Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (4) PDF Drukuj Email

M6-110-189/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. z późn. zm. oraz § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 września 2017 r.

stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 1. stopień doktora nauk technicznych,
 2. predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. udokumentowaną znajomość języka obcego(preferowany j. angielski),
 4. umiejętność pozyskiwania środków na projekty badawcze lub organizacyjne ,
 5. umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi,
 6. sprecyzowany obszar badawczy do dalszego rozwoju naukowego,
 7. uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 8. udokumentowany dorobek publikacyjny z obszaru inżynierii produkcji, zarządzania przedsięwzięciami,
 9. umiejętności organizacyjne,
 10. dodatkowe uprawnienia i szkolenia w zakresie prowadzenia badań.

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 w terminie do dnia 2.06.2017 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji
  ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego
 7. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 9.06.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.