1

Rozkład zajęć dla studiów stacjonarnych

Ogłoszenia
Rozkład zajęć
Ogłoszenia

Zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/23 rozpoczynają się
3 października 2022 r.

Decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego, wprowadza się zmianę w organizacji semestru zimowego dla studiów stacjonarnych polegającą na tym, że:

19 stycznia 2023 r. (czwartek – P) odbywają się zajęcia realizowane
planowo w piątek przypadający w tygodniu parzystym

27 stycznia 2023 r. (piątek – N) odbywają się zajęcia realizowane
planowo w piątek przypadający w tygodniu parzystym

Pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (zaczynający się 3 października 2022 r.) jest tygodniem nieparzystym.
Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

Proszę uważnie śledzić zmiany w planie zajęć!

UWAGA! Aby plan zajęć wyświetlał się poprawnie, trzeba wyczyścić „ciasteczka” w historii przeglądania!

W zakładce: Studenci -> Rozkład zajęć -> Rezerwacja sal, w kalendarzu auli A123, można sprawdzić aktualną organizację semestru oraz czy dany tydzień jest parzysty czy nieparzysty.

Szkolenie świadomościowe dla osób rozpoczynających studia na PK (I i II stopnia) składa się z 2 części:

 1. Szkolenie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami – 1 godzina (45 minut)
 2. Szkolenie Centrum Pedagogiki i Psychologii – 2 godziny (90 minut)

Łącznie – 3 godziny.

Aby uzyskać zaliczenie, należy mieć obecność na obydwu modułach (BozN + CPiP) 

Nieobecność na jednym lub obydwu modułach skutkuje BRAKIEM zaliczenia!

Koordynatorem szkoleń jest: Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK – mgr Beata Romek.

Terminy szkoleń świadomościowych

Szkolenia świadomościowe

 


Wszystkich studentów którzy mają w programie przedmiot wychowanie fizyczne informujemy o konieczności zalogowania się w Wirtualnym Sekretariacie. Link do zapisów www.ws.csir.pk.edu.pl
Zalogowanie się jest niezbędne do udziału w pierwszych i kolejnych zajęciach WF.


OZNACZENIA W PLANIE:

Objaśnienia skrótów kierunków:

A – Automatyka i robotyka
B – Inżynieria bezpieczeństwa
I – Inżynieria produkcji
K – Informatyka
L – Inżynieria medyczna / biomedyczna
M – Mechanika i budowa maszyn
S – Pojazdy samochodowe
T – Środki Transportu i Logistyka/ Inżynieria środków transportu / Transport
U – Systemy i urządzenia przemysłowe
W – Inżynieria wzornictwa przemysłowego

N, N1, N2.., n1, n2…– tydzień nieparzysty
P, P1, P2.., p1,p2… – tydzień parzysty
________________________________________
– sale wm-ws…. są to sale wirtualne na platformie zoom, do których linki dostępne są w wirtualnym dziekanacie
– sale zd… są to sale wirtualne do których linki będą wysłane przez prowadzących
– w przypadku braku sali (typu M10, M4a lab, M4b lab.. ), sale zostaną podane przez prowadzących


 1. Wychowanie fizyczne zima 2022/2023
 2. Formy zaliczenia wychowania fizycznego 2022/2023
 3. Objaśnienie skrótów zajęć wspólnych
 4. Objaśnienie skrótów przedmiotów
 5. Szczegółowe informacje o sposobie zapisania się na zdalne zajęcia z lektoratu języka angielskiego dla studentów dostępne są na stronie Studium Języków Obcych: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/pierwsze-zajecia-z-jezyka-obcego/

Uwagi dotyczące rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych proszę zgłaszać przez e-mail: podzial.wm-s@pk.edu.pl

Rozkład zajęć

Rozkład zajęć w nowym oknie —> 
Komisja Rekrutacyjna

Dane adresowe
Harmonogram rekrutacji
Dane adresowe

Adres:

Jana Pawła II 37
31-864 Kraków
Budynek A, pok. A19

Telefon:

(+48) 12 628 36 10 
(+48) 12 628 36 16

E-mail: rekrutacja-wm@pk.edu.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek 10:00 – 13:00

Harmonogram rekrutacji

Kalendarz postepowania kwalifikacyjnego (poza kierunkiem Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego)

Kalendarz postępowania kwalifikacyjnego kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Kalendarz postępowania kwalifikacyjnego kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego – wrzesień 
Harmonogram sesji

Harmonogram sesji zimowej
Harmonogram sesji letniej
Harmonogram sesji zimowej

 

Harmonogram sesji letniej
Praca dyplomowa

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej
Regulamin egzaminu dyplomowego
Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM
Procedura obiegu dokumentów do egzaminu dyplomowego
Terminy egzaminów dyplomowych
Warsztat pisania pracy dyplomowej
Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej

Obowiązki Studenta

W celu wyboru tematu pracy dyplomowej Student kontaktuje się mailowo z wybranym promotorem oraz uzgadnia temat lub zakres tematyczny oraz cel i zakres pracy dyplomowej.

Student pobiera ze strony Wydziału Mechanicznego PK deklarację (link do deklaracji wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej), którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader, wypełnia oraz zapisuje pod następującą nazwą:
Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf
gdzie poszczególne informacje w kolejności oznaczają:

 • Nazwisko Imię,
 • Kierunek Studiów,
 • Specjalność/blok profilujący dyplom,
 • Stopień studiów,
 • Rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane (uważa się je za niedostarczone)!!!

Student przesyła wypełnioną deklarację mailowo lub za pomocą aplikacji Teams do Promotora w terminie:

 • 15 listopada 2022 r. – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne),
 • 15 maja 2023 r. – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).

Regulamin egzaminu dyplomowego

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Egzamin dyplomowy składa się z:
  1) prezentacji pracy dyplomowej;
  2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, zaliczenie wszystkich semestrów studiów oraz spełnienie wymogów formalnych i programowych.
 4. Do egzaminu dyplomowego student może przystąpić po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej albo dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy osób, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Data zakończenia semestru wskazana jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, promotor i recenzent, przy czym promotor i recenzent nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji. W składzie komisji powinien być co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 7. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana profesor, lub doktor habilitowany.
 8. W sytuacjach losowych dopuszcza się nieobecność promotora albo recenzenta w czasie egzaminu dyplomowego, przy zachowaniu przynajmniej trzyosobowego składu komisji oraz wymogu uczestnictwa w składzie komisji osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do odnotowania nieobecności promotora albo recenzenta w protokole egzaminu dyplomowego i potwierdzenia losowej przyczyny tej nieobecności.
 9. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej dla potrzeb konkretnego podmiotu gospodarczego dziekan może powołać dodatkowo w skład komisji, z głosem doradczym, przedstawiciela zainteresowanego podmiotu.
 10. Dziekan może podjąć decyzję w sprawie prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym. Dziekan określa zakres i warunki przeprowadzania tego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż w dokumentacji przebiegu studiów stosuje się obowiązującą skalę ocen, a w teczce akt osobowych studenta umieszcza się protokół egzaminu dyplomowego sporządzony w języku polskim albo tłumaczenie protokołu egzaminu dyplomowego na język polski.
 11. Dziekan może opracować szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego sprawdzającego poziom opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdefiniowanych dla tego kierunku, szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego określa zakres, zasady oraz tryb przeprowadzania egzaminu kierunkowego, z zastrzeżeniem, że egzamin kierunkowy przeprowadzany jest w terminie poprzedzającym termin egzaminu dyplomowego.

Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na pytania komisji egzaminu dyplomowego dotyczące trzech zagadnień z zakresu efektów uczenia się zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu. Odpowiedzi udzielone w odniesieniu do każdego z zagadnień podsumowywane są jedną oceną.
 3. Egzamin dyplomowy może, na wniosek studenta lub promotora, mieć charakter otwarty. Pisemny wniosek w tej sprawie należy skierować do dziekana nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Decyzję w sprawie otwartego charakteru egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego. Tryb przeprowadzania otwartego egzaminu dyplomowego określa dziekan.

Ocena egzaminu dyplomowego

 1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia prezentację pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, stosując obowiązującą skalę ocen podaną w § 17 ust. 1 Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 29 maja 2019 r.
 2. Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną oceny prezentacji pracy dyplomowej i ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień.
 3. W przypadku, gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego, ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ważoną oceny prezentacji pracy dyplomowej, ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, oraz oceny egzaminu kierunkowego.
 4. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli ocena egzaminu dyplomowego jest większa lub równa 3,00, przy czym tylko jedna odpowiedź może być oceniona negatywnie.

Rygory

 1. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza ostateczny termin egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w ostatecznym terminie, wyznaczonym przez dziekana zostaje skreślony z listy studentów.
 3. W przypadku gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione dziekan wyznacza nowy termin tego egzaminu. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu siedmiu dni od terminu egzaminu.
 4. Osoby skreślone z listy studentów mogą ubiegać się o wznowienie studiów na zasadach określonych w § 5 Regulaminu Studiów.

Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM

 1. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym organizuje jednostka dyplomująca w której prowadzona jest dana specjalność lub kierunek studiów, gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności.
 2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, w której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin egzaminu powinien być zgodny z organizacją ostatniego semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
 3. Skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego oraz jej przewodniczącego proponuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności lub opiekunem kierunku gdy na kierunku nie ma podziału na specjalności. Szczegółowy harmonogram
  egzaminu dyplomowego oraz skład osobowy Komisji egzaminu dyplomowego dostępny
  jest na stronie www Wydziału.
 4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktyki, kierownika jednostki organizacyjnej w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
 5. Egzamin dyplomowy na Wydziale Mechanicznym odbywa się zgodnie Zarządzeniem nr 18 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 lutego 2022 r., znak R.0201.23.2022, dotyczącym zmiany Zarządzenia nr 15 Rektora PK z 18 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.
 6. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów przed planowanym terminem egzaminu i bez zbędnej zwłoki przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie, podając datę, miejsce, formę, godzinę rozpoczęcia egzaminu. Termin dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.
 7. Przekazanie do dziekanatu kompletu pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów musi nastąpić nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

Procedura obiegu dokumentów do egzaminu dyplomowego

 1. Dziekan dokonuje wyboru recenzenta pracy dyplomowej, spośród kandydatów wskazanych przez Promotora.
 2. Student wysyła do promotora, z kopią do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, wiadomość mailową z informacją o ukończeniu pracy dyplomowej oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu. Wiadomość powinna zawierać:
  – imię i nazwisko studenta,
  – rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  – kierunek studiów,
  – specjalność/profil dyplomowania.
 3. Promotor informuje studenta o wybranym przez Dziekana Recenzencie pracy dyplomowej.
 4. Student, niezwłocznie po otrzymaniu od Promotora informacji na temat wskazanego przez Dziekana recenzenta, umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK (https://asap.pk.edu.pl/), obowiązkowo wskazując w systemie Promotora i wybranego przez Dziekana Recenzenta. Praca powinna być sformatowana zgodnie z aktualnym wzorem (wzór pracy dyplomowej WM). Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej, komplet wymaganych dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty decyduje data dostarczenia do jednostki.
 5. Promotor zobowiązany jest do weryfikacji tytułu pracy dyplomowej w metadanych pracy i na stronie tytułowej pliku pracy wydania Oświadczenie w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu, oraz oceny pracy dyplomowej w formularzu dostępnym w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK. Jednocześnie Promotor jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów wydrukowanych z systemu i odręcznie podpisanych w/w dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 6. Recenzent zobowiązany jest do oceny pracy dyplomowej w formularzu dostępnym w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK. Jednocześnie Recenzent jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału, wydrukowanego z systemu i odręcznie podpisanego arkusza oceny pracy dyplomowej. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca.
 7. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.
 8. Przewodniczący komisji, w dniu egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do wypełnienia, i dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej podpisanego przez siebie oraz Promotora i Recenzenta, protokołu z egzaminu dyplomowego.
 9. Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu oryginały protokołów z egzaminu dyplomowego wraz z teczkami akt osobowych studenta, nie później niż kolejnym dniu roboczym po terminie egzaminu.

 

Wykaz oryginałów odręcznie podpisanych dokumentów, które Student dostarcza do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność

 1. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej (podpisane przez promotora),
 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK),
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK,
 4. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów,
 5. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski,
 6. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne – dotyczy osób, które rozpoczęły studia przed 01.10.2019),
 7. Karta odejścia (wydrukowany e-mail potwierdzający rozliczenie się z biblioteką).
 8. Umowa dotycząca praw autorskich (Proszę drukować tylko jeżeli specyfika pracy tego wymaga).
 9. Kwestionariusz cudzoziemca (w przypadku cudzoziemców),

Wykaz dokumentów, które Student dostarcza do Promotora

 1. Karta tytułowa pracy, (uzupełniona przez Studenta) zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy dyplomowej.

Wykaz dokumentów, które Promotor dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej

 1. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (podpisany wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK).
 2. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (podpisany wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK).
 3. Opinia promotora pracy dyplomowej (podpisany wydruk wcześniej wypełniony w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK).
 4. Karta tytułowa pracy, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta.

Wykaz dokumentów, które Recenzent dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej

 1. Opinia recenzenta pracy dyplomowej (podpisany wydruk wcześniej wypełniony w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK).

Terminy egzaminów dyplomowych

Warsztat pisania pracy dyplomowej

Na Wydziale Mechanicznym PK obowiązuje jednolity wzór pracy dyplomowej. Przed rozpoczęciem pisania pracy należy pobrać aktualny wzór pracy:

Biblioteka PK zaprasza studentów Politechniki Krakowskiej na szkolenie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej w ramach Tygodnia Biblioteki PK.

W trakcie pisania pracy dyplomowej studenci mogą napotkać szereg problemów:
– trudność wyboru tematu pracy,
– trudność wyboru i selekcji aktualnego stanu literatury na dany temat,
– ocena wiarygodności i rzetelności publikacji,
– nieznajomość, bądź nieumiejętność doboru odpowiednich źródeł i narzędzi wyszukiwawczych,
– nieznajomość zasad tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów,
– nieznajomość zagadnień własności intelektualnej, w tym własności autorskiej i przemysłowej. 

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:
1. Procedura dyplomowa na Politechnice Krakowskiej – wymogi merytoryczne, redakcyjne, zalecenia edytorskie, procedura antyplagiatowa, archiwizowanie prac;
2. Wybór tematu i zakresu pracy dyplomowej;
3. Opracowanie strategii wyszukiwania materiałów i publikacji oraz narzędzia ułatwiające ich wybór;
4. Wyszukiwanie informacji i publikacji (katalog biblioteczny, multiwyszukiwarka, bazy danych, repozytoria naukowe, wyszukiwarki naukowe);
5. Selekcja i weryfikacja materiałów oraz publikacji o charakterze naukowym;
6. Dostęp do materiałów i publikacji naukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej – udostępnianie w Bibliotece PK, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BPK, zasady udostępniania baz danych, rodzaje licencji, zagadnienia Open Access;
7. Narzędzia ułatwiające gromadzenie, porządkowanie i zarządzanie literaturą przedmiotu – menedżery bibliografii Mendeley, style bibliograficzne i przypisy;
8. Prawo autorskie i jego naruszenia (plagiat, ghostwriting, guest authorship); „drapieżne” czasopisma.

Istnieje możliwość zmodyfikowania tematyki szkolenia w zależności od potrzeb studentów. Na szkolenie można się zapisać telefonicznie (tel. 12 628 29 67), lub wysyłając e-mail na adres: oin@biblos.pk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!
Opiekunowie kierunków studiów

Opiekunowie kierunków studiów
Zakres obowiązków i kompetencji
Opiekunowie kierunków studiów

Automatyka i Robotyka

Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PK

Opiekunowie specjalności:

 • Automatyzacja systemów wytwarzania: dr inż. Jacek Habel
 • Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych: dr inż. Waldemar Małopolski
 • Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń: dr inż. Artur Gawlik

Informatyka Stosowana

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aneta Gądek – Moszczak, prof. PK

Inżynieria Bezpieczeństwa

Opiekun kierunku: dr inż. Bartosz Kopiczak

Inżynieria Medyczna

Opiekun kierunku: dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK

Opiekunowie specjalności:

 • Biomechanika: dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK
 • Inżynieria kliniczna: dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK

Inżynieria produkcji

Opiekun kierunku: dr inż. Paweł Wojakowski

Opiekunowie specjalności:

 • Systemy CAD – CAM: dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK
 • Techniki wytwarzania: dr inż. Andrzej Matras
 • Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa: dr hab. inż. Ksenia Ostrowska prof.PK

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Opiekun kierunku: dr Jan Bosak

Mechanika i Budowa Maszyn

Opiekun kierunku: dr inż. Władysław Egner,

Opiekunowie specjalności:

 • Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie: dr inż. Szymon Hernik,
 • Mechanika konstrukcji i materiałów: dr hab. inż. Bogdan Bochenek,
 • Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne: dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko,
 • Aparatura przemysłowa: dr inż. inż. Piotr Duda

Pojazdy Samochodowe

Opiekun kierunku: dr inż. Robert Janczur, prof. PK,

Opiekunowie specjalności:

 • Budowa i badania pojazdów samochodowych: dr inż. Robert Janczur, prof. PK,
 • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych dr inż. Piotr Strzępek,
 • Źródła napędu pojazdów samochodowych: dr hab. inż. Marek Brzeżański,
 • Mechatronika pojazdów samochodowych: dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK,
 • Źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych: dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK.

Systemy i Urządzenia Przemysłowe

Opiekun kierunku: prof. dr inż. inż. Piotr Duda

Opiekunowie specjalności:

 • Aparatura przemysłowa: dr inż. inż. Piotr Duda
 • Modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych: dr inż. Przemysław Młynarczyk

Środki Transportu i Logistyka

Opiekun kierunku: dr inż. Maciej Michnej

Opiekunowie specjalności:

 • Bezpieczeństwo i Eksploatacja Środków Transportu: dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK
 • Logistyka i Spedycja: dr hab. inż. Maciej Szkoda, Prof. PK
 • Inżynieria Pojazdów Szynowych: dr Maciej Górowski
 • Automatyzacja Logistycznych Systemów Transportowych: dr inż. Piotr Pająk

Zakres obowiązków i kompetencji

Zakres obowiązków i kompetencji opiekuna kierunku studiów, opiekunów specjalności oraz rady programowej kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Mechanicznym PK

 1. Każdy kierunek studiów prowadzony na Wydziale Mechanicznym PK ma opiekuna kierunku, radę programową, a w przypadku gdy na kierunku prowadzone są specjalności, również opiekunów poszczególnych specjalności.
 2. Opiekunem kierunku oraz opiekunem specjalności może być pracownik PK, posiadający co najmniej stopień doktora, mający znaczący dorobek naukowy lub dydaktyczny i organizacyjny, związany z kierunkiem studiów, a w przypadku opiekuna specjalności – ze specjalnością.
 3. W skład rady programowej wchodzą:
  1. opiekunowie specjalności prowadzonych na kierunku studiów,
  2. przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego,
  3. przedstawiciel studentów studiujących na kierunku, wskazany przez Wydziałową Radę samorządu Studentów,
  4. do sześciu nauczycieli akademickich mających dorobek naukowy lub dydaktyczny i organizacyjny związany z kierunkiem studiów,
 4. Opiekunów kierunku studiów, opiekunów poszczególnych specjalności prowadzonych na kierunku oraz pozostałych członków rady programowej powołuje Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kolegium Wydziału, na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się 1 października roku rozpoczęcia kadencji Dziekana. Dziekan prowadzi bieżący nadzór nad pracą rady programowej.
 5. Przewodniczącym rady programowej jest opiekun kierunku.
 6. Do zadań rady programowej kierunku studiów należy:
  1. przygotowanie projektu programu studiów dla określonego kierunku, poziomu i profilu zgodnie z wymogami określonymi w art. 67 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeniu właściwego Ministra w sprawie studiów oraz obowiązujących na PK wytycznych w zakresie zasad opracowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia,
  2. przygotowanie propozycji zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć dla kierunku,
  3. nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu doskonalenia programów kształcenia;
  4. przeprowadzenie corocznego przeglądu i weryfikacja programów kształcenia realizowanych w ramach kierunku studiów, w szczególności w zakresie właściwego doboru przedmiotów  oraz  form  zajęć dydaktycznych  wymaganych  do  osiągnięcia założonych  efektów  uczenia się, ustalenia zgodności efektów przedmiotowych z efektami kierunkowymi oraz sprawdzania  treści  programowych  przedmiotów  w odniesieniu  do  osiągnięcia założonych  efektów  uczenia się,
  5. ustalania strategii promocji  kierunku,
  6. przygotowanie materiałów do oceny programowej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.
 7. Do obowiązków opiekuna kierunku należy kierowanie pracami rady programowej, administrowanie systemu pk.edu.pl w zakresie kierunku, a także współpraca z:
  1. władzami dziekańskimi oraz Kierownikami katedr,
  2. nauczycielami odpowiedzialnymi za przedmioty realizowane na danym kierunku,
  3. dziekanatem w zakresie obsługi administracyjnej prowadzonego kierunku,
  4. starostami grup studenckich w bieżących sprawach dotyczących danego kierunku,
  5. Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego,
 8. Do obowiązków opiekuna specjalności należy:
  1. przygotowania i wygłoszenia prezentacji związanej z wyborem specjalności na danym kierunku studiów,
  2. zatwierdzanie tematów prac dyplomowych pod kątem zgodności uzyskiwanych efektów uczenia się z kierunkowymi efektami uczenia się,
  3. prowadzenie rejestru prac dyplomowych realizowanych na specjalności.Plany studiów

Plany studiów I i II stopnia

2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2022/2023

Wydział Mechaniczny – 2022/2023

Stopień: I

Profil: Ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Stopień: II

Profil: Ogólnoakademicki
studia stacjonarne

studia niestacjonarne

2021/2022

Wydział Mechaniczny – 2021/2022

Stopień: I

Profil: Ogólnoakademicki
studia stacjonarne

niestacjonarne

Stopień: II

Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne

niestacjonarne

2020/2021

Wydział Mechaniczny – 2020/2021

Stopień: I

Profil: Ogólnoakademicki
studia stacjonarne

niestacjonarne

Stopień: II

Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne

niestacjonarne

 
2019/2020

Wydział Mechaniczny – 2019/2020

Stopień: I

Profil: Ogólnoakademicki
studia stacjonarne

niestacjonarne

Stopień: II

Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne

niestacjonarne

2018/2019

Wydział Mechaniczny – 2018/2019

Stopień: I

Profil: Ogólnoakademicki
studia stacjonarne

niestacjonarne

Stopień: II

Profil: Ogólnoakademicki
stacjonarne

niestacjonarne
Regulamin egzaminu dyplomowego na Politechnice Krakowskiej

 

 1. Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Egzamin dyplomowy składa się z:
  1) prezentacji pracy dyplomowej;
  2) odpowiedzi na pytania komisji egzaminu dyplomowego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej, zaliczenie wszystkich semestrów studiów oraz spełnienie wymogów formalnych i programowych.
 4. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej albo dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy osób, które po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów. Data zakończenia semestru wskazana jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzą przynajmniej trzy osoby: przewodniczący, promotor i recenzent, przy czym promotor i recenzent nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego komisji. W składzie komisji powinien być co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 7. Komisji egzaminu dyplomowego przewodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana profesor, lub doktor habilitowany.
 8. W sytuacjach losowych dopuszcza się nieobecność promotora albo recenzenta w czasie egzaminu dyplomowego, przy zachowaniu przynajmniej trzyosobowego składu komisji oraz wymogu uczestnictwa w składzie komisji osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do odnotowania nieobecności promotora albo recenzenta w protokole egzaminu dyplomowego i potwierdzenia losowej przyczyny tej nieobecności.
 9. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej dla potrzeb konkretnego podmiotu gospodarczego dziekan może powołać dodatkowo w skład komisji, z głosem doradczym, przedstawiciela zainteresowanego podmiotu.
 10. Dziekan może podjąć decyzję w sprawie prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym. Dziekan określa zakres i warunki przeprowadzania tego egzaminu, z zastrzeżeniem, iż w dokumentacji przebiegu studiów stosuje się obowiązującą skalę ocen, a w teczce akt osobowych studenta umieszcza się protokół egzaminu dyplomowego sporządzony w języku polskim albo tłumaczenie protokołu egzaminu dyplomowego na język polski.
 11. Dziekan może opracować szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego sprawdzającego poziom opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdefiniowanych dla tego kierunku, szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego określa zakres, zasady oraz tryb przeprowadzania egzaminu kierunkowego, z zastrzeżeniem, że egzamin kierunkowy przeprowadzany jest w terminie poprzedzającym termin egzaminu dyplomowego.

Przebieg egzaminu dyplomowego

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na pytania komisji egzaminu dyplomowego dotyczące trzech zagadnień z zakresu efektów uczenia się zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu. Odpowiedzi udzielone w odniesieniu do każdego z zagadnień podsumowywane są jedną oceną.
 3. Egzamin dyplomowy może, na wniosek studenta lub promotora, mieć charakter otwarty. Pisemny wniosek w tej sprawie należy skierować do dziekana nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Decyzję w sprawie otwartego charakteru egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan najpóźniej dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego. Tryb przeprowadzania otwartego egzaminu dyplomowego określa dziekan.

Ocena egzaminu dyplomowego

 1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia prezentację pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, stosując obowiązującą skalę ocen podaną w § 17 ust. 1 Regulaminu Studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 29 maja 2019 r.
 2. Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną oceny prezentacji pracy dyplomowej i ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień.
 3. W przypadku, gdy program studiów danego kierunku przewiduje przeprowadzenie egzaminu kierunkowego, ocena egzaminu dyplomowego jest średnią ważoną oceny prezentacji pracy dyplomowej, ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, oraz oceny egzaminu kierunkowego.
 4. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli ocena egzaminu dyplomowego jest większa lub równa 3,00, przy czym tylko jedna odpowiedź może być oceniona negatywnie.

Rygory

 1. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza ostateczny termin egzaminu dyplomowego.
 2. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w ostatecznym terminie, wyznaczonym przez dziekana zostaje skreślony z listy studentów.
 3. W przypadku gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione dziekan wyznacza nowy termin tego egzaminu. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu siedmiu dni od terminu egzaminu.
 4. Osoby skreślone z listy studentów mogą ubiegać się o wznowienie studiów na zasadach określonych w § 5 Regulaminu Studiów.

 
Kierunki na studiach stacjonarnych I stopnia

 

Kierunki uruchamiane na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017

W roku akademickim 2016/17 Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowska oferuje studia I stopnia na następujących kierunkach studiów:
 • Automatyka i Robotyka
 • Energetyka – kierunek międzywydziałowy
 • Informatyka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • TransportLista zdających egzamin na kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Lista osób zdających egzamin wstępny na kierunek
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
w roku akademickim 2014/15

godz. 9:00, sala 7

Lp

Nazwisko i Imię

1

BADOŃ ANITA Ewa

2

BARLIK AGATA ZUZANNA

3

BĄCALSKI BŁAŻEJ

4

BRAŃKA KATARZYNA

5

BRYNIARSKA MAJA ANNA

6

BURAK LIWIA MAGDALENA

7

CEDROWSKA BARBARA IZABELLA

8

CZYSZCZOŃ DANIEL

9

DADEJ EMILIA MARIA

10

DALACH MONIKA EWELINA

11

DRĄG NIKODEM STANISŁAW

12

DYJA AGATA JOANNA

13

FURMANEK SONIA JULIA

14

GALLA KAROLINA EDYTA

15

GODEK OLGA ANNA

16

GRZYB LAURA

17

GRZYWACZ SONIA POLA

18

HOPCIAŚ EDYTA

19

KARKOSZKA PIOTR

20

KARŁOWICZ MONIKA

21

KASPEREK SZYMON MAX

22

KLESYK JUSTYNA KAROLINA

23

KMIECIK SABINA WERONIKA

24

KOWALSKA NATALIA ANNA

 

Lista osób zdających egzamin wstępny na kierunek
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

w roku akademickim 2014/15

godz. 9:00, sala 7

Lp

Nazwisko i Imię

1

KOZIEŃ KINGA MAGDALENA

2

KRAWIEC INGA NATALIA

3

KRUCZKOWSKA BARBARA

4

KRUPIŃSKA MAGDALENA

5

KWATER ALEKSANDRA

6

LESKA WERONIKA BARBARA

7

LEŚNIAK ŁUKASZ ALEKSANDER

8

ŁOPATA KINGA MARIA

9

MACIEJCZYK JAKUB

10

MATŁOSZ-SZAJOWSKI JAKUB MIKOŁAJ

11

MICOREK KATARZYNA MAGDALENA

12

MIERZWA MARTYNA

13

MILNER AGATA ANNA

14

NICER MIKOŁAJ

15

NOWOSIELECKA AGNIESZKA GENOWEFA

16

POPOW ALEKSANDRA MAŁGORZATA

17

POTRZEBOWSKI MAREK

18

ROSA KINGA

19

ROSICKA ANNA

20

RZEGOST JAGODA JOANNA

21

SABINA OSENDOWSKA JUSTYNA

22

SKORUPSKI SAMUEL

23

SKOWROŃSKI PRZEMYSŁAW LEW

 

 

Lista osób zdających egzamin wstępny na kierunek
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
w roku akademickim 2014/15

godz. 9:00, sala 10

Lp

Nazwisko i Imię

1

BERNATOWICZ ALEKSANDER PIOTR

2

BOBAK ŁUKASZ

3

CHRUŚCICKA ALEKSANDRA MARIA

4

FICAK OMELAN

5

LESZCZYŃSKA MAJA AGNIESZKA

6

ŁOJEK KLAUDIA

7

NOGA AGNIESZKA

8

OPRYCH SZYMON MAREK

9

REIWER MAGDALENA JOANNA

10

SMUGA FILIP MATEUSZ

11

SOSNA ELŻBIETA AGNIESZKA

12

SPYRA WERONIKA JOANNA

13

STACHAŃCZYK MAŁGORZATA

14

SUDOŁ JULIA TAMARA

15

SZCZUPAŁ GRZEGORZ KRZYSZTOF

16

SZMIDTKE IZABELA

17

SZOPA SZYMON TYMOTEUSZ

18

SZUBAN MONIKA MARTA

19

WAYDA ADAM PAWEŁ

20

WITALIS MICHAŁ JAKUB

21

WITKOWSKA ADA

22

WORWA MAJA JULIA

23

WRÓBLEWSKA JAGODA

24

ZYBAŁA EWA

 

 

BADOŃ ANITA Ewa

BARLIK AGATA ZUZANNA

BĄCALSKI BŁAŻEJ

BRAŃKA KATARZYNA

BRYNIARSKA MAJA ANNA

BURAK LIWIA MAGDALENA

CEDROWSKA BARBARA IZABELLA

CZYSZCZOŃ DANIEL

DADEJ EMILIA MARIA

DALACH MONIKA EWELINA

DRĄG NIKODEM STANISŁAW

DYJA AGATA JOANNA

FURMANEK SONIA JULIA

GALLA KAROLINA EDYTA

GODEK OLGA ANNA

GRZYB LAURA

GRZYWACZ SONIA POLA

HOPCIAŚ EDYTA

KARKOSZKA PIOTR

KARŁOWICZ MONIKA

KASPEREK SZYMON MAX

KLESYK JUSTYNA KAROLINA

KMIECIK SABINA WERONIKA

KOWALSKA NATALIA ANNA
Wyniki egzaminu na kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Wydział Mechaniczny
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
Wyniki egzaminu praktycznego i portfolio

w roku akademickim 2014/15
system studiów: stacjonarne
rodzaj studiów: I stopnia

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Egzamin praktyczny

Portfolio

1

BADOŃ ANITA Ewa

31

40

2

BARLIK AGATA ZUZANNA

40

44

3

BĄCALSKI BŁAŻEJ

48

46

4

BERNATOWICZ ALEKSANDER PIOTR

48

45

5

BRAŃKA KATARZYNA

50

47

6

BRYNIARSKA MAJA ANNA

33

49

7

BURAK LIWIA MAGDALENA

47

46

8

CEDROWSKA BARBARA IZABELLA

46

48

9

CHRUŚCICKA ALEKSANDRA MARIA

31

32

10

CZYSZCZOŃ DANIEL

36

48

11

DADEJ EMILIA MARIA

31

42

12

DALACH MONIKA EWELINA

44

41

13

DRĄG NIKODEM STANISŁAW

45

48

14

DYJA AGATA JOANNA

31

38

15

FICAK OMELAN

37

32

16

FURMANEK SONIA JULIA

45

45

17

GALLA KAROLINA EDYTA

44

46

18

GODEK OLGA ANNA

38

47

19

GRZYB LAURA

42

44

20

GRZYWACZ SONIA POLA

0

0

21

HOPCIAŚ EDYTA

29

37

22

KARKOSZKA PIOTR

0

0

23

KARŁOWICZ MONIKA

46

46

24

KASPEREK SZYMON MAX

32

35

25

KLESYK JUSTYNA KAROLINA

40

42

26

KMIECIK SABINA WERONIKA

36

43

27

KOWALSKA NATALIA ANNA

45

41

28

KOZIEŃ KINGA MAGDALENA

38

41

29

KRAWIEC INGA NATALIA

25

25

30

KRUCZKOWSKA BARBARA

0

0

31

KRUPIŃSKA MAGDALENA

44

36

32

KWATER ALEKSANDRA

27

38

33

LESKA WERONIKA BARBARA

32

34

34

LESZCZYŃSKA MAJA AGNIESZKA

40

47

35

LEŚNIAK ŁUKASZ ALEKSANDER

29

34

36

ŁOJEK KLAUDIA

34

35

37

ŁOPATA KINGA MARIA

41

34

38

MACIEJCZYK JAKUB

31

45

39

MATŁOSZ-SZAJOWSKI JAKUB MIKOŁAJ

27

37

40

MICOREK KATARZYNA MAGDALENA

28

28

41

MIERZWA MARTYNA

35

47

42

MILNER AGATA ANNA

32

38

43

NICER MIKOŁAJ

40

44

44

NOGA AGNIESZKA

0

0

45

NOWOSIELECKA AGNIESZKA GENOWEFA

42

32

46

OPRYCH SZYMON MAREK

0

0

47

POPOW ALEKSANDRA MAŁGORZATA

0

0

48

POTRZEBOWSKI MAREK

45

46

49

REIWER MAGDALENA JOANNA

29

30

50

ROSA KINGA

42

34

51

ROSICKA ANNA

25

44

52

RZEGOST JAGODA JOANNA

32

43

53

SABINA OSENDOWSKA JUSTYNA

42

46

54

SKORUPSKI SAMUEL

49

43

55

SKOWROŃSKI PRZEMYSŁAW LEW

0

0

56

SMUGA FILIP MATEUSZ

33

43

57

SOSNA ELŻBIETA AGNIESZKA

0

0

58

SPYRA WERONIKA JOANNA

30

18

59

STACHAŃCZYK MAŁGORZATA

35

41

60

SUDOŁ JULIA TAMARA

32

32

61

SZCZUPAŁ GRZEGORZ KRZYSZTOF

50

49

62

SZMIDTKE IZABELA

44

43

63

SZOPA SZYMON TYMOTEUSZ

26

31

64

SZUBAN MONIKA MARTA

42

42

65

WAYDA ADAM PAWEŁ

42

42

66

WITALIS MICHAŁ JAKUB

39

48

67

WITKOWSKA ADA

24

42

68

WORWA MAJA JULIA

39

37

69

WRÓBLEWSKA JAGODA

42

36

70

ZYBAŁA EWA

48

48

BADOŃ ANITA Ewa 31 40
BARLIK AGATA ZUZANNA 40 44
BĄCALSKI BŁAŻEJ 48 46
BERNATOWICZ ALEKSANDER PIOTR 48 45
BRAŃKA KATARZYNA 50 47
BRYNIARSKA MAJA ANNA 33 49
BURAK LIWIA MAGDALENA 47 46
CEDROWSKA BARBARA IZABELLA 46 48
CHRUŚCICKA ALEKSANDRA MARIA 31 32
CZYSZCZOŃ DANIEL 36 48
DADEJ EMILIA MARIA 31 42
DALACH MONIKA EWELINA 44 41
DRĄG NIKODEM STANISŁAW 45 48
DYJA AGATA JOANNA 31 38
FICAK OMELAN 37 32
FURMANEK SONIA JULIA 45 45
GALLA KAROLINA EDYTA 44 46
GODEK OLGA ANNA 38 47
GRZYB LAURA 42 44
GRZYWACZ SONIA POLA 0 0
HOPCIAŚ EDYTA 29 37
KARKOSZKA PIOTR 0 0
KARŁOWICZ MONIKA 46 46
KASPEREK SZYMON MAX 32 35
KLESYK JUSTYNA KAROLINA 40 42
KMIECIK SABINA WERONIKA 36 43
KOWALSKA NATALIA ANNA 45 41
KOZIEŃ KINGA MAGDALENA 38 41
KRAWIEC INGA NATALIA 25 25
KRUCZKOWSKA BARBARA 0 0
KRUPIŃSKA MAGDALENA 44 36
KWATER ALEKSANDRA 27 38
LESKA WERONIKA BARBARA 32 34
LESZCZYŃSKA MAJA AGNIESZKA 40 47
LEŚNIAK ŁUKASZ ALEKSANDER 29 34
ŁOJEK KLAUDIA 34 35
ŁOPATA KINGA MARIA 41 34
MACIEJCZYK JAKUB 31 45
MATŁOSZ-SZAJOWSKI JAKUB MIKOŁAJ 27 37
MICOREK KATARZYNA MAGDALENA 28 28
MIERZWA MARTYNA 35 47
MILNER AGATA ANNA 32 38
NICER MIKOŁAJ 40 44
NOGA AGNIESZKA 0 0
NOWOSIELECKA AGNIESZKA GENOWEFA 42 32
OPRYCH SZYMON MAREK 0 0
POPOW ALEKSANDRA MAŁGORZATA 0 0
POTRZEBOWSKI MAREK 45 46
REIWER MAGDALENA JOANNA 29 30
ROSA KINGA 42 34
ROSICKA ANNA 25 44
RZEGOST JAGODA JOANNA 32 43
SABINA OSENDOWSKA JUSTYNA 42 46
SKORUPSKI SAMUEL 49 43
SKOWROŃSKI PRZEMYSŁAW LEW 0 0
SMUGA FILIP MATEUSZ 33 43
SOSNA ELŻBIETA AGNIESZKA 0 0
SPYRA WERONIKA JOANNA 30 18
STACHAŃCZYK MAŁGORZATA 35 41
SUDOŁ JULIA TAMARA 32 32
SZCZUPAŁ GRZEGORZ KRZYSZTOF 50 49
SZMIDTKE IZABELA 44 43
SZOPA SZYMON TYMOTEUSZ 26 31
SZUBAN MONIKA MARTA 42 42
WAYDA ADAM PAWEŁ 42 42
WITALIS MICHAŁ JAKUB 39 48
WITKOWSKA ADA 24 42
WORWA MAJA JULIA 39 37
WRÓBLEWSKA JAGODA 42 36
ZYBAŁA EWA 48 48Wyniki testu sprawdzającego posiadane kwalifikacje I stopnia

Wydział Mechaniczny
Wyniki testu sprawdzającego kwalifikacje I stopnia
rok akademicki 2015/16
system studiów: niestacjonarne
rodzaj studiów: II stopnia

Lp. Imię Nazwisko Kierunek Wynik punktowy
1 SZYMON BATKO Inżynieria produkcji 9
2 ARTUR BIŁKA Inżynieria produkcji 20
3 ADRIAN FILIPOWICZ Automatyka i robotyka 13
4 WIOLETA GLANOWSKA Transport 10
5 ANNA GÓRKA Inżynieria produkcji 20
6 GRZEGORZ KACZOR Inżynieria produkcji 19
7 WOJCIECH KOSZYK Inżynieria produkcji 20
8 PIOTR KRZAK Mechanika i budowa maszyn 24
9 MIKOŁAJ KUKLIŃSKI Energetyka 18
10 SZYMON LELEK Inżynieria produkcji 18
11 RAFAŁ MAJ Energetyka 21
12 WOJCIECH MOTYKA Mechanika i budowa maszyn 16
13 RENATA PISZCZEK Inżynieria produkcji 17
14 WOJCIECH RYBACKI Transport 6
15 MAŁGORZATA SIERADZKA Mechanika i budowa maszyn 16
16 PATRYK STANKIEWICZ Energetyka 15
17 ALEKSANDRA STEC Energetyka 17
18 MICHAŁ STOLIŃSKI Inżynieria produkcji 11
19 PIOTR STUDZIŃSKI Inżynieria produkcji 14
20 PRZEMYSŁAW SUCHOŃ Mechanika i budowa maszyn 22
21 KATARZYNA SZYDŁOWSKA Inżynieria produkcji 14
22 Artur Szymaniak Energetyka 31
23 GRZEGORZ ŚLIWA Automatyka i robotyka 21
24 ADAM TOMALA Mechanika i budowa maszyn 22
25 MATEUSZ WILCZAK Energetyka 12Kierunki na studiach stacjonarnych II stopnia

Kierunki i specjalności uruchamiane na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2014/2015 (rozpoczynające się w semestrze letnim)

W roku akademickim 2014/15 Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oferuje studia stacjonarne II stopnia na następujących specjalnościach:
 • Automatyka i Robotyka
  • automatyzacja systemów wytwarzania,
  • mechatronika,
  • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń,
  • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
 • Energetyka
  • energetyka odnawialna,
  • klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza,
  • systemy i urządzenia energetyczne,
  • urządzenia i instalacje ochrony środowiska.
 • Inżynieria Biomedyczna
  • biomechanika,
  • inżynieria kliniczna.
 • Inżynieria Materiałowa
  • inżynieria spajania materiałów,
  • materiały konstrukcyjne
 • Informatyka stosowana (bez podziału na specjalności)
 • Mechanika i Budowa Maszyn
  • aparatura i instalacje przemysłowe,
  • budowa i badania pojazdów samochodowych,
  • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne,
  • mechanika konstrukcji i materiałów,
  • silniki spalinowe,
  • zastosowanie informatyki w budowie maszyn.
 • Transport
  • eksploatacja i mechatronika samochodów,
  • eksploatacja i zarządzanie w transporcie,
  • inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego,
  • logistyka i spedycja.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie mediami elektronicznymi,
  • zarządzanie produkcją,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem.