Ogłoszenia
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. z poźn. zm.
oraz §88 Statutu Politechniki Krakowskiej
ogłasza
KONKURS
na objęcie z dniem 1 października 2017 r.
stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Katedrze Mechaniki Ciał Odkształcalnych
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. mają tytuł zawodowy magistra inżyniera, z preferencją dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalności Mechanika Konstrukcji i Materiałów,
 2. uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów,
 3. są zainteresowane pracą naukowo-badawczą i mają do tego predyspozycje,
 4. mają przygotowanie w zakresie metod analizy i optymalizacji konstrukcji, w tym problematyki optymalizacji topologicznej,
 5. posiadają dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i referatami konferencyjnymi,
 6. mają doświadczenie w prowadzeniu obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem pakietów Ansys, Ansys Fluent, Ansys Workbench,
 7. znają zaawansowane programy grafiki inżynierskiej (Catia, SolidWorks), mają doświadczenie w zakresie modelowania 3D
 8. posiadają umiejętność pracy i programowania w środowisku Matlab,
 9. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 10. odbyły staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego,
 11. wyrażają gotowość do podjęcia obowiązków dydaktycznych, również na studiach niestacjonarnych oraz wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

 

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do 11.09.2017 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej.
 2. Życiorys.
 3. Odpisy dyplomu oraz odpowiednich certyfikatów, zaświadczeń potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji, w tym wykaz dorobku naukowego.
 4. List motywacyjny.
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy


Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale jest planowane do 15.09.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Żegnamy Ś.P. Prof. dr hab. inż. Józefa Knapczyka PDF Drukuj Email

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 7 sierpnia 2017 roku, w wieku 76 lat, zmarł

ś. p.

Prof. dr hab. inż.

Józef Knapczyk

Wieloletni Pracownik, Kierownik Katedry Budowy Pojazdów Samochodowych, Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych,

Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń inżynierów i naukowców

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 sierpnia, w poniedziałek, o godz. 1220

na Cmentarzu Rakowickim.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Dyrektor i Pracownicy

Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

Politechniki Krakowskiej

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PDF Drukuj Email

M6/110/438/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

starszego wykładowcy

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)

w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz takie, które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Automatyka i Robotyka, Budowa i Eksploatacja Maszyn lub pokrewnej;
 • posiadają co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu modelowania, symulacji i sterowania procesami dyskretnymi,
 • posiadają uprawnienia pedagogiczne;
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe, itp.),
 • mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32 50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys naukowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty lub zaświadczenia.

Termin składania dokumentów upływa dnia 4.09.2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 6.09.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 

 
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych PDF Drukuj Email

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(objęcie stanowiska  1 października 2017 r.)
w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz które:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn
 2. mają znaczny dorobek naukowy lub twórczy z zakresu modelowania numerycznego
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi,
  lub wybitne osiągnięcia projektowe


Kandydaci powinni złożyć na Wydziale Mechanicznym (Kraków, al. Jana Pawła II 37 –bud. A, pok. A18 w godz. 7.30-14.30 następujące dokumenty:

1.    Podanie skierowane do JM Rektora PK,
2.    Życiorys,
3.    Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

 • autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego
 • informację o kształceniu kadry

Termin składania podań upływa dnia 30 sierpnia 2017 roku.


Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia  8 września 2017 roku.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu
rekrutacji  i dokumentowania  przebiegu  zatrudnienia,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Złożone dokumenty można będzie odebrać przy al. Jana Pawła II 37 – bud. A, pok. A18 w godz. 7.30-14.30 do dnia 14.09.2017r.Dokumenty, które nie zostaną odebrane tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Mechaniki Stosowanej (2) PDF Drukuj Email

M-1/011/195/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2017 r.
stanowiska starszego wykładowcy

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Katedrze Dynamiki Układów Materialnych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; oraz (zgodnie z art.116, ust. 1) spełniają dodatkowo warunki § 89 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016:

 1. posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub pokrewne,
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 4. pracowały przez co najmniej siedem lat, prowadząc zajęcia dydaktyczne,
 5. mają znaczne osiągnięcia w pracy zawodowej, w doskonaleniu metod nauczania i opracowywaniu pomocy dydaktycznych, stanowisk laboratoryjnych itp.,
 6. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 7. posiadają doświadczenie i zamiłowanie w planowaniu, przygotowywaniu  oraz realizacji badań doświadczalnych, w szczególności  w zakresie dynamiki maszyn i biomechaniki,
 8. posiadają wiedzę i umiejętność stosowania w praktyce pomiarowej oprogramowania LabVIEW i Matlab,
 9. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do dnia 4 IX 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji
 4. Udokumentowanie dorobku dydaktycznego (skrypty, materiały wykładowe itp.)
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale jest planowane do dnia 8 IX 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania
przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 108