Ogłoszenia
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PDF Drukuj Email

M-04/D/358/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza
konkurs na stanowisko
asystenta naukowo-dydaktycznego
(objęcie stanowiska z dniem 01.03.2018 r.)
w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
w Zakładzie Budowy i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 6) z późn. zm. i warunki § 88 Statutu PK oraz:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra na kierunku: mechanika i budowa maszyn, transport lub pokrewnej,
 • uzyskały wysoką średnią ocen w czasie studiów,
 • ukończyły szkolenie pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia),
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne zdobyte w ramach studiów doktoranckich lub stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego,
 • posiadają dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i referatami na konferencjach naukowych,
 • mają wiedzę z obszaru konstrukcji i badań samochodów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • posiadają umiejętność pracy i programowania w środowisku Matlab,
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego (preferowany j. angielski),
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu i kopie innych dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Termin składania dokumentów upływa: 03.01.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 05.01.2018 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek J, pokój J101) do dnia 15.01.2018 r. Dokumenty nie odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

 
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

M-1/11/285/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 II 2018 r.
stanowiska adiunkta naukowo – dydaktycznego
w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz:

 1. posiadają stopień dr inż. – preferowana dyscyplina naukowa: mechanika,
 2. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej oraz deklarują gotowość podjęcia obowiązków dydaktycznych, w tym na studiach niestacjonarnych,
 3. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną publikacjami i udziałem w konferencjach naukowych,
 4. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie modelowania i optymalizacji układów wieloczłonowych w bioinżynierii,
 5. posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu automatyzacji zabiegów medycznych, w szczególności: obróbka i segmentacja obrazów medycznych, uczenie maszynowe, optymalizacja metodami meta-heurystycznymi, robotyka,
 6. posiadają dobrą znajomość programowania w językach: Python, C++ oraz w środowiskach: MatLab, LabView,
 7. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego, w tym języka technicznego,
 8. ukończyły studium doskonalenia pedagogicznego lub inną formę szkolenia pedagogicznego,
 9. posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu środków na prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 10. spełniają warunki przyjęte na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego,
 11. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do dnia 3 I 2018 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 5 I 2018r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Mechaniki Stosowanej PDF Drukuj Email

M-1/11/284/2017

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
na podstawie art.110 ust.1, art.114 ust.1 art.116 ust.1  Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
oraz §83 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
ogłasza

KONKURS
na objęcie z dniem 1 lutego 2018 r.
stanowiska profesora zwyczajnego

w Instytucie Mechaniki Stosowanej
w Katedrze Mechaniki Ciał Odkształcalnych
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika
 2. prowadzą aktywną działalność naukową i wykażą znaczący dorobek naukowy w specjalności Mechanika Ciał Odkształcalnych
 3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej (co najmniej dwa promotorstwa prac doktorskich)
 4. mają osiągnięcia dydaktyczne, w tym co najmniej piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
 5. wykazują aktywność w zakresie recenzowania artykułów naukowych i opiniowania projektów naukowo-badawczych
 6. mają doświadczenie w recenzowaniu prac doktorskich i opracowywaniu opinii w postępowaniach habilitacyjnych
 7. mają w dorobku międzynarodową współpracę naukowo-badawczą
 8. wykazują aktywność organizacyjną w zakresie kierowania zespołami i organizacji procesu dydaktycznego
 9. wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A503, tel. 12 628-33-70 w terminie do 3.01.2018 r. następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK,
 2. Życiorys,
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie        prawdziwości przekazywanych informacji,
 4. Autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
 5. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego,
 6. Wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i zawodowego,
 7. Informację o kształceniu kadry,
 8. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.


Rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale jest planowane do 5.01.2018 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej PDF Drukuj Email

M-07/D/ 258 /2017                                                                                 Kraków 1.12.2017

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza

KONKURS
na stanowisko starszego wykładowcy

(objęcie stanowiska z dniem 01.02.2018 r.)

w Instytucie Informatyki Stosowanej

w Zakładzie Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub budowa i eksploatacja maszyn,
 • mają co najmniej 7 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie inżynierii oprogramowania oraz statystyki przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania naukowo-technicznego i metodyki planowania doświadczeń,
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich),
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
 • odbyły szkolenie pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 2. Życiorys
 3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów.

W/w dokumenty w dwóch egzemplarzach należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej (31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) w godzinach 08.00-15.00
do dnia 15.12.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale Mechanicznym nastąpi do dnia 22 grudnia 2017 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 5.01.2018 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumento­wania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

 
Zaproszenie na Seminarium pt. "Nowoczesne techniki obrazowania i pomiarów" PDF Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 108