1

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej

Znak: M12.110.26.2020 Kraków, dnia 18.09.2020 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
na Wydziale Mechanicznym

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony

Reprezentowana dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 1. Niezbędne wymagania:
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku wzornictwo
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego
 • predyspozycje do pracy naukowej i do pracy ze studentami,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka obcego
 • odbyty staż w firmie produkującej środki transportu.
 1. Dodatkowe wymagania:
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziedziny wzornictwa przemysłowego;
 • doświadczenie projektowe w dziedzinie projektowania środków transportu;
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej;
 • po zatrudnieniu w PK złożenie oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2018r  1668 z późn. zm.)
 • po zatrudnieniu w PK złożenie upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3.1.  Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. 

 

Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności: 

 1) przestrzegać  regulaminu  pracy  i  ustalonego  porządku  wewnętrznego  oraz  przepisów  PK
      umieszczanych na stronach www.pk.edu.pl, 

 2) przestrzegać obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
      przepisów przeciwpożarowych,

 3) dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których
      ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

 4) niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku albo zagrożeniu życia
     lub zdrowia ludzkiego. 

 

3.2. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy

 

1) Do  obowiązków  w  zakresie  kształcenia  i  wychowywania  studentów  oraz  uczestnictwa
    w kształceniu doktorantów należy w szczególności: 

 1. a) realizacja pensum dydaktycznego,  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie  Pracy
              Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim;
 2. b) prowadzenie konsultacji ze  studentami  i  doktorantami  (w  wymiarze  nie  mniejszym  niż
              2 godziny tygodniowo); 
 3. c) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 4. d) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów i programów kształcenia
  w szkole doktorskiej;
 5. e) udział w hospitacji zajęć dydaktycznych;
 6. f) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 7. g) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 8. h) promotorstwo prac dyplomowych studentów oraz ich recenzowanie;
 9. i) dbałość o wysoką  jakość  kształcenia  i  zgodność  pracy  dydaktycznej  z  zasadami
             wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; 
 10. j) opieka nad rozwojem naukowym doktorantów;
 11. k) terminowe sporządzanie obowiązującej  nauczycieli  akademickich  dokumentacji  toku studiów; 
 12. l) aktywowanie ankiety oceny  nauczyciela  akademickiego,  dokonywanej  przez  studentów
            i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów. 

 

2) Do obowiązków w zakresie prowadzenia działalności naukowej należy w szczególności: 

 1. a) upowszechnianie wyników badań  naukowych,  w  szczególności  poprzez  publikowanie
      artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych; 
 2. b) prowadzenie lub udział w seminariach naukowych;
 3. c) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 4. d) udział w komercjalizacji  wyników  badań  (patenty,  prawa  ochronne,  projekty
             architektoniczne, wdrożenia); 
 5. e) opracowywanie wniosków grantowych  oraz  ubieganie  się  o  środki  budżetowe
              i pozabudżetowe na badania naukowe, 
 6. f) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni
  naukowych i tytułu naukowego;

 

3) Do obowiązków w zakresie prac organizacyjnych należy w szczególności: 

 1. a) praca w organach  i  ciałach  kolegialnych  uczelni,  w  tym  w  wydziałowych,  senackich
              i rektorskich komisjach;
 2. b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji
  na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się;
 3. c) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni;
 4. d) organizowanie konferencji, sympozjów,  seminariów  i  innych  form  aktywności akademickiej
 5. e) pełnienie roli opiekuna  roku  lub  opiekuna  grupy  studenckiej,  opieka  nad  kołami naukowymi
              i obozami naukowymi; 
 6. f) opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 7. g) inna działalność organizacyjna  służąca  usprawnieniu  funkcjonowania  uczelni,  poprawie
              jakości kształcenia, 

 

4) Do  obowiązków  określonych  w  pkt.  1-3  należą  również  inne  powierzone 
       przez  bezpośredniego przełożonego obowiązki w zakresie kształcenia lub naukowe,
       lub organizacyjne.

 1. Wymagane dokumenty:

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

–możliwe przeprowadzenie bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych (w tym również w języku angielskim),

Wymagane  dokumenty  należy  przesłać  pocztą  lub dostarczyć na  adres:  Wydział Mechaniczny  Politechniki Krakowskiej, Sekretariat Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego (M-12),  al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków pok. A213 w godz. 9.00-14.00.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, znak sprawy M12.110.26.2020 . 

 

Dopuszcza się przesłanie dokumentacji w formie skanów na adres e-mail: m-12@pk.edu.pl
oraz joanna.prochwicz-pyko@pk.edu.pl. Tytuł maila „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego, znak sprawy M12.110.26.2020.”

 

Dokumenty należy przekazać w terminie do 28 października 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 6 listopada 2020 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego (M-12) al. Jana Pawła II 37, Kraków (Budynek A, II piętro, p.A213) w godz. 8.00-15.00 w dniach 16-20.11.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

*niepotrzebne skreślić
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Formularze
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej

 

 

Znak: M-06-1100-    94 /2020                                                               Kraków, dn.27.04.2020r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych
Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
na Wydziale Mechanicznym

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas nieokreślony

 1. Niezbędne wymagania:
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny automatyka i robotyka,
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego.
 1. Dodatkowe wymagania:
 • zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie modelowania i optymalizacji systemów, konstrukcji i sterowania robotów, integracji informacji w systemach produkcyjnych, inteligentnych systemów wytwarzania,
 • doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu stanowisk komputerowych oraz sieci komputerowej (w tym konfiguracja i zarządzanie).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK z przedmiotów: integracja informacji w systemach produkcyjnych, inteligentne systemy wytwarzania, modelowanie i optymalizacja systemów, podstawy automatyzacji i robotyzacji, podstawy robotyki, roboty i manipulatory, sterowanie procesami ciągłymi,
 • prowadzenie konsultacji ze studentami w wymiarze pracy zgodnym z Regulaminem pracy PK ,
 • przygotowywanie stanowisk badawczych i dydaktycznych,
 •          obsługa i serwisowanie stanowisk komputerowych oraz sieci komputerowej,
 • prowadzenie kolokwiów, pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów.

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie do JM Rektora;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada);
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców znajomości języka polskiego.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe, w tym również w języku angielskim),

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 1.10.2020 r.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres Sekretariatu Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, al. Jana Pawła II 37, Kraków (Budynek A, IV piętro, p. A403) lub przesłać w formie skanów na adres email: sekretariatM6@mech.pk.edu.pl

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego, znak sprawy M-06-1100-94/2020

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 12 czerwca 2020 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 czerwca 2020 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w dniach 17-19.06.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

*niepotrzebne skreślić

 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej

Znak: M12.11.2020 Kraków, dnia 20.04.2020 r.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
na Wydziale Mechanicznym

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy

Reprezentowana dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 1. Niezbędne wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku wzornictwo

 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego

 • predyspozycje do pracy naukowej i do pracy ze studentami,

 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,

 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka obcego

 • posiadanie przynajmniej 3-letniego doświadczenie zawodowego w dziedzinie projektowania wzornictwa przemysłowego

 1. Dodatkowe wymagania:

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • 3.1. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.

  Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

  1) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku wewnętrznego oraz przepisów PK
  umieszczanych na stronach www.pk.edu.pl,

  2) przestrzegać obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
  przepisów przeciwpożarowych,

  3) dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których
  ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

  4) niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku albo zagrożeniu życia
  lub zdrowia ludzkiego.

  3.2. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy

  1) Do obowiązków w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz uczestnictwa
  w kształceniu doktorantów należy w szczególności:

  a) realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy
  Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim;

  b) prowadzenie konsultacji ze studentami i doktorantami (w wymiarze nie mniejszym niż
  2 godziny tygodniowo);

  c) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

  d) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów i programów kształcenia
  w szkole doktorskiej;

  e) udział w hospitacji zajęć dydaktycznych;

  f) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

  g) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

  h) promotorstwo prac dyplomowych studentów oraz ich recenzowanie;

  i) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami
  wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

  j) opieka nad rozwojem naukowym doktorantów;

  k) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

  l) aktywowanie ankiety oceny nauczyciela akademickiego, dokonywanej przez studentów
  i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów.

  2) Do obowiązków w zakresie prowadzenia działalności naukowej należy w szczególności:

  a) upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie
  artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych;

  b) prowadzenie lub udział w seminariach naukowych;

  c) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

  d) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, projekty
  architektoniczne, wdrożenia);

  e) opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki budżetowe
  i pozabudżetowe na badania naukowe,

  f) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni
  naukowych i tytułu naukowego;

  3) Do obowiązków w zakresie prac organizacyjnych należy w szczególności:

  a) praca w organach i ciałach kolegialnych uczelni, w tym w wydziałowych, senackich
  i rektorskich komisjach;

  b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji
  na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się;

  c) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni;

  d) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej

  e) pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi
  i obozami naukowymi;

  f) opieka nad praktykami zawodowymi studentów;

  g) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie
  jakości kształcenia,

  4) Do obowiązków określonych w pkt. 1-3 należą również inne powierzone
  przez bezpośredniego przełożonego obowiązki w zakresie kształcenia lub naukowe,
  lub organizacyjne.

  1. Wymagane dokumenty:

  Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

  analizie złożonej dokumentacji,

  możliwe przeprowadzenie bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych (w tym również w języku angielskim),


  Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Sekretariat Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego (M-12), al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków.

  Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, znak sprawy M12.11.2020 .

  Dopuszcza się przesłanie dokumentacji w formie skanów na adres e-mail: m-12@pk.edu.pl
  oraz joannapp@mech.pk.edu.pl. Tytuł maila „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego, znak sprawy M12.11.2020.”

  Dokumenty należy przekazać w terminie do 24 maja 2020 r.

  Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26 maja 2020 r.

  Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.

  Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

  Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego (M-12) al. Jana Pawła II 37, Kraków (Budynek A, II piętro, p.A213) w godz. 8.00-15.00 w dniach 1-18.09.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

   
KONKURS na objęcie z dniem 18.03.2020r. stanowiska asystenta badawczo -dydaktycznego w Instytucie Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym

M-03/180-02/2020

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

o g ł a s z a:

KONKURS

na objęcie z dniem 18.03.2020r. stanowiska asystenta badawczo -dydaktycznego w Instytucie Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukowo-dydaktyczną, spełniają określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce art.116 i 119, ponadto spełniają warunki §57, pkt.4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki z 29 maja 2019r. oraz które:

1. posiadają co najmniej stopień magistra inżyniera lub równorzędny,

2. uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów lub posiadają doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego,

3. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego

, 4. posiadają umiejętności posługiwania się programami MES,

5. posiadają otwarty przewód doktorski (pożądane),

6. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,

7. Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,

2. Życiorys,

3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów,

4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy; (http://mech.pk.edu.pl/2020/01/15/formularze/)

5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy) (http://mech.pk.edu.pl/2020/01/15/formularze/)

6. Kwestionariusz osobowy, 7. Oświadczenie o zaliczeniu do dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna.

W/w dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, 31 – 864 Kraków, Al. Jana Pawła II 37, budynek A, pok. nr A317, w godzinach od 09:00 do 13:00 w terminie do 29.02.2020r.:

Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06.03.2020r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

* Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II 37, w budynku A pok. A317 w dniach od 08 do 09 marca 2020r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH

Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej

 

 

Znak: M-06-1100- 461 /2019                                                                Kraków, dn. 12.12.2019 r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

 1. Niezbędne wymagania:
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego
 1. Dodatkowe wymagania:
 • zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, mikroobróbki, wybranych aspektów zastosowania inżynierii wytwarzania w medycynie, zarządzania projektami, zarządzania produkcją;
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: niekonwencjonalne technologie wytwarzania w zastosowaniach medycznych, technologie kształtowania wyrobów podstawy zarządzania, zarządzanie produkcją i usługami, rachunek kosztów dla inżyniera;
 • prowadzenie konsultacji ze studentami;
 • obecność i prowadzenie kolokwiów, pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie do JM Rektora;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada);
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców znajomości języka polskiego.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

–przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych (w tym również w języku angielskim),

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 24.02.2020 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, al. Jana Pawła II 37, Kraków (Budynek A, IV piętro, p.A403) w godz. 8.00-15.00.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego, znak sprawy M-06-1100-461/2019 lub przesłać w formie skanów na adres email: sekretariatM6@mech.pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 7 lutego 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 lutego 2020 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji w dniach 24-28.02.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

*niepotrzebne skreślić