1

Organizacja roku akademickiego 22/23 – ostatni semestr

 

Na podstawie § 3 Załącznika do Zarządzenia nr 35 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2022 r., znak R.0201.46.2022, w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 ustala się organizację ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

I. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie trwał:

od 1 października 2021 r. do 26 lutego 2023 r.

1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 5 października 2022 r.
od 7 października do 30 października 2022 r.
od 3 listopada do 10 listopada 2022 r.
od 12 listopada do 9 grudnia 2022 r.

2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

6 października 2022 r. (Uczelniana inauguracja roku akademickiego)
od 31 października do 2 listopada 2022 r. (Święto Wszystkich Świętych)
11 listopada 2022 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 23 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
6 stycznia 2023 r. (Święto Trzech Króli)

3. Ustala się terminy sesji egzaminacyjnej:

od 10 grudnia do 22 grudnia 2022 r.
od 3 stycznia do 5 stycznia 2023 r.
od 7 stycznia do 8 stycznia 2023 r.

4. Ustala się terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 9 stycznia do 24 stycznia 2023 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 9 stycznia do 26 lutego 2023 r.

6. Ustala się ostateczne terminy:
• egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia:

do 10 lutego 2023 r.

• zaliczenia semestru zimowego:

24 stycznia 2023 r.

• dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego

16 lutego 2023 r. godz. 9.00

• złożenia wniosków o rejestrację na semestr/skreślenie z listy studentów:

od 25 stycznia do 21 lutego 2023 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

• planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

26 lutego 2023 r.

7. Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się
3 października 2022r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 27 lutego 2023r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

 

II. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, skierowanych na powtarzanie przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego będzie trwał:

od 27 lutego do 30 września 2023 r.

1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 27 lutego do 23 marca 2023 r.
od 25 marca do 5 kwietnia 2023 r.
od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r.
od 4 maja do 9 maja 2023 r.

2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2023 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 1 maja do 3 maja 2023 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
10 maja 2023 r. (Święto Szkoły)
28 maja 2023 r. (Zielone Świątki)
8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało)

3. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 11 maja do 7 czerwca 2023 r.
od 9 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

4. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 14 września 2023 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 11 maja do 7 czerwca 2023 r.
od 9 czerwca do 30 czerwca 2023 r.
od 11 września do 30 września 2023 r.

6. Ustala się ostateczne terminy:
• zaliczenia semestru zimowego:

14 września 2023 r.

 

• dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

15 września 2023 r. godz. 9.00

• złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2022/2023/skreślenie z listy studentów:

15 września 2023 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

• planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2023 r.

III. Semestr 3 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia będzie trwał:

od 27 lutego do 30 września 2023 r.

1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 27 lutego do 23 marca 2023 r.
od 25 marca do 5 kwietnia 2023 r.
od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r.
od 4 maja do 9 maja 2023 r.
od 11 maja do 27 maja 2023 r.
od 29 maja do 7 czerwca 2023 r.
od 9 czerwca do 11 czerwca 2023 r.

2. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2023 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 1 maja do 3 maja 2023 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
10 maja 2023 r. (Święto Szkoły)
28 maja 2023 r. (Zielone Świątki)
8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało)

3. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 12 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

4. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 14 września 2023 r.

5. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 13 czerwca do 30 czerwca 2023 r.
od 11 września do 30 września 2023 r.

6. Ustala się ostateczne terminy:
• zaliczenia semestru zimowego:

14 września 2023 r.

• dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

15 września 2023 r. godz. 9.00

• złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2022/2023/skreślenie z listy studentów:

15 września 2023 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

• planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2023 r.

IV. Ustala się następujące terminy dokonania czynności administracyjnych:

1. Przekazanie do Katedry przez promotora ostatecznego tematu pracy dyplomowej realizowanej przez studenta oraz planowanych recenzentów nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
2. Wprowadzenie przez Studenta pracy dyplomowej do systemu ASAP nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
3. Przeprowadzenie zaliczenia i wprowadzenie ocen do systemu eHMS/dsys przez nauczyciela akademickiego,
z przedmiotów z semestru dyplomowego, w tym przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej, nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
4. Zatwierdzenie danych w systemie HMS/dsys, zmiana statusu studenta w HMS/dsys oraz wydruk karty okresowych osiągnięć studenta przez pracownika dziekanatu nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
5. Podjęcie decyzji w sprawie zaliczenia semestru i odnotowanie przez Dziekana na karcie okresowych osiągnięć studenta nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
6. Dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego przez Dziekana nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
7. Wygenerowanie przez Pracownika dziekanatu z HMS/dsys protokołu egzaminu dyplomowego, nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

V. Decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego, wprowadza się zmianę w organizacji semestru zimowego dla studiów stacjonarnych polegającą na tym, że:

19 stycznia 2023 r. (czwartek – N) odbywają się zajęcia realizowane
planowo w piątek przypadający w tygodniu parzystym

27 stycznia 2023 r. (piątek – N) odbywają się zajęcia realizowane
planowo w piątek przypadający w tygodniu parzystym

 

Na stronie https://mech.pk.edu.pl/ w zakładce: Studenci -> Rozkład zajęć -> Rezerwacja sal, w kalendarzu auli A123, można sprawdzić aktualną organizację semestru oraz tygodnie parzyste i nieparzyste.

 
Organizacja roku akademickiego 22/23

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

§ 1.
Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia,
z zastrzeżeniem § 3 i § 4, trwać będzie

od 1 października 2022 r. do 26 lutego 2023 r.

w tym:

1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 5 października 2022 r.
od 7 października do 30 października 2022 r.
od 3 listopada do 10 listopada 2022 r.
od 12 listopada do 22 grudnia 2022 r.
od 3 stycznia do 5 stycznia 2023 r.
od 7 stycznia do 29 stycznia 2023 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

6 października 2022 r. (Inauguracja roku akademickiego)
od 31 października do 2 listopada 2022 r. (Święto Wszystkich Świętych)
11 listopada 2022 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 23 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
6 stycznia 2023 r. (Święto Trzech Króli)

3. sesja egzaminacyjna:

od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r.

4. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 13 lutego do 20 lutego 2023 r.

5. wakacje zimowe:

od 21 lutego do 26 lutego 2023 r.

6. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru zimowego:

20 lutego 2023 r.
2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji
studentów oraz doktorantów na semestr letni:

20 lutego 2023 r.

§ 2.
Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów kształcenia,
z zastrzeżeniem § 3 i § 4, trwać będzie

od 27 lutego do 30 września 2023 r.

w tym:
1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 27 lutego do 23 marca 2023 r.
od 25 marca do 5 kwietnia 2023 r.
od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r.
od 4 maja do 9 maja 2023 r.
od 11 maja do 27 maja 2023 r.
od 29 maja do 7 czerwca 2023 r.
od 9 czerwca do 16 czerwca 2023 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

24 marca 2023 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 1 maja do 3 maja 2023 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
10 maja 2023 r. (Święto Szkoły)
28 maja 2023 r. (Zielone Świątki)
8 czerwca 2023 r. (Boże Ciało)

3. sesja egzaminacyjna:

od 17 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

4. wakacje letnie:

od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r.

5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 1 września do 14 września 2023 r.

6. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru letniego:

14 września 2023 r.

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2023/24:

15 września 2023 r.

§ 3.
Organizację ostatniego semestru studiów ustala dziekan na zasadach określonych w § 11 ust. 5 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 46/d/05/2019 z 29 maja 2019 r. z późn.zm.
§ 4.
W przypadku prowadzenia przez Politechnikę Krakowską studiów wspólnych z uczelnią zagraniczną, organizacja roku może uwzględniać terminy wynikające z wymogów uczelni partnerskiej, określone w umowie stanowiącej podstawę prowadzonych studiów wspólnych. Dziekan ustala organizację roku dla studiów wspólnych i podaje do wiadomości publicznej co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§ 5.
Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 3 października 2022 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 27 lutego 2023 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.
Zmiana godzin przyjęć dziekanatu w okresie letnim

 

Szanowni Studenci,

w okresie letnim, czyli

od  4.07.2022 r. do 9.09.2022 r.
Dziekanat Wydziału Mechanicznego będzie przyjmował studentów:

od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 12.00.

 
Zaproszenie na wystawę fotografii

Zaproszenie na wystawę fotografiiZaproszenie na wystawę prof. Z.Latały

 
Harmonogram sesji

Harmonogram sesji zimowej
Harmonogram sesji letniej
Harmonogram sesji zimowej

 

Harmonogram sesji letniej
Konkurs o nagrodę Jamesa Dysona

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie o  Nagrodę Jamesa Dysona 2022, organizowanego przez Fundację Jamesa Dysona.  Termin przyjmowania zgłoszeń mija 6 lipca.

Konkurs skierowany jest do kreatywnych studentów oraz absolwentów (do 4 lat po ukończeniu studiów), którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań i chcieliby przedstawić światu swój wynalazek. W ubiegłych latach do konkursu zgłoszono wiele imponujących projektów, w tym XTRUDE ZERO, autorstwa studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Edynburgu. Laureaci zaprojektowali dostępną publicznie maszynę, która dezynfekuje i poddaje recyklingowi zużyte 3-warstwowe maseczki chirurgiczne, zamieniając je w polimerowy granulat wielokrotnego użytku.

W tegorocznej edycji organizatorzy zwiększyli sumę nagród pieniężnych, aby wesprzeć młodych inżynierów w pierwszym kluczowym etapie. Zwycięzcy etapów krajowych, których poznamy we wrześniu, otrzymają aż 27 000 zł na rozwój swoich projektów. Zwycięzcy etapu międzynarodowego mogą wygrać aż 162 000 zł. 

Więcej informacji o konkursie:

https://www.jamesdysonaward.org/pl-PL/

 
Kształcenie w Szkole Doktorskiej – spotkanie informacyjne

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Krakowskiej oraz Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące kształcenia w Szkole Doktorskiej, które odbędzie się

14.06.2022 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Sali A123 (bud. A, 1. piętro) na Wydziale Mechanicznym.

Poruszone będą takie aspekty, jak: rekrutacja, program kształcenia, stypendium, doktorat wdrożeniowy.

spotkanie - szkoła doktorska
Zaproszenie do badania EUROSTUDENT

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. 

https://badania.pbs.pl/eurostudent

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Wasz głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Dziękujemy za poświęcony czas.

ankieta Eurostudent

 
Brak ciepłej wody na kampusie Czyżyny w dniu 3 czerwca

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z modernizacją sieci i pracami w magistrali ciepłowniczej w dniu 3 czerwca br. w godz. 8:00 – 17:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej i ciepłej wody na całym kampusie w Czyżynach.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 
Akcja „O włos od pomocy”

 

W dniach 30 i 31 maja na Politechnice Krakowskiej odbędzie się kolejna edycja akcji charytatywnej na rzecz dzieci z chorobą nowotworową „O Włos od pomocy na PK”. Na kampusie Czyżyny „wielkie cięcie” będzie się odbywać 31 maja (wtorek), od godz. 10:00 do 16:00, w sali A209 (bud. A, IIp.).

Link do zapisów do uczestnictwa w akcji: https://forms.office.com/r/StrN9Bz8ru

Przypominamy również , że oddać należy min. 30cm włosów,  które mogą być farbowane na naturalny kolor, ale nie mogą być rozjaśnianie. Włosy powinny być umyte, ale bez nałożonej odżywki.
 
Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/1hw7JMYwR

Akcja o włos od pomocy

 Sesja Studenckich Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy na sesję studenckich kół naukowych, która odbędzie się  24 maja (wtorek), o godz. 9:00, na sali Rady Wydziału (A109 – Ip. bud A).

sesja kół naukowych_plakat
Konferencja „Rozwiązania i technologie XXI wieku”

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozwiązania i technologie XXI wieku”. Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca 2022 roku w formie online. Celem wydarzenia jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy oraz kierunków prowadzonych badań.

Gościem Honorowymi Konferencji będzie dr hab. inż. Henryk Bąkowski, prof. PŚ, z  Katedry Transportu Kolejowego, Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Tytuł wystąpienia: Analiza wybranych zagadnień tribologicznych za pomocą metod sztucznej inteligencji.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli firm, a także osób zainteresowanych tematyką innowacyjnych technologii i narzędzi przyszłości.

Zagadnienia tematyczne:

 • technologie komputerowe
 • sztuczna inteligencja
 • technologie produkcji
 • budowa maszyn i podzespołów mechanicznych
 • budownictwo
 • biomateriały i nanomateriały
 • energetyka, systemy cieplne i grzewcze
 • przemysł rolniczo-spożywczy
 • przemysł lotniczy, samochodowy i kosmiczny
 • narzędzia medyczne
 • wykorzystanie technologii w ochronie zdrowia człowieka i środowiska

 
Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:  https://fundacja-tygiel.pl/technologie/
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.