Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (2) PDF Drukuj Email

M-04/D/366/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza

konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego
(objęcie stanowiska z dniem 01.03.2018 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 2) z późn. zm. i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn,
 • mają udokumentowany znaczny dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi lub wybitne osiągnięcia projektowe,
 • prowadzą aktywną działalność naukowo-badawczą (patenty, udział w realizacji projektów badawczych i prac na rzecz przemysłu, uczestnictwo w zespołach eksperckich etc.),
 • mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
  z zakresu: budowa i badania pojazdów samochodowych, teoria ruchu pojazdów, zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego,
 • informację o kształceniu kadry,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa: 03.01.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 05.01.2018 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 15.01.2018 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).