1

Sesja Studenckich Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy na sesję studenckich kół naukowych, która odbędzie się  24 maja (wtorek), o godz. 9:00, na sali Rady Wydziału (A109 – Ip. bud A).

sesja kół naukowych_plakat
Zmarł dr inż. Andrzej Pakuła

 

Ze smutkiem informujemy, że 13 maja br. zmarł dr inż. Andrzej Pakuła, wieloletni pracownik Katedry Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Klepsydra A_Pakuła

 
Zmarł mgr inż. Jerzy Kostarczyk

 

Ze smutkiem informujemy, że 13 maja br. zmarł mgr inż. Jerzy Kostarczyk, wieloletni wykładowca w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych 

klepsydra Jerzy Kostarczyk
Konferencja „Rozwiązania i technologie XXI wieku”

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozwiązania i technologie XXI wieku”. Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca 2022 roku w formie online. Celem wydarzenia jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy oraz kierunków prowadzonych badań.

Gościem Honorowymi Konferencji będzie dr hab. inż. Henryk Bąkowski, prof. PŚ, z  Katedry Transportu Kolejowego, Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Tytuł wystąpienia: Analiza wybranych zagadnień tribologicznych za pomocą metod sztucznej inteligencji.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli firm, a także osób zainteresowanych tematyką innowacyjnych technologii i narzędzi przyszłości.

Zagadnienia tematyczne:

 • technologie komputerowe
 • sztuczna inteligencja
 • technologie produkcji
 • budowa maszyn i podzespołów mechanicznych
 • budownictwo
 • biomateriały i nanomateriały
 • energetyka, systemy cieplne i grzewcze
 • przemysł rolniczo-spożywczy
 • przemysł lotniczy, samochodowy i kosmiczny
 • narzędzia medyczne
 • wykorzystanie technologii w ochronie zdrowia człowieka i środowiska

 
Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:  https://fundacja-tygiel.pl/technologie/
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

 
Zaproszenie na otwarcie nowej sali dla Studentów Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego

 

Zaproszenie na otwarcie sali IWP
Kongres Technologii Obróbki Stali 2022 – możliwość bezpłatnego uczestnictwa

 

Szanowni Państwo,

w związku z patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej nad tym wydarzeniem istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa dla pracowników.

Wszystkie szczegóły dot. udziału są zamieszczone w załącznikach.

  
Zmarł dr inż. Wiesław Pieniążek

 

Ze smutkiem informujemy, że 15 kwietnia br. odszedł dr inż. Wiesław Pieniążek – długoletni pracownik Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej.

Nekrolog W_Pieniążek
Zmarł dr inż. Stanisław Łomnicki

 

Ze smutkiem informujemy, że 19 kwietnia br. odszedł dr inż. Stanisław Łomnicki – długoletni pracownik Katedry Inżynierii Cieplnej i Procesowej Politechniki Krakowskiej.

Nekrolog S Łomnicki
Szkolenie z wystąpień publicznych

KLUB MÓWCY BIZNESOWEGO – szkolenie z wystąpień publicznych – start już 25 kwietnia!

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej na szkolenie z wystąpień publicznych i autoprezentacji (2 niezależne grupy – jedna dla pracowników PK, druga dla studentów)
Klub Mówcy Biznesowego zakłada realizację cyklu czterech spotkań w odstępach co dwa tygodnie po 8 godzin szkoleniowych. Już od pierwszych zajęć nacisk położony jest mocno na praktykę i wielość sytuacji prezentacyjnych pozwalających uczestnikom na analizę i rozwój swojego potencjału.

Szczegółowe informacje: http://aip.pk.edu.pl/klub-mowcy-biznesowego/
Start: 25 kwietnia.

Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!
Zapisy na: inkubator@pk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Klub mówcy biznesowego
Zasady funkcjonowania PK od 28 marca br. – zarządzenie rektora

 

ZARZĄDZENIE NR 27
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 marca 2022 r.
znak R.0201.35.2022

w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej
od 28 marca 2022 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2022 r. poz. 679) zarządzam, co następuje:
§ 1
Świadczenie pracy na terenie Politechniki Krakowskiej
1. Nauczyciele akademiccy:
1) wypełniają obowiązki organizacyjne na terenie Politechniki Krakowskiej,
2) wypełniają obowiązki dydaktyczne na terenie Politechniki Krakowskiej, o ile warunki techniczne i lokalowe na to pozwalają,
3) mogą prowadzić badania naukowe na ternie Politechniki Krakowskiej.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana lub właściwego prorektora nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość spoza terenu PK, pod warunkiem zapewnienia bezpośredniemu przełożonemu możliwości kontroli prowadzenia w/w zajęć.
3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę na terenie Politechniki Krakowskiej.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi (za jego zgodą) wykonywanie pracy zdalnej w sytuacji:
1) kiedy pracownik zostaje – w drodze decyzji właściwego inspektora sanitarnego – objęty izolacją bądź kwarantanną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny lub izolacji, a stan zdrowia pracownika zakażonego koronawirusem na to pozwala,
2) kiedy dziecko pracownika, które nie ukończyło 14 roku życia zostaje objęte kwarantanną lub izolacją, co uniemożliwia uczęszczanie dziecka do żłobka, przedszkola lub szkoły albo kiedy placówka edukacyjna, dana grupa lub klasa, do której uczęszcza dziecko przechodzi na tryb nauczania zdalnego. Przypadki takie należy udokumentować wydrukiem z Indywidualnego Konta Pacjenta potwierdzającym objęcie dziecka kwarantanną lub izolacją albo informacją z danej placówki edukacyjnej o przejściu całej placówki, danej grupy lub klasy, do której uczęszcza dziecko, na tryb nauczania zdalnego.
5. Decyzję o izolacji lub kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, jak również dokumenty, o których mowa w ust. 4, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
6. Świadczenie pracy na terenie PK jest wykonywane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2.
§ 2
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zobowiązuje się pracowników do:
1) zachowywania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy, w kontaktach bezpośrednich oraz podczas zebrań, posiedzeń, narad, szkoleń,
2) ograniczania kontaktów bezpośrednich do sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków służbowych, a w komunikacji wewnątrzuczelnianej do stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej oraz korzystania z usługi Office 365 Education online (zasady użytkowania dostępne na stronie https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/) w celu prowadzenia zdalnych zebrań lub narad,
3) ścisłego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych:
1) poinstruują pracowników, aby korzystali ze środków ochrony osobistej, tj. środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych,
2) nadzorują przestrzeganie przez pracowników zasad, o których mowa w ust. 1,
3) za zgodą przełożonych wyższego szczebla mogą wprowadzić dodatkowe wymagania co do zabezpieczeń pracowników oraz środki techniczne i organizacyjne do ich zastosowania, jeśli wskazują na to szczególne warunki i miejsca działania pracownika, zwiększające ryzyko zakażenia wirusem.
§ 3
Posiedzenia organów kolegialnych
Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziałów, komisji, zespołów mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o formie posiedzenia (stacjonarne lub zdalne) podejmuje przewodniczący organu lub innego ciała kolegialnego.
§ 4
Wyjazdy służbowe
Istnieje możliwość odbywania zagranicznych podróży służbowych oraz przyjmowanie gości zagranicznych. Przy planowaniu wyjazdów należy brać pod uwagę:
1) sytuacją epidemiologiczną w kraju docelowym wyjazdu,
2) obostrzenia obowiązujące w kraju docelowym wyjazdu.
§ 5
Konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe
Na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe.
§ 6
Organizacja kształcenia
Organizacja kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 14 Rektora PK z dnia 16 lutego 2022 r. z późn. zm.
§ 7
Raportowanie
1. Pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia przekazują niezwłocznie informacje o stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym izolacji bądź hospitalizacji.
2. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku pracowników), właściwemu dziekanatowi (w przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich), sekretariatowi Szkoły Doktorskiej PK (w przypadku doktorantów kształcących się w SD PK) lub sekretariatowi jednostki prowadzącej inną formę kształcenia (uczestnicy innych form kształcenia).
3. Kierownicy jednostek oraz dziekanaty przekazują niezwłocznie otrzymane informacje na adres rektor@pk.edu.pl i kanclerz@pk.edu.pl.
§ 8
1. W Zarządzeniu nr 14 Rektora PK z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 w § 1 ust. 2 skreśla się pkt 3.
2. W Zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na Osiedlu Studenckim PK w związku ze stanem epidemii, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 106 Rektora PK z 12 października 2020 r., z późn. zm. w § 1 ust. 2 skreśla się pkt. 2.
§ 9
Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 71 Rektora PK z 26 maja 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej od 7 czerwca 2021 r., z późn. zm.
2) Zarządzenie nr 32 Rektora PK z 16 kwietnia 2020 r. dotyczące obowiązku zakrywania dróg oddechowych na terenie PK, z późn. zm.,
3) Polecenie służbowe nr 8 z 6 grudnia 2021 r. w sprawie obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19.
2. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia wykonują pracę zdalną zleconą na podstawie § 1 ust. 3 uchylanego Zarządzenia nr 71 Rektora PK z 26 maja 2021 r.,z późn. zm. świadczą ją do końca okresu odbywania izolacji lub kwarantanny.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
Zasady zatrudniania na stanowisku badawczo – dydaktycznym

 

Ramowe zasady podejmowania zatrudnienia na stanowisku badawczo-dydaktycznym pracowników zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych

 1. Zmiany stanowiska dokonuje się przed rozpoczęciem semestru letniego i zimowego.
 2. Podstawą do zmiany stanowiska jest suma punktów uzyskanych w okresie zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym obejmującym ostatnie 2 lata kalendarzowe (styczeń-grudzień odpowiednich lat) dla zatrudnienia na semestr letni i 2.5 roku (styczeń-czerwiec odpowiednich lat) dla zatrudnienia na semestr zimowy. W takim przypadku okres rozliczeniowy jest równy rozważanemu okresowi zatrudnienia. Jako datę publikacji rozumie się datę opublikowana artykułu w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma.
 3. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, okresem rozliczeniowym zatrudnienia jest czas zatrudnienia mnożony przez wymiar etatu.
 4. Wprowadza się pojęcie dorobku jednostkowego osoby będącego sumą punktów uzyskanych
  z publikacji. Dorobek jednostkowy osoby jest równy sumie punktów za publikacje o których jest mowa w punkcie 6, wyliczonych zgodnie z regułą podaną w punkcie 7, podzielonych przez rozliczeniowy okres zatrudnienia.
 5. Na koniec roku kalendarzowego podawana jest graniczna wartość dorobku jednostkowego, jaka jest wymagana do zmiany stanowiska zatrudnienia. Dorobek jednostkowy osoby wnioskującej powinien być większy od wartości granicznej.
  Dla roku 2022 graniczna wartość dorobku jednostkowego wynosi 70 pkt.
  Dla roku 2023 graniczna wartość dorobku jednostkowego wynosi 100 pkt.
 6. Do zmiany zatrudnienia brane są pod uwagę artykuły znajdujące się na aktualnej na dzień złożenia wniosku liście MEiN i punktacji zgodnie z tą listą wynoszącej:
  – w roku 2022 – 70 pkt., 100 pkt., 140 pkt i 200pkt;
  – w roku 2023 – 100 pkt., 140 pkt. i 200 pkt.
  Artykuł powinien być opublikowany w czasopiśmie przypisanym dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
  W przypadku niespełnienia tego warunku wkład tematyczny autora powinien odpowiadać dyscyplinie inżynieria mechaniczna i musi być zaznaczony w streszczeniu zamieszczonym w BPK.
 7. Liczba punktów za artykuł jest równa iloczynowi wartości punktacji czasopisma na aktualnej liście MEiN pomnożonej przez czynnik skalujący o wartości pierwiastek , gdzie n jest liczbą autorów artykułu
  z Wydziału Mechanicznego, a m liczbą wszystkich autorów artykułu, przy warunku, że wartość pierwiastek 2  , nie może być mniejsza niż 10% całkowitej punktacji czasopisma.
 8. Po dwóch latach od zmiany stanowiska możliwa jest weryfikacja efektów publikacyjnych na takich samych zasadach.
 9. W uzasadnionych przypadkach zatrudnienie może zostać dokonane w innym terminie niż wskazany
  w pkt. 1, jak też przy dorobku jednostkowym mniejszym od jego wartości granicznej wskazanej w pkt. 5.
 10. Zatrudnienie następuje na takie samo stanowisko jak w grupie dydaktycznej, z takim samym wynagrodzeniem i w takim samym wymiarze czasu.

 
Senat PK solidarny z Ukrainą

 

Uchwała

Senatu Politechniki Krakowskiej

im. Tadeusza Kościuszki

nr 8/o/03/2022 z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą

 

Na podstawie § 19 pkt 6 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., postanawia się, co następuje:

§ 1

Senat i Rektor Politechniki Krakowskiej w imieniu całej społeczności Uczelni wyrażają pełną solidarność z Ukrainą w obliczu wojny wywołanej napaścią ze strony Rosji.

Pragniemy przekazać społeczeństwu Ukrainy wyrazy najgłębszego współczucia z powodu tej tragedii oraz zapewnić o naszej gotowości niesienia pomocy i o naszym wsparciu. W szczególności deklarujemy pomoc wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy oraz ich rodzinom, a także naszym przyjaciołom i kolegom z ukraińskiego środowiska akademickiego.

Brutalne działania sił rosyjskich na terenie Ukrainy oraz kłamliwą propagandę autorytarnych władz Rosji uznajemy za łamanie elementarnych zasad humanizmu, standardów współpracy między suwerennymi państwami oraz za zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie.

W związku z powyższym Politechnika Krakowska postanawia zaprzestać współpracy z Federacją Rosyjską i wstrzymać kontakty z rosyjskimi naukowcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi.

Mamy nadzieję, że dzięki bohaterskiej postawie narodu ukraińskiego i przy wsparciu wszystkich ludzi dobrej woli uda się uchronić ludność Ukrainy przed dalszymi skutkami wojny, obronić suwerenność tego kraju i przywrócić trwały ład międzynarodowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.