1

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Pojazdów Samochodowych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Pojazdów Samochodowych

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Szczegóły ↓

M-04_konkurs na adiunkta dydakt.




Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pojazdów Samochodowych

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Pojazdów Samochodowych
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

SZCZEGÓŁY TUTAJ




Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Cieplnej i Procesowej

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-05)
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Szczegóły w linku




Zasady przyznawania dodatku okresowego dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych – LIDER

 

Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych (Lider), obowiązujące na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w roku 2023

1. Dodatkowe wynagrodzenie dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego jest przyznawane zgodnie z §23 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Rektora PK z dnia 17 lutego 2021 roku).
2. Kandydaci wyłaniani są na podstawie kryteriów podanych w punkcie 3. niniejszych zasad, a dodatkowe wynagrodzenie przyznawane jest zgodnie z listą rankingową wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego oraz limitem określanym corocznie przez Rektora Politechniki Krakowskiej. Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane jest tylko w okresie zatrudnienia na WM PK. Wydział w ramach możliwości finansowych może przyznać wynagrodzenia ponad limit określony przez Rektora Politechniki Krakowskiej, zgodnie z całościową listą rankingową.
W przypadku zmiany stanowiska z badawczego lub badawczo-dydaktycznego na dydaktyczne w trakcie wypłacania dodatkowego wynagrodzenia, staje się ono dodatkiem okresowym (zgodnie z §21 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki).

3. Przy tworzeniu listy rankingowej brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • publikacje w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, za okres dwóch lat kalendarzowych, zamieszczone w Bibliografii Publikacji Pracowników PK (z afiliacją Politechniki Krakowskiej) i opublikowane w czasopiśmie znajdującym się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN, z lat 2020-2021, aktualnym w dniu 31.12.2021r., przy przyjęciu liczby punktów przyznanych za publikacje zgodnie z tym wykazem. Brane są pod uwagę publikacje za co najmniej 70 punktów. Za rok opublikowania przyjmuje się rok opublikowana artykułu
  w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma;
 • patenty przyznane na rzecz Politechniki Krakowskiej w roku poprzedzającym rok przyznania dodatkowego wynagrodzenia na (75 pkt. za patent przyznany przez Urząd Patentowy RP; 100 pkt. za patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw należących do OECD, pod warunkiem zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP); za rok przyznania patentu przyjmuje się rok jego opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego.
  Liczba punktów za osiągnięcie wieloautorskie jest dzielona przez liczbę autorów.
  Dla każdego osiągnięcia wyznaczany jest indywidualny udział autorski osoby wnioskującej, będący odwrotnością liczby autorów tego osiągniecia. Suma indywidualnych udziałów autorskich zgłaszanych za osiągnięcia nie może przekraczać wartości 4.
  W zgłoszeniu dokonywanym przez osobę, której przyznano dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek okresowy za publikacje lub patenty w poprzednich latach, nie mogą być wykazywane osiągnięcia, za które zostało w poprzednim roku przyznane dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek okresowy.

4. Ubieganie się o zwiększanie wynagrodzenia wymaga terminowego złożenia wniosku przez zainteresowanego pracownika wraz z wydrukiem opisującym publikację z Bazy Publikacji Pracowników Biblioteki PK lub wydrukiem strony ogłoszenia patentu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, „Europejskim Biuletynie Urzędowym” lub
w innej równoważnej publikacji za granicą.
5. Wnioski zaparafowane przez kierownika jednostki WM zatrudniającej pracownika wraz z udokumentowanymi dokonaniami należy składać do Sekretariatu Dziekana WM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia, zgodnie z załączonym wzorem. Przyjmuje się, że wniosek może dotyczyć osoby, która będzie zatrudniona na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym na dzień 1 stycznia roku, którego dodatkowe wynagrodzenie dotyczy.
6. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz ich upublicznienie w ramach Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
7. Lista kandydatów do przyznania dodatkowego wynagrodzenia przedstawiana jest przez Dziekana Kolegium Wydziału oraz Rektorowi PK.

 




Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych
na Wydziale Mechanicznym

Szczegóły w linku




Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych

na Wydziale Mechanicznym

Szczegóły w linku




Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych
na Wydziale Mechanicznym

Szczegóły w linku

 




Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Szczegóły w linku 




Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki

Dziekan Wydziału Mechanicznego
POLITECHNIKI KRAKOWSKEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Biomechanik

Szczegóły w linku 




Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo – dydaktycznego

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Asystenta badawczo – dydaktycznego
w Katedrze Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-05)
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

       Szczegóły  ⇓

M05_00_181_29_2021 Konkurs_asystent badawczo_dydaktyczny_2021.04.23




Dziekan Wydziału Mechanicznego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki

Szczegóły konkursu




Dodatek okresowy dla pracowników dydaktycznych – LIDER dydaktyczny

 

Zasady przyznawania dodatku okresowego dla pracowników dydaktycznych, obowiązujące na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w roku 2023

 1. Dodatek okresowy za autorstwo lub współautorstwo wysoko punktowanych artykułów naukowych lub patentów dla pracowników dydaktycznych Wydziału Mechanicznego jest przyznawany zgodnie z §21 Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Rektora PK z dnia 17 lutego 2021 roku), w szczególności w zakresie działań określonych w ust. 1, pkt 1 i 3.
 2. Kandydaci wyłaniani są na podstawie kryteriów podanych w punkcie 3 niniejszych zasad, a dodatkowe wynagrodzenie przyznawane jest zgodnie z listą rankingową wyróżniających się pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Mechanicznego. Wydział w ramach możliwości finansowych może przyznać dodatek, zgodnie z całościową listą rankingową, jeżeli pracownik dydaktyczny znajduje się na pozycji wyższej niż najniżej sklasyfikowany pracownik, któremu przyznano dodatkowe wynagrodzenie dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Dodatek okresowy wypłacany jest tylko w okresie zatrudnienia na WM PK.
 3. Przy tworzeniu listy rankingowej brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
  – publikacje w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, za okres dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania dodatkowego wynagrodzenia, zamieszczone w Bibliografii Publikacji Pracowników PK (z afiliacją Politechniki Krakowskiej) i opublikowane w czasopiśmie znajdującym się w aktualnym w dniu rozpatrywania wniosków wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN, przy przyjęciu liczby punktów przyznanych za publikacje zgodnie z tym wykazem; brane są pod uwagę publikacje za co najmniej 100 punktów; za rok opublikowania przyjmuje się rok opublikowana artykułu w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma;
  – patenty przyznane na rzecz Politechniki Krakowskiej w roku poprzedzającym rok przyznania dodatkowego wynagrodzenia (75 pkt. za patent przyznany przez Urząd Patentowy RP; 100 pkt. za patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw należących do OECD, pod warunkiem zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP); za rok przyznania patentu przyjmuje się rok jego opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego.
  Liczba punktów za osiągnięcie wieloautorskie jest dzielona przez liczbę autorów.
  Dla każdego osiągnięcia wyznaczany jest indywidualny udział autorski osoby wnioskującej, będący odwrotnością liczby autorów tego osiągniecia. Suma indywidualnych udziałów autorskich zgłaszanych za osiągnięcia nie może przekraczać wartości 4.
  W zgłoszeniu dokonywanym przez osobę, której przyznano dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek okresowy za publikacje lub patenty w poprzednich latach, nie mogą być wykazywane osiągnięcia, za które zostało w poprzednim roku przyznane dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek okresowy.
 4. Ubieganie się o dodatek okresowy wymaga terminowego złożenia wniosku przez zainteresowanego pracownika wraz z wydrukiem opisującym publikację z Bazy Publikacji Pracowników Biblioteki PK lub wydrukiem strony ogłoszenia patentu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, „Europejskim Biuletynie Urzędowym” lub w innej równoważnej publikacji za granicą.
 5. Wnioski zaparafowane przez kierownika jednostki WM zatrudniającej pracownika wraz
  z udokumentowanymi dokonaniami należy składać do Sekretariatu Dziekana WM, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia, zgodnie z załączonym wzorem. Przyjmuje się, że wniosek może dotyczyć osoby, która będzie zatrudniona na stanowisku dydaktycznym na dzień 1 stycznia roku, którego dodatkowe wynagrodzenie dotyczy.
 6. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz ich upublicznienie w ramach Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
 7. Lista kandydatów do przyznania dodatku okresowego przedstawiana jest przez Dziekana Kolegium Wydziału oraz Rektorowi PK.