Ogłoszenia
Wernisaż wystawy prac dyplomowych 2017 PDF Drukuj Email

 
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej PDF Drukuj Email

M-07/D/215/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 .11. 2017 r.
stanowiska wykładowcy

w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Zakładzie Metod Obliczeniowych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Informatyka Stosowana lub pokrewnym,
 2. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 3. posiadają predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną,
 4. mają doświadczanie w pracy dydaktycznej (np. staż przygotowujący do pracy nauczyciela akademickiego),
 5. odbyły szkolenie pedagogiczne lub  uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 6. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 7. posiadają umiejętności z zakresu programowania i obliczeń symbolicznych (w szczególności znajomość pakietu Maple) oraz wiedzę z zakresu metod numerycznych i metod komputerowych w mechanice, także metod sztucznej inteligencji
 8. dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku naukowego oraz potwierdzone uczestnictwo w konferencjach naukowych, a także gotowość do pomocy w pracach naukowych prowadzonych w jednostce

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106, tel. 12 628-36-30 w terminie do dnia 9 października 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 11 października 2017r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków,
al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 12.10.2017r

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Konkurs - Małopolska Noc Naukowców PDF Drukuj Email

 
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(objęcie stanowiska z dniem 1.10.2017 r.)

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalności dynamika maszyn lub pokrewnej;
 2. posiadają znaczący dorobek naukowy w zakresie dynamiki układów materialnych oraz teorii sygnałów, udokumentowany publikacjami
  i referatami na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 3. posiadają dorobek w zakresie uczestnictwa w projektach badawczych;
 4. mają w dorobku współpracę międzynarodową;
 5. mają osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, z co najmniej jednym otwartym przewodem doktorskim pod swoim promotorstwem;
 6. posiadają doświadczenie pedagogiczne w zakresie prowadzenia wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratorium (w tym komputerowego) i prac dyplomowych w zakresie specjalności Instytutu;
 7. są przygotowane do prowadzenia zajęć (w tym również w języku angielskim ) z przedmiotów mechanika ogólna, numeryczne metody w zagadnieniach drganiowych i akustycznych, modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych, teoria sygnałów, analiza sygnałów w anatomii klinicznej;
 8. posiadają czynną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 9. mogą wskazać Politechnikę Krakowską jako swoje podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrazić zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dla kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym, a także dla uprawnień Wydziału do nadawania stopni naukowych.

Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. A,pok. A18 w godz. 7.30-14.30) następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora PK,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów:

 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 19.09.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 20.09.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu rekrutacji  i dokumentowania  przebiegu  zatrudnienia,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.110 ust.1, art.114 ust.1 art.116 ust.1  Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r.
z poźn. zm. oraz §83 Statutu Politechniki Krakowskiej
ogłasza

KONKURS
na objęcie z dniem 1 października 2017 r.
stanowiska profesora zwyczajnego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Katedrze Mechaniki Ciał Odkształcalnych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora nauk technicznych
 2. zajmują wybitną pozycję w dyscyplinie Mechanika
 3. prowadzą aktywną działalność naukową i wykażą znaczący dorobek naukowy
  w specjalności Mechanika Ciał Odkształcalnych
 4. mają znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej (co najmniej dwa promotorstwa prac doktorskich) i kierowaniu zespołami
 5. mają osiągnięcia dydaktyczne, w tym co najmniej piętnastoletnie doświadczenie
  w prowadzeniu zajęć oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim
 6. wykażą się udziałem w komitetach czasopism naukowych i konferencji, recenzowaniu artykułów
 7. mają doświadczenie w recenzowaniu prac doktorskich, opiniowaniu w postępowaniach habilitacyjnych lub w sprawie tytułu naukowego
 8. wykażą się współpracą międzynarodową w ramach projektów naukowych
 9. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

 

Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. A, pok. A18 w godz. 7.30-14.30 tel.12 628-34-79) w dwóch egzemplarzach następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie        prawdziwości przekazywanych informacji,
 4. Autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
 5. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego,
 6. Wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego,
 7. Informację o kształceniu kadry,
 8. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 11.09.2017 r

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 15.09.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 108