Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2017 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz

 1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub pokrewne
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 4. były zatrudnione przez co najmniej 4 lata na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego,
 5. posiadają doświadczenie w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych, w szczególności  w zakresie badań wytrzymałościowych materiałów,
 6. posiadają wiedzę z zakresu materiałów polimerowych, biomateriałów, inżynierii tkankowej oraz metod badań biomateriałów i tkanek, niezbędną w realizacji zajęć dydaktycznych,
 7. posiadają dorobek naukowy w zakresie materiałów polimerowych, biomateriałów i tkanek oraz metod ich badań (udział w konferencjach naukowych, publikacje, itp.),
 8. posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków i realizacji projektów naukowo-badawczych oraz umiejętność zarządzania projektami,
 9. posiadają umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych,
 10. posiadają umiejętności administracyjno-organizacyjne.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do dnia 28 IV 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 8 V 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.