Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo - dydakt. z hablilitacją w Instytucie Konstrukcji Maszyn PDF Drukuj Email

M-3/180-180/2017
(M-3/180-178/2017)

 

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

o g ł a s z a

 

KONKURS

na objęcie z dniem 01.10.2017r.
stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego z habilitacją
w Instytucie Konstrukcji Maszyn
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną, spełniają określone
w Ustawie z dnia 27.07.2005r. prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114 ust5) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki §87 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z roku 2016 oraz które:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora inżyniera habilitowanego w dyscyplinie Mechanika lub Budowa i Eksploatacja Maszyn,
  2. mają odpowiedni dorobek zawodowy lub praktykę zawodową,
  3. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
  4. posiadają umiejętności posługiwania się programami CAD,
  5. posiadają dorobek naukowo-badawczy lub projektowy,
  6. odbyły szkolenie pedagogiczne lub posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych,
  7. Politechnika Krakowska będzie ich jedynym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do JM Rektora PK,
  2. Życiorys,
  3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, 31 -864 Kraków, al. Jana Pawła II 37,
budynek A, pok. nr A317, tel. 12 628 34 09, w terminie do 30.08.2017 r:

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 05.09.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
i dokumentowania przebiegu zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

„Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata”.