Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

M-1/11/284/2017

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.110 ust.1, art.114 ust.1 art.116 ust.1  Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
oraz §83 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
ogłasza

KONKURS
na objęcie z dniem 1 lutego 2018 r.
stanowiska profesora zwyczajnego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Katedrze Mechaniki Ciał Odkształcalnych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika
 2. prowadzą aktywną działalność naukową i wykażą znaczący dorobek naukowy w specjalności Mechanika Ciał Odkształcalnych
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej (co najmniej dwa promotorstwa prac doktorskich)
 4. mają osiągnięcia dydaktyczne, w tym co najmniej piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
 5. wykazują aktywność w zakresie recenzowania artykułów naukowych i opiniowania projektów naukowo-badawczych
 6. mają doświadczenie w recenzowaniu prac doktorskich i opracowywaniu opinii w postępowaniach habilitacyjnych
 7. mają w dorobku międzynarodową współpracę naukowo-badawczą
 8. wykazują aktywność organizacyjną w zakresie kierowania zespołami i organizacji procesu dydaktycznego
 9. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do 3.01.2018 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie        prawdziwości przekazywanych informacji,
 4. Autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
 5. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego,
 6. Wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego,
 7. Informację o kształceniu kadry,
 8. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.


Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale jest planowane do 5.01.2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.