska, a także realizacji zadań inwestycyjnych. Dotyczy to: maszyn i urządzeń do ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, konstrukcji i technologii wykonania urządzeń stosowanych w oczyszczalniach mechanicznych, chemicznych i biologicznych, ochrony gleb poprzez budowę i eksploatację urządzeń do utylizacji odpadów oraz regeneracji gleby, zabezpieczeń stosowanych w ochronie przed hałasem i wibracjami, pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie oraz metod prowadzenia monitoringu, prowadzenia prac naukowo - badawczych i rozwojowych w zakresie konstrukcji oraz systemów i urządzeń ochrony środowiska w przemyśle, ograniczenia niskiej emisji.