Ogłoszenia
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (3) PDF Drukuj Email

M6-110-187/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. z późn. zm. oraz § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 października 2017 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Katedrze Technologii Maszyn i Narzędzi
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

1. posiadają stopień doktora nauk technicznych
2. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
3. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
4. były zatrudnione przez co najmniej dwa lata na stanowisku asystenta i przeszły szkolenie pedagogiczne,
5. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych,
konferencjach naukowych i publikacjach,
6. posiadają umiejętność w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie najchętniej firmy HAAS,
7. posiadają umiejętność w zakresie obsługi programów CAD/CAM, najchętniej: AutoCad, Catia, Keller, Esprit, NX.
8. znajomość metod pomiarów i analizy parametrów SGP oraz odchyłek błędów kształtu, znajomość zagadnień
rejestracji i analizy zjawisk szybkozmiennych,
10. posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój 403, tel. 12 628-32-50 w terminie do dnia 2.06.2017 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji
  ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego
 7. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 9.06.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (4) PDF Drukuj Email

M6-110-189/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. z późn. zm. oraz § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 września 2017 r.

stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 1. stopień doktora nauk technicznych,
 2. predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. udokumentowaną znajomość języka obcego(preferowany j. angielski),
 4. umiejętność pozyskiwania środków na projekty badawcze lub organizacyjne ,
 5. umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi,
 6. sprecyzowany obszar badawczy do dalszego rozwoju naukowego,
 7. uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 8. udokumentowany dorobek publikacyjny z obszaru inżynierii produkcji, zarządzania przedsięwzięciami,
 9. umiejętności organizacyjne,
 10. dodatkowe uprawnienia i szkolenia w zakresie prowadzenia badań.

Nie jest niezbędnym spełnienie przez Kandydatów jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 w terminie do dnia 2.06.2017 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji
  ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego
 7. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 9.06.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PDF Drukuj Email

M-10-97-1100/2017                                                                        Kraków  05.05.2017 r.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2017 r.
stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera (kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji lub inny równorzędny, Automatyka i Robotyka)
 2. posiadają potwierdzoną wiedzę zakresu  metrologii współrzędnościowej
 3. mają otwarty przewód doktorski
 4. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego
 6. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych oraz autorstwem lub współautorstwem  publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, minimalny dorobek 15 pkt
 7. wykazują umiejętność analitycznego i twórczego myślenia
 8. posiadają doświadczenie w metodach oceny niepewności pomiarów oraz programowaniu współrzędnościowych systemów pomiarowych.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek 6c, pokój c107, tel. 12 628-32-38, 37-50 w godzinach 9:00 – 14:00 w terminie do dnia 26.05.2017 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.
 4. Wykaz dorobku naukowego.
 5. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.
 6. Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 02.06.2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, prosimy zatem o podanie danych mailowych i telefonicznych. Komisja zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Objęcie stanowiska z dniem 01.10.2017 jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnego wyniku podczas postępowania konkursowego.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1.10.2017 r.

stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
w zakresie specjalności

Systemy i Urządzenia Energetyki Cieplnej

na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm., ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z 2011r:

 1. posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych,
 2. odbyły szkolenie pedagogiczne,
 3. mają odpowiedni dorobek zawodowy lub praktykę zawodową,
 4. wykazują przygotowanie i chęć podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej,
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 6. wykazują znajomość zagadnień naukowych związanych z:
 • metodami numerycznymi, w szczególności programowanie i modelowanie zagadnień cieplnych oraz przepływowych
 • opracowaniem równań bilansowych i modelowaniem matematycznym urządzeń i układów energetycznych
 • procesami zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotłów,
 • optymalizacją rozruchów bloków energetycznych,
 • monitorowaniem urządzeń energetycznych,
 • projektowaniem urządzeń energetycznych,

7. Politechnika Krakowska będzie ich jedynym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

W/w dokumenty należy składać w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, pokój A611 lub A634 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, w terminie do dnia 22 maja 2017r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 26 maja 2017r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

„Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata”.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (31-864 Kraków al. Jana Pawła II 37 budynek A pokój A611) do dnia 2.06.2017r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (2) PDF Drukuj Email

M6/110/188/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

starszego wykładowcy

 

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

 

na Wydziale Mechanicznym

 

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (art. 114, ust. 7)), z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz takie, które:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra;
 • posiadają uprawnienia pedagogiczne;
 • posiadają co najmniej siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada udokumentowaną wiedze i doświadczenie, wynikające z bogatej praktyki zawodowej,
 • posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • posiadają wiedze z zakresu organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi,
 • Politechnika Krakowska będzie ich głównym miejscem pracy.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32 50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys naukowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty lub zaświadczenia

Termin składania dokumentów upływa: 2.06.2017 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9.06.2017 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 108