Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

image_pdfimage_print

Absolwent specjalności posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie wymagań dla pracownika służb bhp. Posiada znajomość aktów prawnych dotyczącego bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.
Podczas nauki student zdobywa umiejętność identyfikacji zagrożeń środowiska pracy i środowiska naturalnego umożliwiające prowadzenia działań profilaktycznych ograniczających wypadki, choroby zawodowe a także awarie środowiskowe.
Poznaje tryb certyfikacji oraz umiejętność wystawiania deklaracji zgodności dla maszyn i urządzeń, dla których jest ona wymagane; jak również minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń, zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dla zbiorników ciśnieniowych oraz środków ochrony osobistej.
Posiada wiedzę dotyczącą zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi a w szczególności wiedzę z zakresu metod zabezpieczenia ogniowego i wybuchowego instalacji, ochrony przed zagrożeniami elektrycznością statyczną i atmosferyczną oraz zagrożenia wynikającego z niekontrolowanego uwalniania się substancji gazowych i ciekłych do otoczenia.
W zakresie planu nauczania znajdują się również zagadnienia związane z oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz obowiązkami prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej.
. Zdobywa umiejętności wykonywania sprawozdań środowiskowych i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji zagrożeń środowiskowych, metod pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, jakości odprowadzanych ścieków oraz zasad działania urządzeń i instalacji
ochronnych. Poznaje sposoby magazynowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych, jak również bezpiecznego magazynowania, transportu i użytkowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla człowieka i środowiska.
W celu odpowiedniego sprawowania obowiązków pracownika służb BHP student zostaje przygotowany do sprawowania kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Potrafi przeprowadzać analizę przyczyn oraz badać okoliczności awarii i wypadków oraz prowadzić dokumentację powypadkową i inną dokumentację związaną z bezpieczeństwem pracy.
Dzięki szerokiemu omówieniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych – potrafi je odpowiednio zidentyfikować w procesach pracy, określić zagrożenia związane z miejscem pracy wynikające z stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, zagrożenia wynikające z oddziaływania drgań, hałasu, fal elektromagnetycznych, promieniowania, zapylenia niewłaściwego mikroklimatu.
W oparciu o analizę warunków pracy i czynników środowiska pracy potrafi dokonać analizę bezpieczeństwa, ilościową i jakościową ocenę ryzyka na każdym stanowisku pracy. Potrafi zastosować środki ochrony zbiorowej oraz dobrać środki ochrony osobistej do warunków wynikających z wymienionych zagrożeń. Posiada umiejętności w projektowaniu i doborze barier bezpieczeństwa i sygnalizacji.
Poznaje zagadnienia ergonomii, stanowiące podstawy do projektowania ergonomicznych stanowisk pracy.