Ogłoszenia
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Mechaniki Stosowanej (1) PDF Drukuj Email

M-1/011/194/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2017 r.
stanowiska starszego wykładowcy

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; oraz (zgodnie z art.116, ust. 1) spełniają dodatkowo warunki § 89 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016:

 1. posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub pokrewne,
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 4. pracowały przez co najmniej siedem lat, prowadząc zajęcia dydaktyczne,
 5. mają znaczne osiągnięcia w pracy zawodowej, w doskonaleniu metod nauczania i opracowywaniu pomocy dydaktycznych, stanowisk laboratoryjnych, itp.,
 6. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 7. posiadają doświadczenie w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych, w szczególności  w zakresie badań wytrzymałościowych materiałów oraz metod eksperymentalnych w mechanice konstrukcji i inżynierii biomedycznej,
 8. posiadają wiedzę z zakresu wytrzymałości materiałów, metod doświadczalnej analizy odkształceń i naprężeń, biopomiarów oraz biomechaniki inżynierskiej, niezbędną w realizacji zajęć dydaktycznych,
 9. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do dnia 4 IX 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji
 4. Udokumentowanie dorobku dydaktycznego (skrypty, materiały wykładowe itp.)
 5. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 8 IX 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej PDF Drukuj Email

M5/200/181/37/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza

KONKURS

na objęcie z dniem 2.10.2017r.

stanowiska starszego wykładowcy

w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowe
w Zakładzie Mechaniki Płynów
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz które:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewnej,
 2. pracowały przez co najmniej siedem lat, prowadząc zajęcia dydaktyczne,
 3. mają znaczne osiągnięcia w pracy zawodowej, w doskonaleniu metod nauczania i opracowywaniu pomocy dydaktycznych,
 4. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 6. odbyły szkolenie pedagogiczne,
 7. posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, pok. A618 w terminie do dnia 31.08.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.09.2017 r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej PDF Drukuj Email

M5/100/181/28/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza

KONKURS
na objęcie z dniem 2.10.2017r.
stanowiska wykładowcy
w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Procesowej
w Katedrze Aparatury Przemysłowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114,ust.7) z późn. zm. i warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej oraz które:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnego,
 2. ukończyły studia co najmniej z wynikiem dobrym,
 3. posiadają predyspozycje i zainteresowanie pracą dydaktyczną,
 4. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 5. odbyły szkolenie pedagogiczne lub  uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
 6. posiadają umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37 , 31-864 Kraków, pok. A618 w terminie do dnia 25.08.2017r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do dnia 31.08.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 

 

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PDF Drukuj Email

M-4/D/142/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta naukowo–dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 01.07.2017 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Budowy Pojazdów Samochodowych
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 5) z późn. zm. i warunki § 87 Statutu PK oraz:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie: sztuki plastyczne,
 • odbyły szkolenie pedagogiczne lub mają co najmniej 3 lata doświadczenia dydaktycznego w zakresie działań wizualnych 2D i 3D, obrazowania na płaszczyźnie, kształtowania przestrzennego,
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe, itp.),
 • mają udokumentowany dorobek naukowy i artystyczny z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji przekazywanych przez kandydatów,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa dnia 02.06.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia  08.06.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 30.06.2017 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej PDF Drukuj Email

M7/D/106/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 .10.2017 r.
stanowiska wykładowcy

w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy  magistra nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub tytuł równorzędny
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. posiadają udokumentowaną  znajomość  języka angielskiego,
 4. odbyły  szkolenie pedagogiczne
 5. posiadają doświadczenie w zakresie modelowania komputerowego przy wykorzystaniu systemów CAD/CAM/CAE,: Solidworks, Creo Parametric, AutoCAD, InterCAD
 6. posiadają umiejętności programowania mikrokontrolerów w języku C
 7. posiadają dorobek naukowy w zakresie modelowania komputerowego elementów pneumatyki( udział w konferencjach naukowych, publikacje)

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106
,tel. 12 628-36-30 w terminie do dnia 31 maja 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra  nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego.
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 7 czerwca 2017r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 14.06.2017r

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 108