Egzamin dyplomowy PDF Drukuj Email

Szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

Więcej…
 
Informacje dla instytutów dyplomujących i studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego PDF Drukuj Email

 

Informacje dla instytutów dyplomujących

 

I.
Za instytut dyplomujący uważa się instytut, który prowadzi specjalność.

II.

 

Za organizację, przeprowadzenie egzaminu dyplomowego oraz poprawność wypełnienia protokołu egzaminacyjnego odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

III.

Korekta protokołu, która wynikła z błędu rachunkowego (nie powodująca zmianę oceny) wymaga podpisu jednego z członów komisji (w pierwszej kolejności przewodniczącego). W przypadku innych zmian korektę ocen muszą zatwierdzić podpisem wszyscy członkowie komisji.

 

Dodatkowe dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

 

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej i w formie elektronicznej (zgodność formy elektronicznej z formą pisemną musi być potwierdzona przez promotora jego podpisem umieszczonym na nośniku CD).
 2. Zdjęcia do dyplomu 4 szt (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.
 3. Ksero dowodu osobistego – potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 4. Dowód wpłaty za druk dyplomu 60 zł.
 5. Student, który życzy sobie jeden egzemplarz odpisu dyplomu w języku obcym wypełnia odpowiednie miejsce na podaniu, dokonuje opłaty 40 zł  + 1 zdjęcie (takie samo jak w punkcie 3, o wym. 4,5 x 6,5).
 6. Student może otrzymać odpisy dyplomu w jednym wybranym przez siebie języku obcym (angielski, niemiecki , francuski, hiszpański rosyjski).
 7. Wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego student oddaje kartę odejścia.
 8. Legitymację studencką student zwraca wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego lub w dniu egzaminu dyplomowego (z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).
 9. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego po skreśleniu składa podanie
  o jednokrotne wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
 10. Instytut składa w dziekanacie komplet dokumentów + skład komisji egzaminacyjnej + załączniki najpóźniej do godz. 10.00 - 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
 11. Studenci skreśleni z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy dyplomowej zobowiązani są (po zatwierdzeniu pracy przez promotora) zgłosić do instytutu dyplomującego chęć wprowadzenia pracy do systemu ASAP. Jednostki dyplomujące przekazują listę takich studentów do dziekanatu najpóźniej 20 dni przed obroną.
 12. Załączniki:

1)      Strona tytułowa*.
2)      Druga strona pracy*.
3)      Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich (wymagana zgoda dziekana jeżeli praca ma kilku autorów)*.
4)      Podanie o dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
5)      Opinia promotora oraz oświadczenie promotora.
6)      Recenzja pracy dyplomowej.
7)      Podanie o odpis dyplomu w języku obcym i odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
8)      Karta odejścia.
9)      Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów).
10)  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
11)  Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej + wydruk pierwszej strony raportu podobieństwa.

 

*załączniki 1-3 umieszczane są w pracy

 
Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej PDF Drukuj Email

Załącznik 1. Strona tytułowa.
Załącznik 2. Druga strona pracy.
Załącznik 3. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
Załącznik 4. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Załącznik 5. Opinia promotora.
Załącznik 6.
Oświadczenie promotora.
Załącznik 7. Recenzja pracy dyplomowej.
Załącznik 8. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.

Załącznik 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wydruk ocen z ostatniego semestru studiów, z wirtualnego dziekanatu
Załącznik 10. Karta odejścia.
Załącznik 11. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym i odpis suplementu
do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

Załącznik 12. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów)
Załącznik 13. Kwestionariusz cudzoziemca - absolwenta studiów w Polsce.
OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ

 
Zasady ogólne PDF Drukuj Email

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 24 kwietnia 2015 r.

 
Praca dyplomowa PDF Drukuj Email

Informacja dla studentów przygotowujących pracę dyplomową

Student kończący studia zobowiązany jest do złożenia egzemplarza pracy dyplomowej: w formie drukowanej dwustronnie i w formie elektronicznej. Wymagania stawiane obydwu formom pracy przedstawione zostały poniżej.

Więcej…