1

Systemy i Urządzenia Energetyczne

Absolwenci specjalności Systemy i Urządzenia Energetyczne posiadają wykształcenie w zakresie technologii energetycznych, projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
Dużą wiedzę zdobywają w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Zdobywają umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji dużych elektrociepłowni miejskich oraz w zakresie projektowania, wykonawstwa i użytkowania indywidualnych instalacji grzewczych (instalacje centralnego ogrzewania).
Potrafią przeprowadzić obliczenia procesowe i wytrzymałościowe oraz zaprojektować maszyny i urządzenia energetyczne w tym kotły parowe i gazowe, generatory elektryczne, pompy, sprężarki i wentylatory, rurociągi parowe i wodne.
W czasie studiów zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu projektowania i modelowania z użyciem komercyjnych programów CAD (projektowanie komputerowe), MES (metoda elementów skończonych) i programów CFD (komputerowe modelowanie przepływów). Przygotowani są również z zakresu podstaw informatyki i automatyzacji procesów przemysłowych. Zdobywają umiejętność samodzielnego pisania programów komputerowych w różnych językach programowania. Mają szeroką wiedzę z zakresu pomiarów przepływowych, cieplnych i elektrycznych. Absolwenci tego kierunku posiadają dobre przygotowanie z zakresu techniki cieplnej, w tym z obliczeń i projektowania wymienników ciepła, procesów spalania, wentylacji i klimatyzacji i instalacji uzdatniania wody.
Absolwenci tej specjalności są również specjalistami w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii takich jak: energia wody, spalanie biomasy, energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna oraz ogniw paliwowych i baterii fotowoltaicznych. Posiadają dobre przygotowanie z zakresu elektrowni jądrowych i rozproszonych źródeł energii: zespoły silnik spalinowy-generator, turbina gazowa-generator.
Studenci specjalności Systemy i urządzenia energetyczne uzyskują również gruntowną wiedzę w zakresie projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń ochrony środowiska w energetyce. Posiadają umiejętności w zakresie zmniejszania emisji zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych do powietrza atmosferycznego i wody, eliminacji skażenia, utylizacji odpadów oraz wibroakustycznego kształtowania środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie uciążliwości hałasu w energetyce cieplnej i motoryzacji. Szczególna uwaga zwrócona jest na zasady projektowania urządzeń do odpylania spalin z elektrowni jak również usuwania dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Absolwenci kierunku posiadają również wiedzę z zakresu zagospodarowania odpadów stałych z elektrowni, składowanych na składowiskach żużla i popiołu).
Silniki Spalinowe

Program studiów na specjalności Silniki Spalinowa umożliwia rozwinięcie ogólnych inżynierskich umiejętności w dziedzinie budowy maszyn, w oparciu o wiedzę podstawową zdobytą na poprzednich latach studiów i zastosowaniu tej wiedzy w zakresie budowy, badań i użytkowania silników spalinowych. Specjalność ta kształci specjalistów w zakresie silników spalinowych różnych typów i wielkości, silników przepływowych oraz ich specjalistycznego osprzętu. Profil tej specjalności obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, technologiczne oraz eksploatacyjne.
Absolwent posiada umiejętność stosowania wiedzy podstawowej do rozwiązywania zagadnień technicznych związanych z działaniem silników i ich osprzętu, jak i również z ich konstrukcją, technikami wytwarzania i eksploatacją. Cechuje go znajomość problematyki badań silników spalinowych i ich osprzętu, a także badań wybranych elementów i zespołów, przy stosowaniu nowoczesnej, specjalistycznej aparatury pomiarowej i wykorzystaniu zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent zapoznany jest z współczesnymi kierunkami rozwojowymi w dziedzinie silników spalinowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed skażeniami motoryzacyjnymi. Posiada wiedzę w zakresie technologii nowych paliw i materiałów eksploatacyjnych.
Uzyskana wiedza i przygotowanie do pracy zawodowej stwarzają możliwości zatrudnienia absolwentów w zasadzie we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z budową i eksploatacją maszyn, a szczególnie w przemyśle silnikowym, specjalistycznych instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach użytkujących silniki spalinowe, bazach transportowych, stacjach diagnostycznych i specjalistycznych stacjach obsługi samochodów.
Energetyka Odnawialna

Przyszłość energetyki, w świetle zmian wprowadzanych w krajach Unii Europejskiej i tendencjami zmian wprowadzanych w energetyce światowej, związana będzie z odnawialnymi źródłami energii. Procesy zmian przyspieszają nie tylko względy ekologiczne ale również wzrost cen paliw podstawowych proporcjonalnie do wyczerpywania się ich zasobów naturalnych i coraz większych nakładów finansowych na ich wydobycie. W Polsce również rośnie udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Za tymi zmianami powinny nadążać zmiany w kształceniu inżynierów na kierunku Energetyka, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia specjalistów ze znajomością odnawialnych źródeł energii.
Absolwent specjalności Energetyka odnawialna jest przygotowany z zakresu z wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach, jej przesyłania oraz dystrybucji. Posiada wiedzę obejmującą między innymi takie zagadnienia jak: produkcja energii pochodząca ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych, oraz procesy toryfikacji i zgazowania biomasy.
Ponadto posiada umiejętności obliczania i projektowania oraz doboru: turbin i elektrowni wodnych, instalacji solarnych-kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Potrafi zaprojektować instalacje geotermalne. Ma przygotowanie do obliczeń mikrosiłowni i potrafi je zastosować jako rozproszone źródła energii. Dysponuje wiedzą pozwalającą mu na projektowanie, instalowanie i użytkowanie instalacji i systemów energetycznych bazujących na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Absolwenci specjalności Energetyka odnawialna są odpowiednio przygotowani do wykonywania zadań badawczych, a dzięki umiejętnościom określania potrzeb energetycznych i dokonywania odpowiedniego wyboru, również projektowych. Posiada praktyczne umiejętności posługiwania się komercyjnymi pakietami komputerowymi: CAD, MES, CFD, OZC, CO przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Absolwenci specjalności Energetyka odnawialna mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawniają one do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.
Absolwenci studiów I stopnia uzyskując tytuł inżyniera są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na wybranej specjalności.
Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska

Absolwent specjalności Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska jest przygotowany do: projektowania, budowy, eksploatacji, pomiarów oraz prac naukowo badawczych w zakresie systemów i urządzeń do ochrony środowiska, a także realizacji zadań inwestycyjnych. Dotyczy to: maszyn i urządzeń do ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, konstrukcji i technologii wykonania urządzeń stosowanych w oczyszczalniach mechanicznych, chemicznych i biologicznych, ochrony gleb poprzez budowę i eksploatację urządzeń do utylizacji odpadów oraz regeneracji gleby, zabezpieczeń stosowanych w ochronie przed hałasem i wibracjami, pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie oraz metod prowadzenia monitoringu, prowadzenia prac naukowo – badawczych i rozwojowych w zakresie konstrukcji oraz systemów i urządzeń ochrony środowiska w przemyśle, ograniczenia niskiej emisji.
Specjalności na Energetyce

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności:

1. Energetyka Odnawialna (EO).
2. Silniki Spalinowe (SS).
3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).
4. Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska (UiIOS)