Ogłoszenia
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (1) PDF Drukuj Email

M6/110/182/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na stanowisko
starszego wykładowcy

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz takie, które:

 

 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Automatyka i Robotyka, Budowa i Eksploatacja Maszyn lub pokrewnej;
 • posiadają co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu wspomagania decyzji oraz symulacji systemów,
 • posiadają uprawnienia pedagogiczne;
 • posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • mają udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe, itp.),
 • mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32 50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys naukowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty lub zaświadczenia.

Termin składania dokumentów upływa: 2.06.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: 9.06.2017 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 

 
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (2) PDF Drukuj Email

M6-110-183/2017

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta naukowo-dydaktycznego

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym

 

 


Na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (z późn. zm.) oraz § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 1. co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dyscyplinie inżynieria produkcji,
 2. wysoką średnią ocen z toku studiów,
 3. predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej (potwierdzone wyróżnieniami i nagrodami na międzynarodowych konferencjach itp.)
 4. udokumentowaną znajomość języka nowożytnego (preferowany j. angielski)
 5. rozwój naukowy w zakresie nowoczesnych technologii w obszarze inżynierii produkcji,
 6. dorobek publikacyjny w obszarze wybranych zagadnień technik wytwarzania,
 7. umiejętności organizacyjne i współpraca w zespołach badawczych,
 8. dodatkowe uprawnienia i szkolenia w zakresie prowadzenia badań,
 9. uprawnienia pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia).

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty, zaświadczenia;
 • list motywacyjny.

 

Termin składania dokumentów upływa: 2.06.2017 r.

 

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 9.06.2017 r.

 

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu weryfikującego wiedzę z zakresu przedstawionego w wymaganiach.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Prosimy o podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (1) PDF Drukuj Email

M6-110-185/2017

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta naukowo-dydaktycznego

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Katedrze Technologii Maszyn i Narzędzi

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym

 


Na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (z późn. zm.) oraz § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dyscyplinie inżynieria produkcji lub automatyka i robotyka,
 • wysoką średnią ocen z toku studiów,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność w zakresie obsługi programów CAD/CAM, najchętniej: AutoCad, Catia, Keller, Esprit, NX,
 • znajomość zagadnień z zakresu technik wytwarzania, w szczególności obróbek ubytkowych,
 • zainteresowania nowoczesnymi technologiami, np. obróbka elektrochemiczna, hybrydowa, laserowa,
 • uprawnienia pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • dorobek naukowy (nie jest wymagany, ale będzie dodatkowym atutem).

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty, zaświadczenia;
 • list motywacyjny.

 

Termin składania dokumentów upływa: 2.06.2017 r.

 

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 9.06.2017 r.

 

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu weryfikującego wiedzę z zakresu przedstawionego w wymaganiach.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Prosimy o podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Zamknięcie Sekretariatu WM - 2 maja br. PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy,
że 2 maja 2017 r.,
Sekretariat Wydziału Mechanicznego PK będzie nieczynny.

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 X 2017 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz

 1. posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub pokrewne
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
 4. były zatrudnione przez co najmniej 4 lata na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego,
 5. posiadają doświadczenie w planowaniu oraz realizacji badań doświadczalnych, w szczególności  w zakresie badań wytrzymałościowych materiałów,
 6. posiadają wiedzę z zakresu materiałów polimerowych, biomateriałów, inżynierii tkankowej oraz metod badań biomateriałów i tkanek, niezbędną w realizacji zajęć dydaktycznych,
 7. posiadają dorobek naukowy w zakresie materiałów polimerowych, biomateriałów i tkanek oraz metod ich badań (udział w konferencjach naukowych, publikacje, itp.),
 8. posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków i realizacji projektów naukowo-badawczych oraz umiejętność zarządzania projektami,
 9. posiadają umiejętności nawiązywania oraz prowadzenia współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w ramach badań naukowych,
 10. posiadają umiejętności administracyjno-organizacyjne.

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do dnia 28 IV 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 8 V 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 108